Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerad utbyggnad av förskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med förskoleplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av platser i de olika kommundelarna beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos förskola 2023–2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Behov av förskoleplatser under perioden 2023–2040

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka och under prognosperioden beräknas Nacka totalt behöva cirka 2 900 nya förskoleplatser. Den föregående prognosen pekade mot att behovet var cirka 3 400 nya platser vilket innebär att det totala behovet minskar med 500 förskoleplatser. Behovet varierar mellan Nackas fyra kommundelar men alla kommundelar utom Saltsjöbaden, har behov av fler förskoleplatser fram till år 2040. Utbyggnadsbehovet är störst på västra Sicklaön.

Prognos för de fyra kommundelarna

Boo

Totala antalet förskolebarn i Boo kommer enligt årets befolkningsprognos att öka fram till och med år 2035 med 440 barn vilket är cirka 100 färre än föregående prognos. Därefter sker en minskning, så till år 2040 beräknas det finnas endast 260 fler barn Boo jämfört med idag.

I södra Boo väntas antalet barn i förskoleålder bli relativt oförändrat till slutet av planperioden år 2040. Idag finns ett litet överskott av platser i södra Boo och bedömningen är att det inte behövs skapas fler platser under planperioden om nuvarande befolkningsprognos slår in.

I norra Boo väntas befolkningen öka och orsaken till det är nybyggnation av bostäder. Fler platser behöver skapas i området från och med år 2032 om prognosen håller i sig. Planering av omkring 200 nya platser pågår i dagsläget vilket är med i prognosen. Utöver dessa platser så finns behov av ytterligare ett 70-tal platser under perioden år 2032–2038. År 2040 väntas barnantalet vara tillbaka på samma nivå som år 2030.

I prognosen ingår planerad men ej beslutad utbyggnad av förskoleplatser i Orminge centrum (200) i norra Boo och på Dalvägen (120) i södra Boo. Sammantaget innebär det cirka 320 nya platser i hela Boo. Mellan åren 2032–2038 finns behov av fler platser än vad som planeras i norra Boo vilket motsvarar cirka 70 platser.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Barnantalet i Fisksätra beräknas minska med cirka 75 barn under nästkommande två år men därefter vänder det och omkring år 2034 beräknas det bli cirka 75 fler barn i området jämfört med idag. Därefter ses en mindre successiv minskning så i slutet av planperioden beräknas det finnas omkring 25 fler barn jämfört med idag.

Även i Saltsjöbaden väntas antal barn i förskoleålder minska med cirka 75 barn fram till år 2027 och därefter beräknas antalet öka. I slutet av planperioden väntas det finnas cirka 25 fler barn i området jämfört med idag. Området beräknas ha överkapacitet av platser under hela planperioden.

I området finns det cirka 1 035 förskoleplatser fördelade på 14 förskolor. I pedagogisk omsorg finns det under våren 35 barn inskrivna.

En gemensam prognos för Fisksätra och Saltsjöbaden visas då en betydande andel vårdnadshavare i Fisksätra väljer förskolor i Saltsjöbaden. Under våren fanns en stor andel barn från Fisksätra placerade i Saltsjöbaden.

Det råder brist på förskoleplatser i Fisksätra i dagsläget men till 2025 kommer en ny förskola stå klar, förskolan Da Vinci Gröna Dalen. Förskolan flyttar då från tillfälliga lokaler och den nya förskolan innebär att 70 nya platser skapas i området. Trots att fler platser skapas finns det brist på platser under planperioden. Under våren 2023 har det varit fullt i de förskolor som finns i Fisksätra.

Utifrån att en viss andel vårdnadshavare väljer förskolor i Saltsjöbaden och andra områden i kommunen så bedöms eventuellt ytterligare cirka 50 platser behöva skapas utöver planerat under planperioden. Detta utvärderas längre fram då vi kan se hur efterfrågan ser ut i området efter det att Da Vinci Gröna Dalen står klar.

I Saltsjöbaden finns ett överskott av platser. Drygt 10 procent av barnen som är inskrivna i förskolorna i Saltsjöbaden kommer från Fisksätra. Under våren 2023 var det cirka 75 barn från Fisksätra som var inskrivna i förskolor i Saltsjöbaden. Viss efterfrågan på förskoleplatser i Saltsjöbaden från vårdnadshavare i Fisksätra beräknas bestå då den varit stabil de senaste 10 åren.

Sicklaön

Antalet förskolebarn kommer nästan att fördubblas på Sicklaön fram till år 2040. Förra årets prognos visade på att ökningen skulle bli cirka 2 700 barn och årets prognos visar på att ökningen endast blir cirka 2 200 fler barn. Ökningen beräknas ske på västra Sicklaön samtidigt som antal barn beräknas bli relativt oförändrat på östra Sicklaön.

På Sicklaön finns det cirka 2 600 förskoleplatser fördelade på 39 förskolor när nya Järlahöjdens förskola räknas in i underlaget. Det finns endast ett fåtal förskolor som inte har kö på Sicklahalvön i dagsläget. Det finns för närvarande ingen anordnare som erbjuder pedagogisk omsorg på Sicklahalvön.

På östra Sicklaön prognostiseras efterfrågan på förskoleplatser bli relativt oförändrat och utbud och efterfrågan ligger i balans under hela planperioden. Ett ytterst litet överskott av platser beräknas finnas totalt i området. Skogsstigens förskola kommer att få nya lokaler till år 2026 och då kan antal platser utökas med 20 platser.

Västra Sicklaön beräknas ha ett mindre överskott om cirka 80–90 platser i början av planperioden vilket beror på att nya Järlahöjdens förskola uppförs till hösten 2023 med cirka 160 platser. Från år 2029 visar dock prognosen på ett underskott av platser utöver de som finns planerade. Två förskolor är beslutade att uppföras och kommer att byggas under de kommande två-tre åren. Det gäller en ny förskola på Kvarnholmen med 80 platser och en i Nacka strand med 160 platser. Utöver dessa planeras 1800 nya platser skapas fram till år 2040. Ett underskott beräknas uppstå under från och med år 2029. Underskottet väntas variera mellan 50–470 platser. Till år 2040 beräknas det dock bli balans mellan utbud och efterfrågan. Om möjligt skulle det vara bra om planerade förskolor kan tidigareläggas för att möta behovet bättre.

Älta

Antalet barn i Älta har minskat de senaste åren och under de kommande två åren väntas barnantalet minska något. Därefter beräknas en ökning av barn och fram till år 2034 väntas antalet barn ha ökat med cirka 170 barn jämfört med idag. Därefter prognostiseras en minskning med cirka 100 barn till och med år 2040. I slutet av planperioden beräknas det finnas omkring 70 fler barn i området jämfört med idag. Antal barn är något lägre jämfört med föregående årsprognos.

Idag finns det 12 förskolor med cirka 820 platser. Utöver det finns det pedagogisk omsorg där det under våren fanns 48 barn placerade. Efterfrågan på förskoleplatser i Älta har de senaste åren varit hög på grund av nybyggnation i Hedvigslund och Ältadalen. Det har inneburit att några barn inte har fått plats på valda förskolor och då tilldelats garantiplats på förskolor i området som inte har haft kö.

Nya förskoleplatser planeras i Älta centrum i samband med att fler bostäder byggs i området. Sammantaget planeras det för 280 nya permanenta platser. I den nya Stavsborgsskolan klar har delar av lokalerna anpassats för att kunna starta förskoleverksamhet och från och med januari 2024 planeras lokalerna nyttjas för förskoleverksamhet i kommunal regi. Det innebär att området får ytterligare 100 förskoleplatser. I dagsläget är det oklart hur länge lokalerna i Stavsborgsskolan ska disponeras till förskoleverksamhet. I prognosen gällande befintliga platser beräknas det finnas 100 förskoleplatser i Stavsborgsskolan från och med år 2024 fram till år 2030. Det är möjligt att lokalerna på sikt kan användas för grundskoleverksamhet då behovet av grundskoleplatser väntas öka på sikt.

Behovet av platser i Älta centrum är beroende av vilken storlek de nya lägenheterna kommer att få. Allt eftersom planeringen av bostadsbeståndet blir mer konkret kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre.

Kö till nya förskolor

När en helt ny förskola ska starta öppnas kön på förmiddagen ett visst datum. Information om vilket datum det blir meddelas på denna sida cirka 14 dagar i förväg. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig när kön till en ny anordnare öppnas.

Observera att alla som anmäler sig under dygnet får dagens datum som ködatum. De barn som anmälts samma dygn ordnas sedan efter sitt personnummer. Detta enligt Nacka kommuns köregel "Om flera barn har samma ködatum och önskat placeringsdatum gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp, vilket innebär att de äldre barnen placeras före de yngre i kön".

Sidan uppdaterades: