Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola/Pedagogisk omsorg

Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

På den här sidan hittar du utdrag ur Nacka kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Hela dokumentet finns för nedladdning. Se gärna även sidan "Frågor & Svar".

För vem gäller riktlinjerna?

Riktlinjerna gäller för förskola, fritidshem 6–9 år och annan pedagogisk verksamhet. De gäller oavsett om anordnaren är kommunal eller fristående. I dokumentet används begreppet förskola för verksamhet för barn i åldern 1–5 år och fritidshem för verksamhet för barn i åldern 6–9 år. Om inget annat anges omfattar dessa begrepp även pedagogisk omsorg.

Förskolan och fritidshemmet styrs av både nationella och kommunala styrdokument. Riksdag och regering beslutar om skollag och läroplan och Skolverket publicerar allmänna råd för verksamheterna. På kommunal nivå finns Nacka kommuns auktorisationsvillkor, den utbildningspolitiska strategin samt riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Riktlinjerna är en tillämpning av lagstiftningen och de statliga styrdokumenten.

I riktlinjen används skollagens begrepp plats vilket är synonymt med Nackas begrepp check.

En liten ordlista

I riktlinjerna används följande definitioner:
Anordnare


Leverantörer som utför välfärdstjänsterna inom Nackas kundvalssystem.
Anordnarna kan vara kommunala eller fristående. De fristående anordnare som ingår i Nacka kommuns kundvalssystem har ett godkännande av Nacka kommun att bedriva verksamhet. Fritidshemmen får tillstånd av Skolinspektionen.
Anvisad plats Plats i förskola för barn som omfattas av skollagen 8 kap. 14 a och 14 c §§.
Arbetslös

Person som aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Fritidshem

Pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6–9 år.
Förskola

Pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 1–5 år.
Föräldraledig


Vårdnadshavare som enligt föräldraledighetslagen 1995:584 är föräldraledig för vård av annat barn än det som är inskrivet i förskolan.
Hushåll

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.
Omsorg på obekväm tid Omsorg under tid när förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Pedagogisk omsorg Verksamhet som erbjuds barn i stället för förskola eller fritidshem.
Vårdnadshavare Den eller de personer som har vårdnaden om barnet.
Öppen fritidsverksamhet Öppen fritidsverksamhet som riktar sig till barn i åldern 10–12 år.
Öppen förskola


Verksamhet som vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt till deras vårdnadshavare eller annan vuxen som följer med barnet.

Rätt till plats

Barn i åldern 1-12 år som är folkbokförda i Nacka kommun har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren

 • förvärvsarbetar,
 • studerar,
 • är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller
 • är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen).

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan, oavsett vårdnadshavares sysselsättning.

Skolform

Lägsta ålder

Högsta ålder

Sysselsättnings-krav

Förskola1 årTill och med juli månad det år barnet fyller 6 år. JaAllmän förskola
Från hösten det år barnet fyller 3. Till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år.

Nej
Fritidshem6 årTill och med vårterminen det år barnet fyller 10 år. JaÖppen fritidsverksamhet


10 årTill och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Nej


Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av kommunen som enligt skollagen bedöms vara i behov av särskilt stöd kan beviljas plats även om kriterierna för rätt till plats inte uppfylls. I förekommande fall kan även förtur beviljas. Ansökan om plats och eventuell förtur lämnas till utbildningsenheten, Nacka kommun.

Barn som inte är folkbokförda i Nacka

Barn som är folkbokförda i annan kommun har rätt till plats om särskilda skäl finns enligt skollagen 8 kap 13§.

Övriga barn som är folkbokförda i annan kommun kan tas emot i mån av plats och under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan anordnaren och hemkommunen. Vårdnadshavaren betalar då avgift till hemkommunen alternativt till den fristående anordnaren.

Rätt till plats vid frånvaro

Frånvaro på grund av sjukdom

Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

Frånvaro av andra skäl än sjukdom

En plats som inte utnyttjas av annat skäl än sjukdom får behållas i högst tre månader.

Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om uppehållet. Är uppehållet längre än tre månader ska platsen sägas upp. Om platsen inte utnyttjas och vårdnadshavaren inte sagt upp platsen ska platsen avslutas efter tre månader. Anordnaren avslutar platsen i e-tjänsten.

Platsgaranti

Barn som är folkbokförda i kommunen ska enligt skollagen erbjudas plats utan skäligt dröjsmål, med vilket avses fyra månader. Nyinflyttade familjer erbjuds plats inom fyra månader från det att barnet blivit folkbokfört i Nacka kommun.

Har plats inte erbjudits inom garantitiden ska vårdnadshavaren erbjudas en plats av kommunen. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Platsen kan vara i kommunal eller fristående regi. Platserbjudandet påverkar inte de val som vårdnadshavaren gjort tidigare.

Om vårdnadshavaren tackar nej till erbjudandet upphör platsgarantin att gälla.

Anvisad plats i förskola

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringen tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. Kommunen ska erbjuda plats för barn som omfattas av skollagen 8 kap. 14 a och 14 c §§.

Lagändringen omfattar barn som är folkbokförda i Nacka kommun om

 1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller
 2. barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år.

Barnen erbjuds plats om 15 timmar per vecka på samma villkor som för barn som har rätt till allmän förskola. Plats i allmän förskola och anvisad plats i förskola är avgiftsfri.

Rutin för placering på anvisad plats

Utbildningsenheten erbjuder anvisad plats i förskola till vårdnadshavare med barn som omfattas av skollagen 8 kap. 14 a och 14 c §§.

Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst barnet inte har en plats i förskola till och med det år då barnet fyller fem år. Lag (2022:833).

Om vårdnadshavare tackar ja

Förskolan ansvarar för uppföljning av barn som eventuellt inte kommer till anvisad plats. Om barnet inte kommit till förskolan under de första 30 dagar så sägs platsen upp.

Om vårdnadshavare tackar nej

Anvisad plats sägs upp av utbildningsenheten.

Om vårdnadshavare inte svarar

Kommunen ska enligt lag hålla platsen reserverad i 30 dagar efter det datum då placeringen skulle påbörjas. Anordnaren får ersättning under denna tid och har enligt lag inte möjlighet att erbjuda annat barn till platsen.

Ersättning utgår även under påföljande 30-dagarsperiod då den ses som en uppsägningstid. Under uppsägningstiden får anordnare erbjuda plats till ett annat barn.

Utbildningsenheten ansvarar för uppföljning om vårdnadshavare inte svarar.

Anmälan till förskola

Anmälningsdatum

Anmälningsdatum är det datum då vårdnadshavaren registrerar ansökan i Nacka kommuns e-tjänst. Tidigast möjliga anmälningsdatum är barnets tremånadersdag. Om ansökan registreras tidigare blir anmälningsdatumet ändå barnets tremånadersdag.

Vårdnadshavare kan ändra prioriteringen mellan sina val utan att det påverkar respektive anmälningsdatum. Om vårdnadshavaren senare lägger till ytterligare alternativ blir det ett nytt anmälningsdatum till den nya anordnaren.

Familjer som avser att flytta till Nacka kompletterar sin ansökan genom att i Nacka kommuns e-tjänst uppge fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer för den framtida adressen i Nacka samt inflyttningsdatum. Om detta inte anges avslås ansökan. Som anmälningsdatum räknas det datum då komplett ansökan har registrerats i Nacka kommuns e-tjänst.

Tidigaste anmälningsdatum för adoptivbarn är det datum då Nacka kommun fått in beslut från berörd myndighet om att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Önskat placeringsdatum

Ange det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja placeringen. Om du idag är föräldraledig ska du ange det datum då du planerar att återgå till arbete eller studier.

Observera att du inte kommer att få några erbjudanden med startdatum tidigare än det datum du anger som önskat placeringsdatum i Nacka24.

Antal köalternativ

Du har möjlighet att välja högst fem anordnare.

Rangordning

Du ska rangordna dina val. Ange den anordnare du helst vill ha som alternativ nummer ett och så vidare.

Rangordningen har ingen betydelse för din möjlighet att få plats men den har betydelse om du i framtiden vill behålla ett köalternativ när du fått plats. Läs mer under rubriken Platserbjudande och kontrakt .

Du kan ändra prioriteringen mellan dina val utan att det påverkar respektive ködatum. Om du senare lägger till ytterligare alternativ blir det ett nytt ködatum till den anordnaren.

Familjer som inte är folkbokförda i Nacka

För att ha rätt till förskolecheck ska familjen vara folkbokförd i Nacka. Du som är på väg att flytta hit kan ändå ställa ditt barn i kö så snart du skrivit på ett kontrakt eller avtal för den kommande Nacka-adressen.

När du gör din ansökan i Nacka kommuns e-tjänst behöver du komplettera den genom att uppge fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer för den framtida Nacka-adressen samt inflyttningsdatum. Om detta inta anges avslås ansökan. Som ködatum räknas det datum då komplett ansökan har registrerats i Nacka kommuns e-tjänst.

Observera att ni har rätt att stå i kö även om ni inte är skrivna i Nacka men barnet måste vara folkbokfört i Nacka det datum som barnet börjar förskolan. Om flytten drar ut på tiden måste du ta kontakt med förskolan i god tid innan placeringen är tänkt att påbörjas.

Anmälan till fritidshem

Val av fritidshem görs via Nacka kommuns e-tjänst. Vårdnadshavarna har möjlighet att välja högst tre anordnare. Valen ska rangordnas och ett datum då plats önskas ska anges. Val av fritidshem kan göras i samband med skolvalet eller som ett eget val.

Fritidshemmen har ingen kö. Alla elever, som har rätt till plats, ska snarast erbjudas plats utifrån vårdnadshavarnas önskemål.

Regler för fördelning av platser

När en förskola eller anordnare av pedagogisk omsorg har en ledig plats ska erbjudande göras enligt turordningen nedan:

1. Beviljade förturer enligt skollagen

Allra först ska platsen erbjudas till barn som utbildningsenhetens handläggare beviljat förtur enligt 8 kap 5 eller 7 §§ skollagen.

2. Förtur efter föräldraledighet i samband med barns födelse

När vårdnadshavaren ska återgå till sin sysselsättning efter föräldraledighet i samband med barns födelse har det yngre syskonet förtur till förskolan där det äldre syskonet går.

Om det äldre syskonet har bytt förskola under föräldraledigheten har det yngre barnet i stället förtur till den nya förskolan. Förturen börjar gälla från och med den dag då det äldre barnet börjar på den nya förskolan.

För att ett barn ska ha förtur efter föräldraledighet ska följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavaren har varit föräldraledig i samband med barns födelse.
 • Vårdnadshavaren återgår till sin sysselsättning i direkt samband med inskolningens slut.
 • Barnen är folkbokförda på samma adress.
 • Det yngre barnet har ingen placering i förskola eller pedagogisk omsorg.

3. Ködatum

Varje förskola har en egen kö i Nacka kommuns e-tjänst Nacka24 där barnen placeras i ordning efter sitt ködatum. Om förskolan inte har några förturer enligt punkt 1 och 2 ska förskolan erbjuda plats utifrån detta ködatum.

En anordnare får endast göra avsteg från ovanstående regler om särskilda skäl finns. Innan ett sådant avsteg görs bör samråd med utbildningsenheten ske. Skälen ska motiveras och dokumenteras av anordnaren.

Platserbjudande

Anordnaren erbjuder plats till vårdnadshavare via Nacka kommuns e-tjänst enligt kommunens regler för fördelning av platser. Vårdnadshavaren ska svara på erbjudandet via e-tjänsten inom tio dagar. Om vårdnadshavare inte svarat på platserbjudandet inom tio dagar betraktas det som att de avstår från erbjuden plats och anmälan avregistreras av anordnaren.

Vid erbjudande påverkas de valda alternativen enligt följande:

Om vårdnadshavare tackar ja

 • till sitt förstahandsalternativ: Alla övriga alternativ tas bort.
 • till något av alternativen 2-5: Vårdnadshavaren har möjlighet att behålla ett av de övriga alternativen. Resterande alternativ tas bort.

Om vårdnadshavare tackar nej

 • till ett erbjudande om plats: Det aktuella alternativet tas bort.
 • till ett erbjudande om plats men ändå vill behålla plats i kön hos anordnaren som erbjöd platsen: Vårdnadshavarna anger ett nytt datum när plats önskas och står kvar i kön. Denna möjlighet kan endast användas en gång per alternativ.

Kontrakt

När vårdnadshavare tackar ja till ett platserbjudande via Nacka kommuns e-tjänst upprättas ett kontrakt.

Genom signeringen tackar vårdnadshavaren ja till platsen och intygar samtidigt att han/hon tagit del av Nacka kommuns taxebestämmelser och avgiftsregler. Samtidigt överlåter han/hon sin check till anordnaren.

 • Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress ska den vårdnadshavare som gjort ansökan signera kontraktet.
 • Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser och barnet har växelvis boende ska båda vårdnadshavarna signera kontraktet. För vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll, gäller att båda är platsinnehavare om båda använder plats inom förskola eller fritidshem.

Av kontraktet framgår datum när barnets placering börjar samt barnets vistelsetid. Vårdnadshavarens får betala avgift från detta datum och anordnaren får sin ersättning från det datum och den vistelsetid som skrivs in i kontraktet.

Regler för vistelsetid

Vistelsetid vid arbete/studier

Barnets vistelsetid på förskolan och fritidshemmet baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För vårdnadshavare med schemalagd arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.

Vistelsetid för arbetssökande

Är du aktivt arbetssökande? Då har ditt barn rätt till omsorg med en begränsad vistelsetid:

 • Förskola: 25 timmars vistelsetid per vecka
 • Fritidshem: 10 timmar vistelsetid per vecka utöver skoldagen.
  Under lov räknas inte skoltiden in i vistelsetiden och barnet har då endast rätt till 10 timmars vistelsetid per vecka.

Det är du som vårdnadshavare som beslutar hur vistelsetiden fördelas över veckan.

Observera att en vårdnadshavare som tidigare varit arbetssökande och som ska börja arbeta eller studera får utöka sin vistelsetid så snart som möjligt.

Vistelsetid vid föräldraledighet

Är du föräldraledig med ett barn och det andra barnet går på förskola eller fritidshem? Då har barnet som går på förskola/fritidshem rätt till omsorg med en begränsad vistelsetid:

 • Förskola: 25 timmars vistelsetid per vecka
 • Fritidshem: 10 timmars vistelsetid per vecka utöver skoldagen. Under lov räknas inte skoltiden in i vistelsetiden och barnet har då endast rätt till 10 timmars vistelsetid per vecka.

Barnet ska gå ner i tid senast 30 dagar efter syskonets födelse. Ändringen av vistelsetid gör du i Nackas e-tjänst, Nacka24.

Hur vistelsetiden fördelas över veckan beslutar vårdnadshavare och anordnare tillsammans. I beslutet ska barnets behov av oavbrutet sammanhang, vårdnadshavarens önskemål samt förskolans/fritidshemmets organisation vägas samman.

Vistelsetid vid kombination av föräldraledighet med förvärvsarbete/studier

Kombinerar du förvärvsarbete/studier med föräldraledighet? Då kan du välja mellan att

 • antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten (25 timmar/vecka på förskola respektive 10 timmar per vecka på fritidshem)
 • eller basera vistelsetiden på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid).

Barnet ska gå ner i tid senast 30 dagar efter syskonets födelse. Ändringen av vistelsetid gör du i Nackas e-tjänst, Nacka24.

För att intyga behovet av vistelsetid ska vårdnadshavaren lämna in intyg till anordnaren, se nedan. Anordnaren ska spara intygen i två år eftersom kontroller görs av Nacka kommun.

Förvärvsarbete i kombination med föräldraledighet

 • Anställda ska lämna in ett arbetsgivarintyg med uppgift om arbetstid
 • Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel.

Studier i kombination med föräldraledighet

 • Antagningsbevis måste lämnas till anordnaren innan kontrakt signeras.
 • Registreringsbevis eller motsvarande ska lämnas till anordnaren när studierna börjar.
 • Vårdnadshavaren ska lämna in ett intyg till förskolan där studieanordnaren intygar att vårdnadshavaren bedriver studier.

Utökad vistelsetid

Enligt skollagen kan ett barn under vissa omständigheter beviljas mer vistelsetid än vad ovanstående regler medger. Det gäller barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ansökan om utökad vistelsetid lämnas till utbildningsenheten, Nacka kommun. Läs mer och ansök här

Ändring av vistelsetid

Vårdnadshavare som behöver ändra sin kontrakterade vistelsetid ska meddela sin anordnare och registrera den nya tiden i Nacka kommuns e-tjänst senast 30 dagar innan förändringen ska börja gälla.

Undantag: En vårdnadshavare som varit arbetssökande och som behöver utöka vistelsetiden på grund av arbete eller studier har rätt att ändra kontraktstiden så snart som möjligt.

Avgift enligt maxtaxans regler

Nacka kommun tillämpar maxtaxa för förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att en högsta avgiftsnivå finns, utifrån ett inkomsttak, vilken indexuppräknas varje år.

Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.

Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.

Hushållets yngsta barn räknas som barn 1, det därnäst äldre som barn 2 och det därnäst äldre som barn 3. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Allmän förskola är avgiftsfri. Allmän förskola gäller från augusti det år barnet fyller tre år. För barn i förskola reduceras avgiften från och med augusti det år barnet fyller 3 år.

Läs mer om avgift enligt maxtaxans regler här

Avgiftsregler i Nacka

 • Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och vårdnadshavaren betalar avgift till Nacka kommun oavsett om anordnaren är fristående eller kommunal.
 • Avgift betalas 12 månader om året
 • Avgiften betalas en månad i efterhand och förfallodagen är den sista dagen i månaden
 • Vid försenad betalning faktureras dröjsmålsränta
 • Obetalda räkningar överlämnas till inkasso.

Avgift under inskolning och uppsägningstid

Avgift betalas både under inskolningsperioden och under uppsägningstiden. Avgiften betalas från och med det datum som platsen kontrakterats och till och med uppsägningstidens slut. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift för de dagar barnet varit placerat.

Avgifter under frånvaro

Avgift betalas 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas även under barnets ledighet eller sjukdom. En särskild avgiftsregel finns för sammanhängande sjukdomstid som överstiger 30 dagar, se nedan.

Frånvaro på grund av sjukdom

Barn som är frånvarande på grund av sjukdom blir avgiftsbefriade efter en sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar. Den dag som anmälan gjorts till Försäkringskassan räknas som första sjukdag. Reducering av avgift görs för varje sjukdag som följer efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

Frånvaro av andra skäl än sjukdom

En plats som inte utnyttjas av annat skäl än sjukdom får behållas i högst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om uppehållet.
Är uppehållet längre än tre månader ska platsen sägas upp.
Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter tre månader. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

Avgift enligt maxtaxans regler

 • Avgiftens storlek beror på den avgiftsgrundade inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört och antalet barn som tillhör hushållet.
 • Vårdnadshavare som väljer att inte lämna inkomstuppgift debiteras högsta avgift.
 • För att få reducerad avgift ska hushållet meddela sin inkomst via Nacka kommuns e-tjänst.
 • Förändring av hushållets månadsinkomst ska snarast anmälas via Nacka kommuns e-tjänst.
 • Uppgivna inkomster kontrolleras av Nacka kommun en gång per år. Vid felaktig avgift kommer korrigering att ske i efterhand.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan ansöka om delad faktura om båda använder plats inom förskola och/eller fritidshem. Vårdnadshavarna får var sin faktura som baseras på respektive hushålls inkomst och vistelsetid.

För att få delad faktura ska vårdnadshavarna lämna in en skriftlig överenskommelse och lämna varsin inkomstanmälan via Nacka kommuns e-tjänst. Kontakta utbildningsenheten för mer information.

Uppsägning

Uppsägningstiden i Nacka är 30 dagar. Om du vill säga upp ditt barns plats ska du alltså göra det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta. Uppsägningen gör du via e-tjänsten Nacka24.

 • Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress ska en vårdnadshavare signera uppsägningen.
 • Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser och barnet har växelvis boende ska båda vårdnadshavarna signera uppsägningen.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften. Slutar barnet till exempel den 15 juni betalar du 15/30 av månadsavgiften.

När barn byter skola under terminen krävs ingen uppsägningstid för fritidshemsplatsen.

Olycksfallsförsäkring

Nacka kommun har tecknat olycksfallsförsäkring genom Stockholmsregionens Försäkring AB.

Här hittar du information om försäkringarna och om hur du anmäler en skada.

Sidan uppdaterades: