Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor och svar om riksfärdtjänst

Vem kan ansöka/resa med riksfärdtjänst?

SVAR:

 • Du ska vara folkbokförd i Nacka kommun.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst 6 månader.
 • Resan kan, till följd av den sökandes funktionsnedsättning, inte genomföras med allmänna kommunikationer utan att den medför extra kostnader utöver det normala eller att den inte kan genomföras utan ledsagare.
 • Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Resan görs inom Sverige till eller från annan kommun.

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?

SVAR:
Resenären betalar en egenavgift, vars storlek beslutas av regeringen. Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Kan en medresenär följa med på resan?

SVAR:
Medresenär kan, i mån av plats, följa med vid resa med taxi eller specialfordon och betalar då samma avgift som resenären som beviljats riksfärdtjänst. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Vilka färdsätt kan beviljas med riksfärdtjänst?

SVAR:
Det finns olika färdsätt. En handläggare beslutar om färdsätt utifrån resenärens funktionshinder och övriga omständigheter. Det innebär att kommunens billigaste färdsätt ska användas. Om möjligt kan samordning av resor planeras.

 • I första hand ska tåg/buss/flyg användas (med assistans,ledsagare).
 • I andra hand ska allmänna kommunikationer i kombination med taxi användas(med assistans, ledsagare).
 • I tredje hand ska enbart taxi eller specialfordon användas.

Måste jag göra en ny ansökan inför varje resa?

SVAR:
Tillstånd för riksfärdtjänst beviljas normalt för en resa i taget. Du kan i vissa specifika fall ansöka om flera resor åt gången.

Hur lång är handläggningstiden?

SVAR:
Din ansökan behöve inkomma 3 veckor innan avresa. Vid högtider samt under sommarperioden behöver din ansökan inkomma 4 veckor innan avresa.
Tänk på att handläggningstiden kan vara längre vid behov av komplettering.

Vad är en ledsagare?

SVAR:
Med ledsagare (enligt lagen om riksfärdtjänst) avses en person som måste medfölja för att en riksfärdtjänstresa ska kunna genomföras. Det gäller om den sökande är behov av hjälp/omsorg under själva resans gång. Det är den sökande som har skyldighet att ordna ledsagare. Nacka kommun har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Det är inget skäl att bli beviljad ett dyrare färdsätt om sökande inte kan ordna ledsagare.

Vad händer efter beslutet?

SVAR:
Efter att en handläggare fattat ett beslut skickas en kopia hem till dig. Om du är beviljad resan skickas även en bokningsbekräftelse av den inbokade resan med information.

Jag är missnöjd med hur kommunen/handläggaren hanterat min ansökan/handläggning – vad gör jag?

SVAR:
Är du missnöjd över hur din ansökan/handläggning har skötts, eller hur du har blivit bemött, kan du vända dig till administrativ service för att tala med en handläggare alternativt kontakta chefen för administrativ service.

Kan jag överklaga beslutet?

Om du anser att beslutet är felaktigt och du är missnöjd kan du alltid överklaga.
Brevet måste vara oss tillhanda senast tre veckor från beslutsdatum. Ibland kan du behöva skaffa ett läkarintyg som påvisar din funktionsnedsättning/skada som du skickar tillsammans med din överklagan.
Överklagan ska innehålla ny information och följande uppgifter:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Hur du vill att beslutet ska ändras
 • Varför du vill att beslutet ska ändras
 • Ditt namn och personnummer 
 • Datum och din underskrift

Skicka överklagan till:
Nacka kommun, Riksfärdtjänst
Administrativa serviceenheten
131 81 Nacka

Överklaga beslut gällande riksfärdtjänst – är det ett kommunalbesvär eller ett förvaltningsbesvär?

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut. Överklaganden riktade till kommunen delas in i kommunalbesvär, som också kallas laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.
Det finns en mycket viktig tidsgräns att hålla reda på om man tänker överklaga. I Förvaltningslagen framgår att man ska överklaga inom tre veckor från det man tagit del av ett beslut. Det finns också preciserat när man anses ha tagit del av ett beslut, beroende på hur delgivningen skett.

Sidan uppdaterades: