Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor & Svar skolskjuts

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får kring skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd.
13

Vilken leverantör av skolskjuts har Nacka kommun?


Svar:

Nacka kommun har ett upphandlat avtal med Sirius Omsorg Holding AB, se företagets webbsida för kontaktuppgifter och information.

Länk till Sirius webbsida

Det är viktigt att alla som har möjlighet använder appen för bokning och avbokning.
Instruktion för bokning och avbokning (PDF-dokument, 208 kB)

Fick du svar på din fråga?
11

Hur lång är handläggningstiden?

Fråga:

Jag har skickat in en ansökan - hur snabbt kan jag räkna med svar?


Svar:

Handläggningstiden för ansökningar är cirka tre veckor.

Fick du svar på din fråga?
10

Vad säger skollagen om skolskjuts?


Svar:

I Skollagen 10 kap 32 § står det:
"Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas."

Fick du svar på din fråga?
10

Vem kan beviljas skolskjuts?


Svar:

Elev med funktionsnedsättning kan efter ansökan beviljas skolskjuts med anledning av sin funktionsnedsättning. Bedömning och en individuell prövning görs i varje enskilt fall. Behov av skolskjuts ska i dessa fall styrkas med ett intyg.

Fick du svar på din fråga?
8

Vem beställer skolskjutsen?


Svar:

Det är skolan där eleven går som gör beställning av skolskjuts i samråd med elevens vårdnadshavare.

Fick du svar på din fråga?
8

Jag har ansökt om skolskjuts men ännu inte fått något beslut. Vems ansvar är det att mitt barn kommer till skolan innan beslut har fattats?


Svar:

I väntan på beslut ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan.

Fick du svar på din fråga?
7

Anpassas tiderna för skolskjutsen efter elevens skoltider?


Svar:

Nej. Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas till varje elevs skoltider. Däremot ska resan till och från skolan vara rimlig.

Fick du svar på din fråga?
6

Vilket intyg behöver bifogas i ansökan?


Svar:

Till ansökan ska bifogas intyg från profession, exempelvis läkare, som kan styrka elevens behov av skolskjuts.

Fick du svar på din fråga?
3

Är det fler elever i samma skolskjuts (taxi)?


Svar:

Ja. Skolskjutsen sker genom samåkning i en så kallad slinga där fler elever samåker mellan skolorna och hemmet.

Eleverna hämtas och lämnas i en viss ordning utifrån hemmets och skolornas placering och elevernas scheman.

Samåkningen innebär att restiden kan bli längre och det kan innebära väntetider på mer än 10 minuter efter skoldagens slut. Skolan har ansvar för eleven om det uppstår väntetid.

Fick du svar på din fråga?
2

Jag hör ibland uttrycket "bomkörning" - vad betyder det?


Svar:

Bomkörning är ett uttryck som används av taxiföretag och innebär att taxin körts fram till hämtningsadressen men kunden har inte funnits på plats.

Observera att det finns särskilda regler kring bomkörning:

  • Om hämtningen blir en bomkörning avbokas automatiskt kvarvarande resor samma dag av leverantören.
  • Om den första dagen på skollovet blir en bomkörning avbokas automatiskt resterande dagar under lovet.

Om ny resa behöver bokas på grund av en avbokning eller bomkörning så måste den nya bokningen göras senast fyra timmar innan resan ska genomföras.

Fick du svar på din fråga?
2

Vem avbokar resan?


Svar:

Det beror på vad som är orsaken till avbokningen:

  • Skolan ansvarar för avbeställningar som beror på ändringar som avser skolan.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att avbeställningar som beror på sjukdom, ledighet eller annan orsak och meddela vilka resor som avses. Leverantören ska ha avbeställningen per e-post eller telefon senast 60 minuter före planerad hämtningstid.

Observera att om en vårdnadshavare fler än tre gånger per termin är orsaken till missad skolskjuts kan vårdnadshavaren bli skyldig att betala leverantörens kostnader.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: