Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Provtagningsprogram för dricksvattenanläggning

I samband med registreringen av en dricksvattenanläggning måste den som ansvarar för verksamheten ha en plan för provtagning. Här beskriver vi några viktiga frågor som rör det.

Av provtagningsplanen ska det framgå vilka prover som ska tas (mikrobiologiska, kemiska och radioaktiva parametrar m.m.) samt provtagningsfrekvens.

Hur ofta ska prover tas?

Det minsta antalet prover som årligen ska tas framgår av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2022:12). Antalet prover regleras av hur mycket vatten som produceras och vilket vatten man har. Om det är ett ytvatten (exempelvis en sjö) ska fler prover tas, eftersom ett ytvatten innebär större risk för att vatten smutsas ned. En brunn där grundvatten tas upp har mindre risk att bli nedsmutsat.

För en liten vattenanläggning, exempelvis en borrad brunn som tar upp grundvatten och som inte behöver renas, ska minst ett prov tas där både mikrobiologiska och kemiska parametrar ingår i analysen. Vart sjätte år ska en annat typ av prov tas som kallas provgrupp B. Där kontrolleras bland annat radon, tungmetaller, bekämpningsmedel m.m.

Här finns Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Var ska proverna tas?

Proverna ska tas på "vatten hos användaren". Det innebär att vattenprovet tas ur kranen hos någon.

Är ledningarna längre än cirka 20-30 meter så ska det även tas prover på "utgående vatten", det vill säga vattnet som går ut från brunnen. Normalt tas då provet i pumphuset. Om det inte är någon kvalitetsförändring på vattnet i kranen och på vattnet från pumphuset kan miljöenheten besluta att prover från brunnen kan utgå.

Prover hos användaren måste dock alltid tas.

Miljöenheten kan besluta att fler prover måste tas, exempelvis om ett vatten varit förorenat.

Välj ett ackrediterat laboratorium!

Du behöver ta kontakt med ett laboratorium för analyser av ditt dricksvatten. Kontrollera att laboratoriet är ackrediterat (godkänt av ett nationellt ackrediteringsorgan) för den typ av provtagning som du behöver göra.
Regelbundna provtagningar ska göras av parametrar som ingår i provgrupp A och provgrupp B enligt dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2022:12).

Laboratorierna brukar ha speciella provtagningspaket som är anpassade efter lagstiftningen.

Sidan uppdaterades: