Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alkohol och droger

Riktlinjer samt handlingsplaner vid misstanke om att medarbetare är påverkad eller missbrukar alkohol och/eller andra droger

Nacka kommuns riktlinjer och inställning till alkohol och droger samt handlingsplaner

Nacka kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras. Nacka kommuns arbetsplatser ska därför vara alkohol- och drogfria. Kravet på alkohol- och drogfrihet gäller även praktikanter och studerande.

Varken chef eller arbetskamrat får blunda för ett missbruksproblem. Förutom de risker som missbruk kan innebära för arbetsmiljön, ökar också risken för missbrukaren själv ju längre tiden går. Med snabbt insatta åtgärder ökar chansen att komma tillrätta med problemen. Nacka kommun strävar efter en öppenhet i frågor som gäller alkohol och droger med inställningen att vi bryr oss om varandra och därför talar med den som har problem.

Inställningen är "bry dig om, lägg dig i, ställ krav" – dels ur ett medmänskligt perspektiv och dels ur ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv.

I Nacka kommun gäller följande:

 • Arbetsplatserna är alkohol- och drogfria.

 • Våra medarbetare avstår helt från att använda narkotika – såväl på arbetet som på fritiden.

 • Effektiviteten, säkerheten och trivseln på arbetsplatsen äventyras inte av alkohol- eller drogvanor på fritiden.

 • Nacka kommun bjuder inte på alkohol till vardags. Representation, kursavslutningar, personalfester och liknande kan dock motivera även alkoholhaltiga drycker. Detta ska ske restriktivt. Den som svarar för arrangemanget ska då se till att bra alkoholfria alternativ erbjuds. Alla ska avstå från alkohol om det finns minsta risk för att förtäringen kan komma att påverka arbetet och säkerheten.

Vår grundsyn inom kommunen är att alkoholmissbruket ska bort och medarbetaren ska vara kvar.

Allas ansvar att uppmärksamma signaler och agera

Missbruk är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Ansvarig chef har ett formellt ansvar och en skyldighet att omgående vidta åtgärder om någon upptäcker eller misstänker att medarbetare är påverkad eller har ett skadligt bruk av alkohol, tabletter eller andra droger. Vid minsta misstanke om att kollega är påverkad eller kan ha missbruksproblematik ska du därför omedelbart kontakta din närmaste chef. I de fall medarbetare misstänks vara påverkad eller ha missbruksproblematik agerar närmaste chef enligt riktlinjer och handlingsplan där företagshälsovård konsulteras för att erbjuda medarbetaren provtagning för att avskriva/tillskriva problem.

Handlingsplan (Word-dokument, 49 kB) - vid misstanke om att medarbetare är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen (Word-dokument, 49 kB)

Handlingsplan (Word-dokument, 50 kB) - vid misstanke om att medarbetare missbrukar alkohol eller andra droger (Word-dokument, 49 kB)

En person som är påverkad bör i alla lägen betraktas som ett hot mot arbetsplatsens säkerhet och verksamhet – och ska omedelbart av närmsta chef avvisas från arbetsplatsen. Detta gäller även personer med bakrus som inte kan sköta sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Tidiga signaler
Genom att ha kunskap om tidiga signaler på skadligt bruk ökar chanserna att ta tag i problemen. Tidiga signaler på skadligt bruk av alkohol, tabletter eller andra droger kan till exempel vara:

 • Förändrad, nedsatt eller ojämn arbetsprestation

 • Upprepad korttidsfrånvaro

 • Semesterdagar eller annan ledighet tas ut med kort varsel eller i efterhand

 • Sjukfrånvaro i samband med helg och lön

 • Märkliga förklaringar till frånvaro

 • Svårigheter att passa tider

 • Misstag i arbetet, tillbud och olyckor

 • Glömska och koncentrationssvårigheter

 • Instabilt humör, irriterad, misstänksam, rastlös, orolig, lättstött och/eller nedstämd

 • Berusad på personalfester, kurser, tjänsteresor

De flesta av signalerna ovan kan ha andra förklaringar så som t ex stress eller sjukdom. Vid minsta misstanke är det ändå viktigt att ansvarig chef alltid agerar för att kunna tillskriva eller avskriva förekomst av skadligt bruk.

Externa/Interna kontakter

Nacka kommun tar vid behov hjälp av företagshälsovården vid alkohol- eller drogproblematik. I enskilda fall av missbruk ska företagshälsovården kontaktas för råd och handlingsplan för rehabilitering.

Sidan uppdaterades: