Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flytta eller anlägga ny infart

Om du vill anlägga en ny infart till din tomt ska du ansöka om tillstånd hos väghållaren. Det kan vara kommunen, en lokal vägförening eller annan fastighetsägare. Innan du börjar bygga finns det flera saker att ta hänsyn till. På den här sidan har vi skapat en checklista. Du som fastighetsägare anlitar entreprenör för utförandet och betalar kostnaden när du vill anlägga eller flytta en infart.

Checklista för flyttad eller ny infart

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje punkt.

Är platsen för ny utfart lämplig?

Är platsen för ny utfart lämplig?

 • Avståndet till övergångsställe, cykelpassage/cykelöverfart eller korsning måste vara minst 10 meter.
 • Hur ser omgivningen ut vid den önskade utfarten? Hur är sikten? Finns värdefull natur? Lutar marken? Det är viktigt att anlägga en infart så trafiksäkert som möjligt. En kraftig lutning kan exempelvis innebära problem vid halt väglag.
 • Sikten vid fastighetens parkering/in- och utfart ska vara god. Därför ska inga föremål/växlighet som är högre än 80 cm placeras i anslutning till den allmänna vägen. Sopkärl ska placeras 1 meter från fastighetsgräns för att inte vara siktskymmande vid utfart.
 • Murar, staket, häckar och annan växtlighet ska inte vara högre än 0,8 meter om de ligger inom 2,5 meter från infarten. Detta är för att sikten runt infarten ska vara god. Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns: Trafikfarlig växtlighet | Nacka kommun
 • Vi är restriktiva med att tillåta infarter där bilen måste backa över en huvudgata eller gång- och cykelbana.
 • På vissa platser finns infartsförbud vilket i så fall framgår i detaljplanen. För att ta reda på vad som gäller för din tomt, titta på detaljplanerna via vår webbkarta: Nacka kommun - Karta. Du kan också kontakta stadsbyggnad@nacka.se om du har frågor kring eventuellt infartsförbud.

Ansök om tillstånd hos väghållaren

Alla nya infarter ska godkännas av väghållaren. Väghållare kan vara kommunen, en vägförening eller en annan fastighetsägare.

Om du är osäker på vem som är väghållare, titta på Nackas webbkarta eller kontakta stadsbyggnad@nacka.se

Kommunens väg: Ansök om tillstånd - kommunens väg

Måste någon anläggning nära nya infarten flyttas?

 • Behövs flytt av gatubelysning? Ange det i din ansökan när du söker tillstånd för att få ha din infart till kommunens väg. Ansök om tillstånd - kommunens väg
  Om vägen är privat så är det vägens ägare du ska kontakta.
 • Behövs flytt av el- eller teleskåp? Du behöver då kontakta skåpets ägare. (Dessa ägs inte av kommunen).

Eventuell flytt av anläggningar bekostas av dig som vill göra en ny infart eller flytta din infart

Påverkas dagvattnet?

 • Dagvattenhantering vid utfartsvägen ska ske inom fastigheten. Höjdsättningen ska medge att dagvatten från kommunala anläggningar inte rinner in på fastigheten.
 • Diken: Om infarten ska gå över ett befintligt dike behöver du lägga ner en vägtrumma så att vatten i diket kan flöda utan problem. Vägtrumman ska anpassas till dikets kapacitet, beroende på hur flödet ser ut. Vid låga flöden ska vägtrumman minst ha en diameter på 20 cm, vid stora flöden behöver diametern vara större. Trumman behöver vara ungefär två meter längre än bredden på infarten.

Går infarten över kommunens mark?

Följande krav ställs på den del av infarten som går över kommunens mark:

 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • På kommunens mark får inga större fasta anläggningar utföras, utan skriftligt godkännande från väghållaren. Exempel på ej tillåtna anläggningar är: Murar eller andra platsgjutna betong konstruktioner inte heller andra typer av fasta installationer som hindrar kommunen att utföra driftåtgärder på kommunens mark.
 • Beläggningen på kommunens mark ska vara som den som redan finns på plats, till exempel asfalt, plattor eller stenmjöl.
 • Parkering är inte tillåten på den del av infarten som ligger på kommunens mark.
 • Om du behöver gräva i kommunens mark kan du även behöva söka ett schakttillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan). Läs mer om det här
 • I några få fall när en infart går över kommunens mark kommer ett speciellt avtal att behövas mellan dig och kommunen. Det gäller om infarten går över kommunens mark och den marken inte är klassad som allmän (framgår i detaljplanen). Om du är osäker, kontakta stadsbyggnad@nacka.se
  I dessa fall kommer ett avtalsservitut alternativt officialservitut att behövas. Ersättning för detta betalas av dig som kund.

Ny adress, flytt av brevlåda eller sopkärl

Vill du även bygga något, exempelvis en carport? Eller behöver du ändra markhöjden mer än 0,5 meter? Då behöver du söka bygglov. Läs mer och hitta tjänst för bygglovansökan här

Sidan uppdaterades: