Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerad utbyggnad av förskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med förskoleplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av platser i de olika kommundelarna beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos 2022-2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Behov av förskoleplatser under perioden 2022-2040

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka och under prognosperioden beräknas Nacka totalt behöva cirka 3 400 nya förskoleplatser. Behovet varierar mellan Nackas fyra kommundelar men alla kommundelar utom Saltsjöbaden, har behov av fler förskoleplatser fram till år 2040. Utbyggnadsbehovet är störst på västra Sicklaön.

Kartbilden nedan visar befintliga platser och planering till och med 2040 i hela Nacka. I vissa kommundelar visas även behov av ytterligare platser utöver nuvarande planering. Längre ned på sidan kan du läsa mer om planeringen för Nackas fyra kommundelar.

Klicka på kartan så visas den i ett större format:

Prognos för de fyra kommundelarna

Boo

Antalet förskolebarn i Boo kommer enligt årets befolkningsprognos att öka med 567 barn fram till och med år 2031, vilket är 100 fler än föregående prognos. Därefter sker en långsam minskning till och med år 2040 med cirka 200 barn. Det är cirka 70 färre än föregående prognos. I delar av Boo, exempelvis Orminge, ökar antalet barn över hela perioden, medan antalet förskolebarn minskar i Tollareområdet. Allt beroende på nybyggnation av bostäder. Utvecklingen i Orminge respektive Tollare visar på den utmaning som finns i att möta efterfrågan i ett område som expanderar då efterfrågan på platser är hög ett antal år för att sedan sjunka då barnen blivit äldre.

I Boo finns det cirka 2 250 förskoleplatser fördelade på 32 enheter. Cirka 70 barn är placerade i pedagogisk omsorg. Antalet anordnare som bedriver pedagogisk omsorg minskar år efter år vilket påverkar behovet av förskoleplatser. I prognosen ingår utbyggnad av förskoleplatser i Orminge centrum (200), Telegrafberget (50) och på Dalvägen (120) i södra Boo. Sammantaget innebär det cirka 370 nya platser. Mellan åren 2028–2038 finns behov av fler platser än vad som planeras vilket motsvarar en förskola.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Antalet barn i området kommer att öka något. I Fisksätra beror förändringen på den nybyggnation som kommer att ske och i Saltsjöbaden är det gängse befolkningsförändringar över tid. I området finns det cirka 1 040 förskoleplatser fördelade på 14 förskolor. I pedagogisk omsorg är 39 barn inskrivna.

En gemensam prognos för Fisksätra och Saltsjöbaden visas eftersom cirka 120 barn från Fisksätra är placerade i Saltsjöbaden. Efterfrågan på förskoleplatser i Saltsjöbaden från Fisksätra beräknas bestå eftersom den varit stabil de senaste 10 åren. Barnantalet ökar i Fisksätra och mot slutet av perioden även något i Saltsjöbaden. Den utbyggnad som planeras är 120 platser i Fisksätra. Brist på platser prognostiseras från år 2030 och framåt. Ett mindre underskott fanns även vid föregående prognos men det har ökat i nuvarande prognos vilket gör att beredskap bör skapas för att möta den kommande efterfrågan.

Sicklaön

Antalet förskolebarn kommer att mer än fördubblas på Sicklaön fram till år 2040. Det innebär cirka 2 700 fler barn. Det är främst på västra Sicklaön som ökningen sker.

På Sicklaön finns det cirka 2 500 förskoleplatser fördelade på 38 enheter. Det finns en anordnare som erbjuder pedagogisk omsorg och där finns för närvarande 3 barn inskrivna.

Prognosen för Sicklaön visar på ett underskott på platser från 2027. Underskottet är dock betydligt mindre än föregående prognos. Bristen på förskoleplatser kommer år 2040 att vara cirka 200. Men under prognosperiodens mitt kommer behovet som inte tillgodoses vara cirka 250–350 platser. På östra Sicklaön prognostiseras ett smärre underskott på platser under senare delen av prognosperioden. Det underskottet borde kunna balanseras med platser på västra Sicklaön.

Älta

Antalet barn i Älta har minskat de senaste åren men från år 2023 fram till och med år 2034 kommer antalet barn att öka med cirka 300. Därefter prognostiseras en minskning med cirka 100 barn till och med år 2040. Prognosen följer i stort föregående prognos.

I Älta finns 12 enheter med cirka 850 platser. I pedagogisk omsorg är för närvarande 85 barn placerade. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat de senaste åren eftersom några anordnare avslutat sin verksamhet. Efterfrågan på förskoleplatser i Älta har de senaste åren varit hög på grund av nybyggnation i Hedvigslund och Ältadalen. Det har inneburit att några barn tilldelats garantiplatser. Förskolegarantin innebär att kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter det att vårdnadshavare anmält behov av plats allt enligt skollagens bestämmelser.

Nya förskoleplatser planeras i Älta centrum i samband med ny bostadsbebyggelse. Sammantaget är det 260 nya platser. Trots det finns ett mindre underskott under en 10-årsperiod med början år 2028. Behovet av platser i Älta centrum är naturligtvis beroende av vilka storlek de nya lägenheterna kommer att ha. Allt eftersom planeringen av bostadsbeståndet blir mer konkret kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre.

Kö till nya förskolor

När en helt ny förskola ska starta öppnas kön på förmiddagen ett visst datum. Information om vilket datum det blir meddelas på denna sida cirka 14 dagar i förväg. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig när kön till en ny anordnare öppnas.

Observera att alla som anmäler sig under dygnet får dagens datum som ködatum. De barn som anmälts samma dygn ordnas sedan efter sitt personnummer. Detta enligt Nacka kommuns köregel "Om flera barn har samma ködatum och önskat placeringsdatum gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp, vilket innebär att de äldre barnen placeras före de yngre i kön".

Sidan uppdaterades: