Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolskjuts för elever i anpassad skola och elever med annan funktionsnedsättning

Här hittar du information kring skolskjutsresor för elever i anpassad skola samt elever med annan funktionsnedsättning.

Ansökan om skolskjuts med taxi

I dokumentet "Riktlinje skolskjuts" finner du Nacka kommuns tillämpning av regelverket för skolskjuts. Ta gärna del av informationen i dokumentet "Riktlinje skolskjuts" innan du gör din ansökan.

Riktlinje skolskjuts


Ansökan görs på webben och du behöver e-legitimation, till exempel BankID eller Mobilt BankID, för att logga in.

Ansökan om skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Ansökan

Vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts i god tid inför varje nytt läsår. Undantag görs för elever i anpassad skola som ansöker i samband med skolstart.

Ansökan görs på webben och du behöver e-legitimation, till exempel BankID eller Mobilt BankID, för att logga in.

Ansökan om skolskjuts för elev med funktionsnedsättning


Beslut

Beslut om skolskjuts fattas av utbildningsenheten. Beslut om skolskjuts skickas via vanlig post till vårdnadshavare och via e-post till skolan. Nacka kommun meddelar den upphandlade leverantören vilka elever som har beviljats skolskjuts.

Kontaktuppgifter gällande skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Kontakta Nacka kommuns kundserviceenhet på telefon 08-718 80 00 eller e-post turbundnaresor@nacka.se


Information för elever som beviljats taxiresor

Avvikelserapportering skolskjuts

Här kan vårdnadshavare eller skola rapportera avvikelser avseende skolskjuts. För att lämna in en rapport klickar du på länken nedan och fyller i mallen.

Länk till avvikelserapporteringen

Ansvarsfördelning vid skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Nacka kommun

 • Utbildningsenheten fattar beslut om skolskjuts.
 • Kundserviceenheten informerar vårdnadshavare samt har hand om avvikelserapportering och kontakt med upphandlad leverantör. Du når Nacka kommuns kundserviceenhet på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Upphandlad leverantör

Upphandlad leverantör ansvarar för att

 • schemalägga för samåkning i slinga
 • informera vårdnadshavare och skola om aktuella tider och upphämtnings- och avhämtningsplatser
 • följa tidsschemat samt hämta och lämna på anvisade platser. Bilen väntar på eleven i fem minuter från utsatt tid. Därefter ska leverantören kontakta vårdnadshavaren eller skola via telefon*
 • anpassa beräknad körtid utifrån gällande trafikbestämmelser och säkerhetsföreskrifter
 • ta hänsyn till trafikens väglag och siktförhållanden
 • meddela skola och vårdnadshavare om transporten måste ställas in på grund av extrema väderförhållanden
 • meddela vårdnadshavare och skolans kontaktperson om eventuella förseningar på grund av till exempel trafikstockning

Försäkring

Leverantören ska enligt avtal med Nacka kommun ha nödvändig försäkring som gäller under hela avtalsperioden.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för att

 • se till att barnet på morgonen finns i tid på den plats leverantören anvisat och hjälpa barnet in i fordonet.
  Om eleven inte finns på plats inom fem minuter blir resan en så kallad bomkörning* . Vårdnadshavaren ansvarar då för att eleven kommer till skolan. Om bomkörning upprepas så kommer vårdnadshavaren efter tre gånger att debiteras kostnaden och skolskjutsen kan också komma att avslutas.
 • om barnet inte kommer i tid till bilen, ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till skolan*
 • ta emot barnet vid anvisad plats efter skoldagens slut, om inte vårdnadshavaren godkänt att barnet kan lämnas av vid platsen utan att någon möter upp.
 • avbeställa resa vid sjukdom, ledighet eller annan orsak och meddela vilka resor som avses. Leverantören ska ha avbeställningen per e-post eller telefon senast 60 minuter före planerad hämtningstid. Kontaktuppgifter finns längst ner i det här blocket.
 • hämta eleven om barnet blir sjukt under skoltid.

Vårdnadshavare får inte själv ändra tider, färdväg, platser för påstigning och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande.

Skolans ansvar

Skolans ansvarar för att

 • beställa skolskjuts via leverantörens kundwebb enligt elevens schematider
 • utse en kontaktperson som ansvarar för elevens skolskjuts
 • ta emot eleven på morgonen vid den plats som bolaget anvisat
 • se till att eleven efter skoldagens slut finns på anvisad plats, i rätt tid och hjälper eleven in i fordonet. Om eleven inte finns på plats inom fem minuter blir resan en s.k. bomkörning*. Skolan ansvarar då för elevens hemtransport, med vårdnadshavarens godkännande.
 • avbeställa skolskjuts om en vårdnadshavare hämtar elev från skolan, till exempel vid sjukdom. Om skolskjutsen inte avbeställs kan skolan debiteras kostnaden.

*En så kallad bomkörning innebär att taxin körts fram till hämtningsadressen men kunden har inte funnits på plats.

Kontaktuppgifter till upphandlad leverantör

Kontaktuppgifter till Sirius Omsorg AB

Telefon kundtjänst: 08-745 33 00
Epost: info@siriusomsorg.se

Länk till Sirius webbsida

AVVIKELSERAPPORTERING SKOLSKJUTS

Här kan vårdnadshavare eller skola rapportera avvikelser som gäller skolskjuts. För att lämna in en rapport klickar du på länken nedan och fyller i mallen. Rapporten skickas till Sirius Omsorg AB med kopia till kundserviceenheten på Nacka kommun.

Svar om åtgärd från Sirius Omsorg AB skickas till vårdnadshavare/skola, med kopia till kundserviceenheten.

Länk till avvikelserapporteringen

Sidan uppdaterades: