Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadshusinformation

Vid händelse av brand och utrymning

Informationen på denna sida beskriver rutiner och vägledning vid brand eller annan händelse som kräver utrymning.

Vid utrymningslarm

Rädda – Sätt dig själv och kollegor i säkerhet. Utrym närmaste väg till din återsamlingsplats.

Larma – Vid konstaterad brand/fara och larmet inte redan ljuder, tryck in brandlarmsknapp som sitter i anslutning till lounger och trapphus. Då ljuder utrymningslarmet i hela huset och alla medarbetare måste påbörja utrymning till anvisad återsamlingsplats.

Släck – Om så är möjligt och utan att utsätta dig själv för fara, använd släckningsutrustning för att släcka branden.

Ditt ansvar

Det är alltid den egna individens ansvar, medarbetare såsom besökare i stadshuset, att känna till utrymningsplan, utrymningsvägar samt tillgången till släcknings och brandskyddsanordningar.

Utrymningsplan och tillgång till släckning- och brandskyddsanordningar finns i anslutning till lounger och trapphus.

Utrymningsinstruktion

När utrymningslarmet startar i stadshuset ska samtliga personer i stadshuset, utrymma lokalerna och bege sig till återsamlingsplatserna.

Det finns utrymningsskyltar som visar närmaste utrymningsväg i lokalerna och ut till återsamlingsplatserna:

Återsamlingsplatser

Det finns två återsamlingsplatser:

Lekplatsen vid Järla skola bakom stadshuset/annexet
Gäller för de medarbetare som vid tidpunkten för utrymningslarmet befinner sig i Nya östan, Nya västan samt Annexet.

Nedre parkeringsplatsen framför stadshuset
Gäller för de som vid tidpunkten för utrymningslarmet befinner sig i gamla delen inklusive matsal, restaurangköket och Nackasalen.

När larmet har gått

Larmet i stadshuset är direktkopplad till räddningstjänsten.

 • Personal från Kundserviceenheten (iklädd blå väst) är kontaktpersoner på återsamlingsplatserna:
  • Lekplatsen vid Järla skola, bakom stadshuset
  • Nedre parkeringsplatsen framför stadshuset
  • Vid konstaterad brand, om så möjligt och utan att utsätta dig själv för fara, använd släckningsutrustning för att släcka branden.

Brand- och utrymningslarm

Stadshuset är försett med ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Brand- och utrymningslarm utlöses av värme, eld, rök, byggdamm, ånga samt levande ljus.

Multidetektorer som reagerar på rök och värme finns placerade i kontorslokalerna, sammanträdesrum och i teknikutrymmen i hela huset.


Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Sprinklers som reagerar på värme finns placerade i hela gårdshuset (matsalen, receptionen, servicecenter samt Nackasalen).


Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Brandlarmsknapp trycks in manuellt vid konstaterad brand/fara. Brandlarmsknappen finns placerade i hela huset i anslutning till lounger och trapphus.


Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Larmsektioner

Brand- och utrymningslarmet i stadshuset är en enda larmsektion.

Brand- och utrymningslarm ljuder i. I allmänna utrymmen som matsal och området vid receptionen så annonseras brand- och utrymningslarm med ett talmeddelande samt ljussignal.

I övriga delar av stadshuset är det korta ljudsignaler med kort avbrott som indikerar utrymningslarm.

Händelser som inte utlöser brand- och utrymningslarmet

På grund av oförutsedda tekniska fel kan brand- och utrymningslarmet ibland hindras att utlösas. Om brand- och utrymningslarmet inte utlöses och brand eller risk för brand är konstaterad ska den som upptäcker detta genast:

 • Trycka in knappen för utrymningslarm varpå brand- och utrymningslarmet startar i hela huset.
 • Varna andra på vägen ut ur stadshuset.
 • Möta upp personal från Kundserviceenheten/räddningstjänsten om vad som har hänt, samt bege sig till återsamlingsplatsen.

Larmet i stadshuset är direktkopplad till räddningstjänsten.

Händelser/situationer som kräver utrymning

Utrymning ska genomföras vid:

 • brand eller fara för brand
 • explosion eller risk för explosion
 • bombhot eller annan allvarlig olycka/fara

Andra händelser som kan kräva utrymning

Vid en allvarlig händelse i, eller i närheten av stadshuset, ska räddningstjänst, polis eller medarbetare som har information om händelsen, informera Kundserviceenhetens personal vid Receptionen. Utrymningslarmet går i hela stadshuset. Medarbetare utrymmer till närmast anvisad återsamlingsplats.

Bombhot

I händelse av bombhot avgör polisen om utrymning ska genomföras. Uppger den som hotar att en bomb eller sprängladdning kommer att explodera inom en mycket kort tid någonstans i stadshuset, ska Kundserviceenhetens personal vid Receptionen eller den som nås av meddelandet, omedelbart trycka in den röda larmknappen och starta utrymningslarmet oavsett om de fått kontakt med polisen.

Sidan uppdaterades: