Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

MBL förhandling

Enligt MBL har arbetsgivaren dels informationsskyldighet, dels förhandlingsskyldighet.

Informationsskyldigheten

Informationsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska informera om

 • verksamhetens organisation, planering och utveckling,
 • ekonomi och budget samt
 • riktlinjer för personalpolitiken.

Informationen ska lämnas till den lokala arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren har kollektivavtal med.

På grund av sekretesslagen kan informationen begränsas.


Förhandlingsskyldigheten

Förhandlingsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska förhandla med arbetstagarparten, det vill säga de fackliga organisationerna, innan beslut fattas om viktigare förändringar av verksamheten eller av arbets- och anställningsförhållanden för en arbetstagare. Detta kallasprimär förhandlingsskyldighet. I praktiken kan det gälla ärenden som till exempel chefstillsättningar, omplaceringar eller provanställningar.

Syftet med reglerna är att parterna ska försöka komma överens innan ett viktigt beslut fattas. Den fackliga organisationen har rätt att ta del av information och uttrycka sin mening i frågan, men det är arbetsgivaren som beslutar. Om parterna inte kommer överens kan facket begära att arbetsgivaren förhandlar på central nivå. Förhandlingen kan också ajourneras och återupptas vid senare tillfälle.

Om frågan gäller ett politiskt beslut ska förhandling ingå i myndigheternas beredning av ärendet innan beslut fattas.

Förhandlingar på arbetstagarorganisationens eget initiativ

Arbetstagarorganisationerna har rätt att själva kalla till förhandling före ett beslut som rör en enskild medlem i ett enskilt ärende.
Om parterna inte kommer överens är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den centrala organisationen om facket begär det.

Arbetstagarorganisation utan kollektivavtal

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid förändring av arbets- eller anställningsförhållanden gäller även om inget kollektivavtal finns mellan arbetsgivaren och den arbetstagarorganisation berörda arbetstagare tillhör.

Entreprenadupphandlingar

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med de fackliga organisationerna innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren. Syftet är att undvika att kollektivavtal kringgås genom att anlita ”arbetstagare” som inte omfattas av kollektivavtal.

Förhandlingsskyldigheten gäller inte om

 • arbetet är kortvarigt och tillfälligt och det inte är fråga om anlitande av arbetskraft enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
 • arbetet kräver specialkunskap
 • arbetet tidigare godtagits av arbetstagarorganisationerna

Arbetstagarorganisationerna kan begära förhandlingar även vid i dessa fall, och då måste arbetsgivaren avvakta med sitt beslut.

Fackligt veto

I vissa fall har arbetstagarorganisationen rätt att lägga in veto mot att arbetsgivaren anlitar den entreprenör som förhandlingarna avsett. Det gäller om man kan anta att en lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts, eller om det strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde.

När en förhandling enligt 38§ MBL har ägt rum har arbetstagarorganisationen rätt att under vissa förutsättningar lägga in veto mot att arbetsgivaren anlitar den entreprenör som förhandlingarna avsett.
Det gäller om det antas att en lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts eller om det strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde.

Arbetsgång MBL-förhandling:

 • Skicka kallelse till ett informationsmöte till berörda arbetstagarorganisationer. Skicka det material du tror motparten är i behov av för att kunna sätta sig in i frågan.
 • Informationsmötet kan om ärendet är av en enklare art bestämmas per telefon eller mejl för att sedan ha MBL-förhandlingen direkt. Det är heller inte nödvändigt att ha ett informationsmöte innan förhandling men information i ett tidigt skede kan underlätta processen.
 • Vid informationsmötet bestäms datum för MBL-förhandlingen. Det finns inget krav på upprättande av protokoll i samband med en information enligt 19 § MBL, men det är givetvis bra att skriva någon form av minnesanteckningar
 • Skicka kallelse och underlag till MBL-förhandling enligt MBL ange aktuell §. Kallelse till en MBL-förhandling måste skickas till berörda organisationer senast 7 dagar innan förhandlingen ska äga rum.
 • Förhandlingen är inte avslutad förrän protokollet är påskrivet och det innebär att man inte får vidta några åtgärden förrän protokollet är klart.

Exempel på MBL-kallelse (Word-dokument, 42 kB)

Exempel på MBL-protokoll (Word-dokument, 48 kB)


Har du frågor som rör MBL? Ta kontakt med din personalstrateg/HR specialist för din verksamhet.

Sidan uppdaterades: