Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadshusinformation

Vid händelse av brand och utrymning

Informationen på denna sida beskriver rutiner och vägledning vid brand eller annan händelse som kräver utrymning.

Vid utrymningslarm

RÄDDA – Sätt dig själv och kollegor i säkerhet. Utrym närmaste väg till din återsamlingsplats.

LARMA – Vid konstaterad brand/fara och larmet inte redan ljuder, tryck in brandlarmsknapp som sitter i anslutning till lounger och trapphus. Då ljuder utrymningslarmet i hela huset och alla medarbetare måste påbörja utrymning till anvisad återsamlingsplats.

VARNA – Varna alla som hotas eller påverkas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

SLÄCK – Om så är möjligt och utan att utsätta dig själv för fara, använd släckningsutrustning för att släcka branden. Om du inte kan släcka branden kan du begränsa branden och rökens spridning genom att stänga dörrar, luckor, fönster etc.

Ditt ansvar

Det är alltid den egna individens ansvar, medarbetare såsom besökare i stadshuset, att känna till utrymningsplan, utrymningsvägar samt tillgången till släcknings och brandskyddsanordningar.

Utrymningsplan och tillgång till släckning- och brandskyddsanordningar finns i anslutning till lounger och trapphus.

Utrymningsinstruktion

När utrymningslarmet startar i stadshuset ska samtliga personer i stadshuset, utrymma lokalerna och bege sig till återsamlingsplatserna.

Det finns utrymningsskyltar som visar närmaste utrymningsväg i lokalerna och ut till återsamlingsplatserna:

Återsamlingsplatser

Det finns två återsamlingsplatser:

 • Lekplatsen vid Järla skola bakom stadshuset/annexet
  Gäller för de medarbetare som vid tidpunkten för utrymningslarmet befinner sig i Nya östan, Nya västan samt Annexet.
 • Nedre parkeringsplatsen framför stadshuset
  Gäller för de som vid tidpunkten för utrymningslarmet befinner sig i gamla delen inklusive matsal, restaurangköket och Nackasalen.

När larmet har gått

Larmet i stadshuset är direktkopplad till räddningstjänsten.

 • Personal från Kundserviceenheten (iklädd blå väst) är kontaktpersoner på återsamlingsplatserna:
  • Lekplatsen vid Järla skola, bakom stadshuset
  • Nedre parkeringsplatsen framför stadshuset
  • Vid konstaterad brand, om så möjligt och utan att utsätta dig själv för fara, använd släckningsutrustning för att släcka branden.

Brand- och utrymningslarm

Stadshuset är försett med ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Brand- och utrymningslarm utlöses av värme, eld, rök, byggdamm, ånga samt levande ljus.

Multidetektorer som reagerar på rök och värme finns placerade i kontorslokalerna, sammanträdesrum och i teknikutrymmen i hela huset.


Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Sprinklers som reagerar på värme finns placerade i hela gårdshuset (matsalen, receptionen, servicecenter samt Nackasalen).


Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Brandlarmsknapp trycks in manuellt vid konstaterad brand/fara. Brandlarmsknappen finns placerade i hela huset i anslutning till lounger och trapphus.


Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Larmsektioner

Brand- och utrymningslarmet i stadshuset är en enda larmsektion.

Brand- och utrymningslarm ljuder i allmänna utrymmen som matsal och området vid receptionen. Brand- och utrymningslarm annonseras ut med ett talmeddelande samt ljussignal.

I övriga delar av stadshuset är det korta ljudsignaler med kort avbrott som indikerar utrymningslarm.

Händelser som inte utlöser brand- och utrymningslarmet

På grund av oförutsedda tekniska fel kan brand- och utrymningslarmet ibland hindras att utlösas. Om brand- och utrymningslarmet inte utlöses och brand eller risk för brand är konstaterad ska den som upptäcker detta genast:

 • Trycka in knappen för utrymningslarm varpå brand- och utrymningslarmet startar i hela huset.
 • Varna andra på vägen ut ur stadshuset.
 • Möta upp personal från Kundserviceenheten/räddningstjänsten om vad som har hänt, samt bege sig till återsamlingsplatsen.

Larmet i stadshuset är direktkopplad till räddningstjänsten.

Händelser/situationer som kräver utrymning

Utrymning ska genomföras vid:

 • brand eller fara för brand
 • explosion eller risk för explosion
 • bombhot eller annan allvarlig olycka/fara

Andra händelser som kan kräva utrymning

Vid en allvarlig händelse i, eller i närheten av stadshuset, ska räddningstjänst, polis eller medarbetare som har information om händelsen, informera Kundserviceenhetens personal vid Receptionen. Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Bombhot

I händelse av bombhot avgör polisen om utrymning ska genomföras. Uppger den som hotar att en bomb eller sprängladdning kommer att explodera inom en mycket kort tid någonstans i stadshuset, ska Kundserviceenhetens personal vid Receptionen eller den som nås av meddelandet, omedelbart trycka in den röda larmknappen och starta utrymningslarmet oavsett om de fått kontakt med polisen.

Sidan uppdaterades: