Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sotning och brandskyddskontroll

Många bostadsbränder startar i eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder. I Nacka har Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) ansvar för brandskyddskontrollen och tillsynar att sotning utförs korrekt.

Sotning och brandskyddskontroll är två viktiga delar för att minska risken för att eldstäder orsakar bränder. Sotning är när kanalerna rengörs, medan brandskyddskontrollen är en inspektion av eldstad, rökkanal och riskkonstruktioner.

Köksfläktens imkanal omfattas inte av kravet på sotning, men om du inte rengör den så kommer den på sikt att fungera sämre. Du väljer själv vem du vill anlita för att rengöra din imkanal.

Sotning

SBFF bestämmer vem som får sota och hur ofta sotning ska utföras. Företaget Nacka & Tyresö sotningsdistrikt är upphandlat för sotning i Nacka, men du kan kontakta SBFF och söka dispens för att anlita annan sotare eller sota själv.

Nacka & Tyresö sotningsdistrikt
Vintervägen 7b
Box 176
135 25 Tyresö
Tfn 08-712 05 25
Sotningsdistriktets webbplats

För braskamin, kakelugn och öppen spis (lokaleldstäder) gäller följande sotningsintervall:

Eldstadens användning Sotning hur ofta?
Om eldstaden är huvudkälla för uppvärmning av utrymmet, eller används för matlagning. En gång per år
Om eldstaden varken används som huvudkälla för uppvärmning av utrymmet elle för matlagning. Vart tredje år
För eldstad i fritidshus Vart fjärde år


För värmepannor gäller:

Typ av panna/bränsle Sotning hur ofta?
Konventionell panna, fast bränsle Tre gånger per år
Keramiskt klädd panna, fast bränsel, ackumulatortank ansluten Två gånger per år
Pelletspanna En gång per år
Oljepanna, tung eldningsolja Tre gånger per år
Oljepanna, lätt eldningsolja, effekt över 60 W En gång per år
Oljepanna, lätt eldningsolja, effekt högst 60 W Vartannat år

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är till för att man ska upptäcka fel i en eldningsanläggning och därmed minska risken för brand. Kontrollen innebär att man testar anläggningens funktion ur brandsäkerhetssynpunkt och undersöker om utrustningen uppfyller de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som SBFF har utsett. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt hur ofta kontrollen ska genomföras och SBFF kontaktar dig när det börjar bli dags. Efter kontrollen får du ett protokoll som visar vad som kontrollerats och vilka brister kontrollanten har upptäckt.

Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt riskkonstruktioner i anslutning till eldstad och rökkanal. Kontrollanten måste därför komma åt taket, eldstaden och alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Sidan uppdaterades: