Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerad utbyggnad av förskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med förskoleplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av platser i de olika kommundelarna beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos 2021-2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Behov av förskoleplatser under perioden 2021-2040

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka och under prognosperioden beräknas Nacka totalt behöva cirka 3 200 nya förskoleplatser. Behovet varierar mellan Nackas fyra kommundelar men alla kommundelar, utom Saltsjöbaden, har behov av fler förskoleplatser fram till år 2040. Utbyggnadsbehovet är störst på västra Sicklaön.

Kartbilden nedan visar befintliga platser och planering till och med 2040 i hela Nacka. I vissa kommundelar visas även behov av ytterligare platser utöver nuvarande planering. Längre ned på sidan kan du läsa mer om planeringen för Nackas fyra kommundelar.

Klicka på kartan så visas den i ett större format:

Prognos för de fyra kommundelarna

Boo

Antalet förskolebarn i Boo kommer enligt årets befolkningsprognos att öka fram till och med år 2031 med 458 barn vilket är cirka 100 färre än föregående prognos. Därefter sker en långsam minskning till och med år 2040 med 150 barn. Det är 50 barn färre än föregående prognos. I Ormingeområdet beräknas antalet förskolebarn nästan fördubblas fram till och med år 2040. I Tollareområdet minskar antalet barn med cirka 50 stycken vilket är enminskning med 20 procent. Det är en naturlig utveckling då ett bostadsområde går från att vara nytt till ett etablerat område.

I området finns det cirka 2 250 förskoleplatser fördelade på 33 enheter. Cirka 80 barn är placerade i pedagogisk omsorg. Antalet anordnare som bedriver pedagogisk omsorg minskar år efter år vilket påverkar behovet av förskoleplatser. Prognosen visar på en mindre brist på platser från år 2027. I prognosen ingår utbyggnaden av förskoleplatser i Orminge centrum, Telegrafberget och på Dalvägen i södra Boo. Sammantaget innebär det cirka 370 nya platser. Ekens förskola startade i januari 2021 i Orminge i Nybackakvarteret.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Antalet barn i området kommer att öka något. I Fisksätra beror förändringen på den nybyggnation som kommer att ske och i Saltsjöbaden är det gängse befolkningsförändringar över tid.

I området finns det cirka 1 075 förskoleplatser fördelade på 15 förskolor. I pedagogisk omsorg är 35 barn placerade. En gemensam prognos för Fisksätra och Saltsjöbaden visas eftersom cirka 120 barn från Fisksätra är placerade i Saltsjöbaden. Efterfrågan på förskoleplatser i Saltsjöbaden från Fisksätra beräknas bestå eftersom den varit stabil de senaste 10 åren.

Barnantalet ökar i Fisksätra och mot slutet av perioden även i Saltsjöbaden.Den utbyggnad som planeras är 120 platser i Fisksätra. Ett mindre underskott av platser prognostiseras från år 2032. Befolkningsutvecklingen de kommande åren får avgöra om ytterligare platser kommer att behövas.

Sicklaön

Antalet förskolebarn kommer mer än fördubblas på Sicklaön fram till 2040. Det innebär cirka 2 900 fler barn och det är på västra Sicklaön som ökningen sker.

I området finns det cirka 2 500 förskoleplatser fördelade på 38 enheter. Från hösten 2021 finns det bara en anordnare på Sicklön som erbjuder pedagogisk omsorg.

Prognosen för Sicklaön visar på ett mycket stort underskott på platser från år 2027. Underskottet beror framför allt på att omprioriteringar av byggprojekt har gjorts på västra Sicklaön vilket har inneburit att de projekt där förskolor varit planerade har skjutits fram i tiden. Resultatet av denna omprioritering är ett underskott av platser som mest uppgår till över 800 platser. Bristen på förskoleplatser kommer år 2040 var cirka 400 platser. Men under prognosperiodens mitt så kommer behovet vara ytterligare cirka 400 platser. Det innebär att det kommer att saknas cirka 800 platser under en period.

På östra Sicklaön prognostiseras ett smärre underskott på platser under senare delen av prognosperioden. Det underskottet borde kunna balanseras med platser på västra Sicklaön.

Älta

Antalet barn i Älta har sjunkit de senaste åren men från 2022 fram till och med år 2032 kommer antalet barn att öka med cirka 300 barn. Därefter prognostiseras en minskning med cirka 100 barn till och med år 2040.

I Älta finns 12 förskoleenheter med cirka 800 platser. I pedagogisk omsorg är för närvarande 76 barn placerade. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat år efter år. Anledningen är att anordnare lagt ner sin verksamhet. Det är en trend som fortsätter. Antalet förskoleplatser har ökat de senaste åren. Ältadalens och Svanhöjdens förskolor har tillkommit. De har delvis ersatt enheter som lagts ned men även nya platser har tillkommit.

Nya förskoleplatser finns planerade för Älta centrum i samband med ny bostadsbebyggelse bland annat i nya Stavsborsskolan. Trots det prognostiseras ett underskott av platser från år 2030 men det finns möjlighet att enkelt tillskapa ytterligare platser i Älta. Behovet av platser i Älta centrum är naturligtvis beroende av den kommande dimensioneringen av bostäder i området. Allt eftersom planeringen blir mer konkret kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre.

Kö till nya förskolor

När en helt ny förskola ska starta öppnas kön på förmiddagen ett visst datum. Information om vilket datum det blir meddelas på denna sida cirka 14 dagar i förväg. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig när kön till en ny anordnare öppnas.

Observera att alla som anmäler sig under dygnet får dagens datum som ködatum. De barn som anmälts samma dygn ordnas sedan efter sitt personnummer. Detta enligt Nacka kommuns köregel "Om flera barn har samma ködatum och önskat placeringsdatum gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp, vilket innebär att de äldre barnen placeras före de yngre i kön".

Sidan uppdaterades: