Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontroll av oljecisterner

När en oljecistern åldras kan skador uppstå utan att det syns för dig som använder den. Som ägare så ansvarar du för att cisternen är säker och kontrolleras på rätt sätt.

Informera kommunen om ny cistern

Innan du installerar en cistern för eldningsolja eller liknande, ska du informera Nacka kommuns miljöenhet. Informationen ska vara skriftlig och du ska skicka in den minst fyra veckor innan installationen, så att myndigheten hinner ta ställning till om förvaringen kräver särskilda skyddsåtgärder.

Använd blanketten här.

Ny oljecistern Hämta blanketten!

Skicka anmälan till:
Miljöenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Ska cisternen placeras inom Sandasjöns vattenskyddsområde så måste du placera den ovan mark. Du måste välja en cistern som är invallad och placera den på en yta där spill lätt kan samlas upp. I anslutning till påfyllningsröret ska du sätta upp en skylt som informerar om vattenskyddsområde.

Om det gäller en cistern inomhus så behöver du inte informera miljöenheten. Gäller det en större cistern, som rymmer mer än10 kubikmeter, så räknas det dock som hantering av brandfarlig vara. Större cisterner och brandfarlig vara hanteras av Södertörns Brandförsvarsförbund.

Besiktning av cistern

Som cisternägare är du skyldig att känna till och sköta cisternen. Cisternen ska kontrolleras i samband med att den installeras (installationskontroll), vart sjätte eller vart tolfte år (återkommande kontroll), samt efter att den har reparerats (revisionskontroll). Har du en cistern inom Sandasjöns vattenskyddsområde så ska den återkommande kontrollen göras dubbelt så ofta, om cisternen inte är invallad.
Karta över Sandasjöns vattenskyddsområde (PDF-dokument, 2,5 MB)

Bara ackrediterade företag får besiktiga oljecisterner. Efter besiktningen får du som beställt besiktningen en kontrollrapport, som du ska behålla tills utrustningen tagits ur bruk. Rapporten är ditt bevis på att du skött och kontrollerat utrustningen korrekt. Tidigare skulle en kopia skickas till kommunens miljöenhet, men idag är kravet att du ska kunna visa upp rapporten om miljöenheten begär det.

Sök ackrediterat företag hos Swedac
eller ring 033-17 77 00

Om du inte besiktigar din cistern i tid blir du skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 2000 kr. Du måste sedan genomföra besiktningen så snart som möjligt.

Läckage

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera Nacka kommuns miljöenhet. Du ska även se till att läckan upphör så snart det går. Ofta kan du få kontakt med tekniskt kunniga genom ditt försäkringsbolag. Finns akut risk för att olja sprids så ska du genast kontakta räddningstjänsten (112).

Innan du på påbörjar sanering ska du anmäla det till miljöenheten. Om skadan är omfattande så kan du behöva samråda med miljöenheten om vilken åtgärd som behövs.

Cistern som tas ur bruk

Om du ska ta din cistern ur bruk så ska cisternen och rörledningarna tömmas och rengöras. Genom de åtgärderna ska cisternen vara så ren att den är förberedd för skrotning eller återvinning. Det krävs även att du tar bort eller åtgärdar påfyllningsrör och avluftningsledning så att cisternen inte kan fyllas på. Det sista är mycket viktigt för att undvika mycket omfattande oljeskador om oljebilen kör fel, vilket förekommer! När cisternen är tagen ur bruk så ska du anmäla det till Nacka kommuns miljöenhet.

Anmäl att cistern tagits ur bruk Hämta blankett


Om din cistern är nedgrävd så bör du antingen ta bort den eller fylla den med sand, för att undvika sättningsskador.

Om du har en cistern ovan mark, t.ex. en gårdscistern eller en farmartank, så får den inte flyttas innan den är tömd och rengjord.

Detaljer om vilka regler som gäller finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5.

Sidan uppdaterades: