Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Planerad utbyggnad av förskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med förskoleplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av platser i de olika kommundelarna beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos 2020-2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Behov av förskoleplatser under perioden 2020-2040

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka och under prognosperioden beräknas Nacka totalt behöva cirka 3 000 nya förskoleplatser. Behovet varierar mellan Nackas fyra kommundelar men alla kommundelar, utom Saltsjöbaden, har behov av fler förskoleplatser fram till år 2040. Utbyggnadsbehovet är störst på västra Sicklaön.

Kartbilden nedan visar befintliga platser och planering till och med 2040 i hela Nacka. I vissa kommundelar visas även behov av ytterligare platser utöver nuvarande planering. Längre ned på sidan kan du läsa mer om planeringen för Nackas fyra kommundelar.

Klicka på kartan så visas den i ett större format:

Prognos för de fyra kommundelarna

Boo

Enligt årets befolkningsprognos kommer antalet barn att öka med 25 procent, vilket motsvarar 570 barn, från år 2021 fram till och med år 2030. Därefter sker en långsam minskning fram till och med år 2040 med 200 barn vilket utgör sju procent. I Ormingeområdet beräknas antalet förskolebarn fördubblas fram till och med år 2040. I Tollare-området minskar antalet barn med cirka 38 procent, cirka 100 barn. Det är en naturlig utveckling i ett bostadsområde som går från att vara ett nytt område till att vara ett etablerat område.

I Boo-området finns det omkring 2 300 förskoleplatser fördelade på 32 enheter. Omkring 100 barn är placerade i pedagogisk omsorg. Antalet anordnare som bedriver pedagogisk omsorg minskar år efter år vilket påverkar behovet av förskoleplatser. I Boo kommer det att bli brist på platser från år 2027 och fram till 2039. I prognosen ingår utbyggnaden av förskoleplatser i Orminge centrum och på Telegrafberget. Sammantaget innebär det cirka 300 nya platser.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Antalet barn i området Fisksätra-Saltsjöbaden kommer att öka något. I Fisksätra beror förändringen på nybyggnationen som kommer att ske och i Saltsjöbaden är det gängse befolkningsförändringar över tid.

I området finns det drygt 1 000 förskoleplatser fördelade på 15 förskolor. I pedagogisk omsorg är 26 barn placerade. En gemensam prognos för Fisksätra och Saltsjöbaden visas eftersom cirka 130 barn från Fisksätra idag är placerade i Saltsjöbaden. Barnantalet ökar i Fisksätra och mot slutet av perioden även i Saltsjöbaden. Den utbyggnad som planeras är 120 platser i Fisksätra. Ett mindre underskott av platser prognostiseras från år 2032.

Sicklaön

På Sicklaön kommer antalet förskolebarn att fördubblas fram till 2040. Det innebär cirka 2 500 fler barn och det är på västra Sicklaön som ökningen sker.

På Sicklaön finns det cirka 2 400 förskoleplatser fördelade på 37 enheter och i pedagogisk omsorg är 12 barn placerade. Under år 2020 öppnas en ny förskola på Nobelberget och en utökning av Ebba Brahe-förskolan på Kvarnholmen kommer att ske

Behovet av nya förskoleplatser kommer år 2040 var cirka 2 200. På östra Sicklaön prognostiseras ett smärre underskott på platser under senare delen av prognosperioden. Det underskottet borde kunna balanseras med platser på västra Sicklaön.

Älta

Antalet barn i Älta kommer att sjunka fram till år 2022 och sedan öka fram till år 2035 med cirka 300 barn. Därefter prognostiseras åter en minskning med cirka 100 barn till år 2040.

I Älta finns 12 förskoleenheter med cirka 800 platser. I pedagogisk omsorg är för närvarande 90 barn placerade. Till hösten kommer antalet barn i pedagogisk omsorg att minska då några anordnare kommer att avsluta sin verksamhet på egen begäran. Det underskott av platser som funnits de senaste åren har nu byggts bort och dessutom har antalet barn minskat.

Nya förskoleplatser finns planerade för Älta centrum i samband med ny bostadsbebyggelse. Trots det prognostiseras ett underskott av platser från år 2030 men det finns möjlighet att enkelt tillskapa ytterligare platser i Älta. Behovet av platser i Älta centrum är naturligtvis beroende av den kommande dimensioneringen av bostäder i området. Allt eftersom planeringen blir mer konkret kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre.

Kö till nya förskolor

När en helt ny förskola ska starta öppnas kön på förmiddagen ett visst datum. Information om vilket datum det blir meddelas på denna sida cirka 14 dagar i förväg. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig när kön till en ny anordnare öppnas.

Observera att alla som anmäler sig under dygnet får dagens datum som ködatum. De barn som anmälts samma dygn ordnas sedan efter sitt personnummer. Detta enligt Nacka kommuns köregel "Om flera barn har samma ködatum och önskat placeringsdatum gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp, vilket innebär att de äldre barnen placeras före de yngre i kön".

Sidan uppdaterades: