Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitaliseringsrapport och index

Under 2022 lade vi grunden för att kunna göra en rejäl förflyttning i Nacka kommuns digitalisering. Vi har tagit fram en digitaliseringsrapport och -index, som sammanfattar hur vårt digitaliseringsarbete rör sig framåt och vilka som är våra främsta utmaningar.

Syftet med en digitaliseringsrapport är att ge en översikt över hur vi realiserar kommunens nuvarande digitaliseringsstrategi, sammanfatta våra framsteg och identifiera områden för förbättring.
Rapporten innehåller information om vår förmåga att driva digitalisering i kommunen, hur vi på bästa sätt utvecklar våra digitala tjänster för att möta upp mot kommunens övergripande mål; Maximalt värde för skattepengarna, Bäst utveckling för alla, Stark och balanserad tillväxt samt Attraktiv livsmiljö för alla.

Genom att samla denna information och presentera den i en rapport så kan ledningen och andra beslutsfattare i kommunen utifrån fakta fatta informerade beslut för att säkerställa att vi fortsätter att vara en ledande aktör inom digitalisering.

Digitaliseringsindex

Digitaliseringsindex i Nacka kommun finns med som en indikator i kommunens mål- och budgetdokument. Vårt digitaliseringsindex bygger på tre komponenter; förutsättningar, resultat och nytta, som sammantaget ger en helhetssyn på kommunens digitalisering.

  • Förutsättningar handlar om vilka faktorer som måste finnas på plats för att kommunen ska kunna genomföra en framgångsrik digitalisering. Det kan handla om teknisk infrastruktur, IT-kompetens hos medarbetare, och tillgång till relevant teknologi.
    Vi har i Nacka valt två mått som vi slår ihop till ett gemensamt för att ge oss en indikation på våra förutsättningar för digitalisering. Det ena är vår digitala mognad, som representerar både vår kompetens och vårt tekniska arv. Det andra är måttet på vilka förutsättningar man har som medarbetare i kommunen att kunna arbeta effektivt med digitala stöd.
  • Resultat handlar om mätbara utfall som uppnåtts genom kommunens digitaliseringsinsatser. Det kan innefatta antalet digitala tjänster som erbjuds, antalet användare av dessa tjänster och hur väl dessa tjänster presterar. I vårt index mäter vi antal realiserade digitaliseringsinitiativ i relation till antal beslutade initiativ.
  • Nytta är det värde som skapas för kommunens invånare och företag genom digitaliseringen. Det kan innefatta förbättrad tillgänglighet till tjänster, ökad effektivitet och minskade kostnader. I indexet mäter vi relationen mellan förväntade och uppmätta nyttor.

Vill du läsa mer om hur Nackas digitalisering utvecklats under 2022, och vad vi har för inriktning framåt? Här hittar du digitaliseringsrapporten i sin helhet.

Sidan uppdaterades: