Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mål- och utvecklingssamtal

Mål- och utvecklingssamtalet är en dialog mellan dig som medarbetare och din chef. Syftet är att prata om din arbetssituation och att följa upp föregående års mål och prestation. Mål och förväntningar formuleras för kommande period.

Mål- och utvecklingssamtalet är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska genomföras minst en gång per år. För att det ska vara ett kvalitativt samtal ska det förberedas väl av både dig och din chef samt dokumenteras för att kunna följa upp det som du och din chef kom överens om. Med start våren 2023 genomförs mål- och utvecklingssamtal i kommunens webbverktyg för samtal, Grade. Grade stödjer oss i att ha strukturerade dialoger och att förbereda våra samtal. Grande används av chefer och medarbetare inom välfärd samhällsservice och stadshuset.

Webbverktyget fungerar både i datorn och mobilen.

Logga in i systemet Grade

De mål och förväntningar som sätts under mål- och utvecklingssamtalet utvärderas i samband med den årliga löneöversynen enligt de lönekriterier som finns i kommunens medarbetarpolicy. Mål- och utvecklingssamtalet är ett längre strukturerat samtal som ska främja utveckling av både verksamhet och dig som medarbetare.

Möjligheter för medarbetaren

Mål- och utvecklingssamtalet ger dig möjlighet att påverka din arbetssituation och utveckling
genom att tillsammans med chefen:

 • Följa upp arbetsresultatet i relation till målen och få återkoppling på arbetsprestationen
 • Formulera kommande års mål för arbetsresultaten
 • Diskutera krav, förväntningar, framgångsfaktorer och andra förutsättningar för en bra arbetsprestation
 • Diskutera den kompetensutveckling som krävs för att stärka kompetensen och för att möta nya och förändrade krav

Möjligheter för chefen

Mål- och utvecklingssamtal ger chefen möjlighet att förbättra enhetens resultat genom att:

 • Förankra enhetens mål och kommunens övergripande mål
 • Följa upp arbetets innehåll och utformning och besluta om åtgärder
 • Stimulera medarbetarens engagemang och delaktighet
 • Säkerställa att rätt kompetens finns för att nå målen för enheten
 • Uppmuntra till initiativförmåga och vilja till utveckling och förändring

Samtalet är också ett tillfälle att diskutera ömsesidiga krav och förväntningar på chefs- respektive medarbetarrollen. Under mål- och utvecklingssamtalet ska frågan om du som medarbetare har någon bisyssla tas upp och hur det i så fall påverkar arbetssituationen.

Sidan uppdaterades: