Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolskjuts för elever i anpassad skola och elever med annan funktionsnedsättning

Här hittar du information kring skolskjutsresor för elever i anpassad skola samt elever med annan funktionsnedsättning.

Läs igenom texten i blocket "Riktlinje för skolskjuts..." innan du gör din ansökan. Ansökan görs på webben och du behöver e-legitimation, till exempel BankID eller Mobilt BankID, för att logga in.

Ansökan om skolskjuts med taxi

Riktlinje för skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

I dokumentet "Riktlinje skolskjuts för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd" finner du Nacka kommuns tillämpning av regelverket för skolskjuts. Texten i det här blocket är ett utdrag ur riktlinjen. Klicka på den orange knappen om du vill ta del av hela riktlinjedokumentet.

Riktlinje skolskjuts för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd


Inledning

Reglerna om skolskjuts regleras i skollagen (2010:800). Utförande om skolskjuts finns i förordning (1970:340) och i tidigare trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (1988:17).

Definition

Skolskjuts är en resa till och från hemmet i Nacka kommun och till den skola som eleven är placerad på. Resorna anordnas med specialbuss eller taxi och är ett komplement till linjetrafiken.

Rätt till skolskjuts

Rätten till skolskjuts gäller för elever med funktionsnedsättning som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och som är folkbokförda i Nacka kommun. Kommunen prövar utifrån skollagen* förutsättningarna för skolskjuts individuellt i varje enskilt fall, med utgångspunkt i de författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts.

*Skollagen 9 kap. 15 b § andra stycket och 15 c § första och andra stycket, 15 d § samt 21 a §. 10 kap. 32 § andra stycket och 40 §, 11 kap. 31 § andra stycket, 11 kap 32§ och 39 §. 18 kapitel 30§, 31§ och 35§ skollagen (2010:800)

Kommunen får fritt organisera skolskjutsen som kommunen finner det lämpligt utifrån exempelvis trafikförhållande eller andra omständigheter i det enskilda fallet. Rätten till skolskjuts kan komma att förändras i takt med att eleven blir äldre.

Nacka kommun kan komma att under pågående läsår utföra kontroller av rätten till skolskjuts. Om förutsättningarna för skolskjuts har förändrats och rätt inte längre föreligger, kan Nacka kommun återkalla beviljad skolskjuts.

Förskolebarn

Rätten till resor för förskolebarn regleras inte i skollagen eller annan förordning. Dock kan förskolebarn folkbokförda i Nacka kommun i vissa fall beviljas resor till och från den specialverksamhet som barnet är placerad vid. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

Fritidshem och fritidsklubb

Skolskjuts kan endast beviljas i de fall där eleven har fritidshem eller fritidsklubb på placerad skola och att de uppfyller de grundläggande kraven. Resorna gäller under pågående läsår och inte under sommarlov. Resor kan beviljas för elever i anpassad grundskola som behöver en placering på fritidshem under lov.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs digitalt på Nacka kommuns webbsida
Länk till digital ansökan

Vårdnadshavare ska i ansökan beskriva behovet av skolskjutsen. Ansökan ska alltid styrkas med intyg av annan profession, exempelvis läkare.

Växelvis boende

För att elever med växelvis boende ska ha rätt till skolskjuts ska

 • vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad,
 • eleven ska ha sitt boende jämnt fördelat mellan båda vårdnadshavarna och de ska vara folkbokförda i Nacka kommun.

Samåkning

All skolskjuts sker genom samåkning i en så kallad slinga där flera elever samåker mellan skolorna och hemmet. Eleverna hämtas och lämnas i en viss ordning utifrån hemmets och skolornas placering och elevernas scheman. Samåkningen innebär att restiden kan bli längre och det kan innebära väntetider på mer än 10 minuter efter skoldagens slut.

Överklagan

Tillsammans med det skriftliga beslutet skickas alltid en hänvisning om överklagande med. Förfarandet skiljer sig åt beroende på vilken typ av beslut som avses.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål skickas till Nacka kommun, e-post info@nacka.se

För information om rutiner och ansvar se blocket "Ansvarsfördelning vid skolskjuts för elever med funktionsnedsättning"

Ansökan om skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Ansökan

Vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts i god tid inför varje nytt läsår. Undantag görs för elever i anpassad skola som ansöker i samband med skolstart.

Ansökan görs på webben och du behöver e-legitimation, till exempel BankID eller Mobilt BankID, för att logga in.

Ansökan om skolskjuts för elev med funktionsnedsättning


Beslut

Beslut om skolskjuts fattas av utbildningsenheten. Beslut om skolskjuts skickas via vanlig post till vårdnadshavare och via e-post till skolan. Nacka kommun meddelar den upphandlade leverantören vilka elever som har beviljats skolskjuts.

Kontaktuppgifter gällande skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Kontakta Nacka kommuns kundserviceenhet på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se


Information för elever som beviljats taxiresor

Avvikelserapportering skolskjuts

Här kan vårdnadshavare eller skola rapportera avvikelser avseende skolskjuts. För att lämna in en rapport klickar du på länken nedan och fyller i mallen.

Länk till avvikelserapporteringen

Ansvarsfördelning vid skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Nacka kommun

 • Utbildningsenheten fattar beslut om skolskjuts.
 • Kundserviceenheten informerar vårdnadshavare samt har hand om avvikelserapportering och kontakt med upphandlad leverantör. Du når Nacka kommuns kundserviceenhet på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Upphandlad leverantör

Upphandlad leverantör ansvarar för att

 • schemalägga för samåkning i slinga
 • informera vårdnadshavare och skola om aktuella tider och upphämtnings- och avhämtningsplatser
 • följa tidsschemat samt hämta och lämna på anvisade platser. Bilen väntar på eleven i fem minuter från utsatt tid. Därefter ska leverantören kontakta vårdnadshavaren eller skola via telefon*
 • anpassa beräknad körtid utifrån gällande trafikbestämmelser och säkerhetsföreskrifter
 • ta hänsyn till trafikens väglag och siktförhållanden
 • meddela skola och vårdnadshavare om transporten måste ställas in på grund av extrema väderförhållanden
 • meddela vårdnadshavare och skolans kontaktperson om eventuella förseningar på grund av till exempel trafikstockning

Försäkring

Leverantören ska enligt avtal med Nacka kommun ha nödvändig försäkring som gäller under hela avtalsperioden.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för att

 • se till att barnet på morgonen finns i tid på den plats leverantören anvisat och hjälpa barnet in i fordonet.
  Om eleven inte finns på plats inom fem minuter blir resan en så kallad bomkörning* . Vårdnadshavaren ansvarar då för att eleven kommer till skolan. Om bomkörning upprepas så kommer vårdnadshavaren efter tre gånger att debiteras kostnaden och skolskjutsen kan också komma att avslutas.
 • om barnet inte kommer i tid till bilen, ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till skolan*
 • ta emot barnet vid anvisad plats efter skoldagens slut, om inte vårdnadshavaren godkänt att barnet kan lämnas av vid platsen utan att någon möter upp.
 • avbeställa resa vid sjukdom, ledighet eller annan orsak och meddela vilka resor som avses. Leverantören ska ha avbeställningen per e-post eller telefon senast 60 minuter före planerad hämtningstid. Kontaktuppgifter finns längst ner i det här blocket.
 • hämta eleven om barnet blir sjukt under skoltid.

Vårdnadshavare får inte själv ändra tider, färdväg, platser för påstigning och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande.

Skolans ansvar

Skolans ansvarar för att

 • beställa skolskjuts via leverantörens kundwebb enligt elevens schematider
 • utse en kontaktperson som ansvarar för elevens skolskjuts
 • ta emot eleven på morgonen vid den plats som bolaget anvisat
 • se till att eleven efter skoldagens slut finns på anvisad plats, i rätt tid och hjälper eleven in i fordonet. Om eleven inte finns på plats inom fem minuter blir resan en s.k. bomkörning*. Skolan ansvarar då för elevens hemtransport, med vårdnadshavarens godkännande.
 • avbeställa skolskjuts om en vårdnadshavare hämtar elev från skolan, till exempel vid sjukdom. Om skolskjutsen inte avbeställs kan skolan debiteras kostnaden.

*En så kallad bomkörning innebär att taxin körts fram till hämtningsadressen men kunden har inte funnits på plats.

Kontaktuppgifter till upphandlad leverantör

Kontaktuppgifter till Sirius Omsorg AB

Telefon kundtjänst: 08-745 33 00
Epost: info@siriusomsorg.se

Länk till Sirius webbsida

AVVIKELSERAPPORTERING SKOLSKJUTS

Här kan vårdnadshavare eller skola rapportera avvikelser som gäller skolskjuts. För att lämna in en rapport klickar du på länken nedan och fyller i mallen. Rapporten skickas till Sirius Omsorg AB med kopia till kundserviceenheten på Nacka kommun.

Svar om åtgärd från Sirius Omsorg AB skickas till vårdnadshavare/skola, med kopia till kundserviceenheten.

Länk till avvikelserapporteringen

Sidan uppdaterades: