Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digital mognad

Digital mognad är ett begrepp för att beskriva organisationens förmåga att kunna dra nytta av de möjligheter som digitalisering erbjuder. Vår digitala mognad är en avgörande faktor för vår förmåga att snabbt ställa om och anpassa vår verksamhet med teknikens hjälp vartefter behov förändras.

Vi lever idag i ett samhälle där förutsättningar och möjligheter förändras i allt högre takt. Ett samhälle där digital teknik numera är en självklarhet och medför en förväntan om snabbhet, transparens och självservice i de flesta sammanhang. Vi vet också att vi möter en framtid med en växande och äldre befolkningsmängd, som ställer krav på den offentliga sektorn att effektivisera och utveckla vår service på ett ekonomiskt hållbart sätt. Alltså blir vår förmåga till omställning en våra viktigaste förutsättningsskapare för att vi ska kunna leverera framtidens välfärdstjänster.

Digital mognad är en förutsättning för omställning

En förutsättning för att kunna göra snabba omställningar är att organisationens digitala mognad ökar. Digital mognad handlar om organisationens förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, där digitalisering kan bidra till att skapa värde. Det är ett mått som visar på våra förutsättningar att ta vara på möjligheter som digitalisering innebär. Det är inte ett mått på vad vi har digitaliserat.

En organisations digitala mognad kan mätas med olika metoder. I Nacka har vi valt att mäta med en evidensbaserad modell som nyttjas av över 200 offentliga aktörer i Sverige, framtagen under ledning av Göteborgs Universitet. Digital mognad mäts i två dimensioner; Digital förmåga och Digitalt arv. Här kan du läsa mer om modellen.

Digital förmåga

Den digitala förmågan mäter vår förståelse för digitaliseringens möjligheter, och i vilken utsträckning vi som organisation har förutsättningar på plats att kunna förändra vår verksamhet på basis av digitaliseringens möjligheter.

Digitalt arv

Det digitala arvet ger oss ett mått på tidigare genomförda IT-initiativs inverkan på vår möjlighet till utveckling. Att mäta detta är viktigt eftersom det har stor påverkan på i hur hög takt vi kan förändra våra digitala tjänster vartefter behov ändras

Mätning av Nackas digitala mognad

Att mäta organisationens digitala mognad ger oss ett verktyg för att prioritera och rikta insatser som stärker hela organisationens förmåga till omställning. Mätningen är en årligt återkommande aktivitet som genomförs av digitaliseringsprocessen på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Mätningen genomförs i hela organisationen genom ett riktat e-postutskick med inbjudan till mätverktyget Dimatech till utvalda representanter för varje verksamhet. Målgrupp för mätningen är roller som är med och styr och planerar verksamhetens utveckling och digitalisering, eller på annat sätt arbetar inom denna ram, t ex med systemförvaltning.

Henrik Palmblad-Wennergren

Digitaliseringsdirektör

Marie Rotkirch

Digitaliseringsstrateg

Sidan uppdaterades: