Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken i Nacka - det här händer 2024

Året präglas av flera pågående och planerade förändringar. Arbetet med att omvandla Värmdövägen till en stadsgata är i full gång. Samtidigt framskrider byggandet av en ny Sickla bro som förväntas att vara färdigställd innan året är slut. Ersättningsbussarna för Saltsjöbanan, som introducerades under 2023, fortsätter att vara i drift.

Nya Skurubron har nu öppnat för trafik. Samtidigt pågår fortsatt ombyggnad av den gamla bron och de omgivande trafikplatserna, vilket innebär något begränsad framkomlighet i området.

Årets största påverkan på trafiken förväntas vara i Centrala Nacka och på Värmdövägen. Andra områden som påverkas av pågående ombyggnationer är bland annat Nacka strand, Orminge centrum och Fisksätra centrum.

– Liksom under 2023 så är det fortsatt mycket som sker i Centrala Nacka även under 2024. Vi förstår att det är påfrestande när det går trögt att ta sig fram. Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att du som reser fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Ulrika Haij, enhetschef på Trafikenheten

 (PDF-dokument, 379 kB)

Klicka på kartan för att se en större bild. Kartan visar Nackas större trafikpåverkande arbeten. Vill du veta mer om projekten? Läs i listan längre ner på sidan.

Planera din resa

Aktuella trafikhändelser och trafikflöden: trafiken.nu
Planerade arbeten som påverkar trafiken: Nacka.se, trafik och resande
Sök din resa med kollektivtrafiken: sl.se

Större arbeten som påverkar trafiken i Nacka 2024

1. Region Stockholm: Saltsjöbanan avstängd. Öppnar etappvis 2024. Sträckan ersätts med bussar.
Nytta: För att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik byggs dubbelspår i Tattby och Fisksätra.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar.
Tidplan: Saltsjöbanan stängdes av januari 2023 och planeras öppna etappvis under 2024.
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se: sl.se

2. Järlaleden/ Kyrkviksparken
Nytta: Ta hand om dagvatten och göra skyfallsstråk samt anlägga en park.
Påverkan: Sänkt hastighet förbi arbetsområdet på Järlaleden strax öster om Sickla. Du som går eller cyklar, följ skyltning på plats.
När: Första etappen påbörjades under hösten 2023. Etapp två planeras till början av 2025 och pågå till hösten 2026.
För mer information: Kyrkviksparken | Nacka kommun

3. Ny infrastruktur byggs under Värmdövägen
Nytta: Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur som avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber byggs ut för att säkerställa framtidens behov.
Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning kommer delar av Värmdövägen att stängas och trafik ledas om till spårområdet sträckan Finntorp – Järla bro. Alla trafikslag påverkas.
Tidplan: Arbete pågår på flera sträckor. Sträckorna Finntorp – Järla samt Sickla bro – Alphyddan planeras vara klar under 2025. Värmdövägen som helhet, sträckan Sickla Bro till Vikdalsvägen i Centrala Nacka beräknas stå klar 2028.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

4. Sickla Industriväg är fortsatt stängd för genomfart
Påverkan: I samband med en rad större infrastrukturarbeten i området stängs vägen för genomfart. Ni som går och cyklar, följ skyltning på plats.
Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under 2024.
Läs mer om Sickla industriväg

5. Region Stockholm: Tvärbanans slutstation flyttad till Uddvägen
Påverkan: I samband med en rad större infrastrukturarbeten i området flyttades tvärbanans slutstation tillfälligt. Busshållplats Sickla västra ersätter busshållplats Sickla bro.
Tidplan: Tvärbanans slutstation flyttas tillbaka till Sickla station 2025.
För mer information: Information blir tillgänglig på sl.se när tidplanen är fastställd.

6. Sickla bro
Nytta: Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och ersätts av en ny bro. Ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme, fiber och dagvatten under Värmdövägen ska förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden.
Påverkan: Omledning av trafik, mindre bullrande maskiner än tidigare men fortsatt sprängning kan förekomma kl. 10, 12, 14, samt reservtid kl.17.00 
Tidplan: Den nya bron beräknas öppna för trafik igen våren 2024. Fortsatt finplanering pågår under 2024.
För mer information se Värmdövägen | Nacka kommun

7 & 8. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka: Sickla T, Järla T och Nacka T
Nytta: Arbetet med tunnelbanans Blå linje till Nacka pågår på flera platser i anslutning till de framtida stationerna.
Påverkan: Tillfälliga trafiklösningar påverkar trafiken vid tunnelbanans arbetsområden på Värmdövägen i Sickla, vid Skönviksvägen i Jarlaberg samt vid väg 222 och på Vikdalsvägen utanför Nacka Forum.
Tidplan: Pågående fram till cirka 2026.
För mer information: nyatunnelbanan.se/nacka

9. Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel
Nytta: Augustendalsvägen från rondellen ner till trafikbryggan på kajen ska upprustas. Projektet innefattar ny- och omläggning av ledningar, samt upprustning av Ellensviksvägen med ny belysning, parklek och anläggning av dagvattendamm.
Påverkan: Biltrafiken kommer påverkas vid schaktarbeten på Augustendalsvägen och delvis ledas om via Ellensviksvägen för att ta sig ner till kajområdet. Gångtrafiken kommer också påverkas men i mindre skala.
Tidplan: Projektet startar under hösten 2024.
För mer information: Nacka strand | Nacka kommun

10. Jarlaberg Enspännarvägen/Lokomobilvägen/Jarlabergsvägen
Nytta: I projektet Enspännarvägen i Jarlaberg planeras cirka 350 nya bostadsrättslägenheter. I närheten av det nya kvarteret planeras en uppgång från den nya tunnelbanestationen Nacka. Mot Jarlabergsvägen, som blir en ny huvudgata genom området, blir det lokaler i husens bottenvåningar. Delar av Enspännarvägen, Lokomobilvägen och Jarlabergsvägen ska upprustas med ny gångbana och belysning.
Påverkan: Vägarna kommer etappvis schaktas och trafiken ledas förbi trafikavstängningar. Delvis kommer envägstrafik ske med trafikljus. I och med byggaktören JM:s utbyggnad kommer byggtrafiken öka i området.
Tidplan: Trafiken påverkas från våren 2024 till och med 2025. För mer information: Nacka strand | Nacka kommun

11. Trafikverket: Trafikplats Skvaltan byggs om
Nytta: Trafikplatsen byggs om och anpassas till den framtida utvecklingen av Centrala Nacka. När ombyggnaden av trafikplatsen är klar kommer det att finnas en koppling mellan Jarlaberg och Värmdöleden.
Påverkan: De östra av- och påfartsramperna kommer att vara avstängda under perioden 30 januari till sommaren 2024. Under avstängningen kommer trafiken att ledas om via trafikplats Skogalund på väg 222. När arbetet är klart kommer den nya förbindelsevägen mellan trafikplats Skvaltan/väg 222 och Jarlaberg/Nacka strand att öppna för allmänheten.
Tidplan: Planeras fortgå till sommaren 2024.
För mer information: Väg 222, trafikplats Skvaltan

12. Trafikverket: Skurubron
Nytta: Trafikverket öppnade den nya bron över Skurusundet för trafik 2023. Nya bron skapar en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten för trafiken. Under våren 2024 fortsätter arbetet med att färdigställa trafikplatserna i Skuru och Björknäs. Arbetet med att renovera och bygga om den Gamla Skurubron fortsätter.
Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Tidplan: Projektet beräknas vara klart 2025.
För mer information: Väg 222, den nya Skurubron

13. Bussgatan i Orminge byggs ut
Nytta: Bussgatan i Orminge centrum byggs ut för ökad kapacitet när Orminge växer.
Påverkan: Resenärer åker kollektivt från en tillfällig bussgata.
När: Arbetet med den nya bussgatan beräknas vara klart under 2025.
För mer information: Orminge | Nacka kommun

Mark- och ledningsarbeten på Edövägen och Kanholmvägen pågår
Nytta: Ledningsarbetet förbereder, el, vatten, fiber och avlopp till nya bostäder.
Påverkan: Framkomligheten är begränsad men Edövägen är öppen med dubbelriktad trafik.
När: Arbetet med arbetena beräknas vara klart under 2025.
För mer information: Orminge | Nacka kommun

14. I Fisksätra centrum byggs det fler bostäder och verksamheter
Nytta: Stora delar av Fisksätra centrum kommer att moderniseras, förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö, bättre belysning och ett starkare centrum med utbyggd lokal service. I bostadsprojektet Fisksätra entré är två etapper igång med produktion av bostadsrätter, hyresrätter, äldreboende och förskola.
Påverkan: Områden kommer att hägnas in vilket påverkar framkomlighet på vissa platser. Fisksätravägen är enkelriktad.
När: Pågår under utbyggnaden av Fisksätra
För mer information: Fisksätra entré | Nacka kommun

Ny modern multihall byggs i Fisksätra
Nytta: Multihallen möjliggör flera olika idrotter, bland annat basket, dans, kampsport, skolidrott och friidrottsgrenar. En ny fritidsgård med café kommer också inrymmas i anläggningen. Totalt 5 700 kvm yta för idrottsverksamhet.
Påverkan: Begränsad framkomlighet för gång- och cykelvägar under byggtiden. P-platsen på Fisksätra IP används av projektet, tillfällig parkering intill 11-spelarplanen. Byggtrafik via Hamnvägen påverkar trafikflödet på Fisksätravägen från nu och till hösten 2024. En tillfällig sporthall ersätter den tidigare sporthallen till dess att den nya multihallen står färdig.
När: Bygget av multihallen beräknas vara klar hösten 2024.
För mer information: Fisksätra Multihall | Nacka kommun

15. Region Stockholm: Fisksätra station byggs om till mötesstation
Nytta: Region Stockholm bygger dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar. Gångvägarna vid stationen påverkas och ett körfält på Fisksätravägen tas i anspråk. Följ skyltning på plats.
När: Saltsjöbanan stängdes av januari 2023. Arbetet vid Fisksätra station pågår och planeras bli klart våren 2024 
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

16. Region Stockholm: Tattby station byggs om till mötesstation
Nytta: Region Stockholm bygger dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar. Gångvägarna vid stationen påverkas. Följ skyltning på plats.
När: Saltsjöbanan stängdes av januari 2023. Arbetet vid Tattby station pågår och planeras bli klart våren 2024 
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

17. Ledningsarbete på Ältavägen
Arbetet med Älta och centrumkvarteren är i gång, det blir många attraktiva platser med fler bostäder, kultur, handel och service.
Nytta: Ledningsarbete på Ältavägen pågår för viktig infrastruktur i marken såsom el, fiber och fjärrvärme.
Påverkan: Trafiken leds om till delvis enkelriktad trafik mellan trafiksignaler. Gång- och cykelväg leds om.
När: Arbetet med att med att bredda gång- och cykelstråk är en del i Trafikverkets upprustning av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket, för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.
Ledningsarbetet påbörjat 2023, beräknas preliminärt att vara klart till våren 2024.
För mer information: Älta centrumkvarter | Nacka kommun

18. Älta: Almvägen
Älta Almvägen/Oxelvägen
Nytta: Arbetet skapar säkrare och bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik vid Stavsborgsskolan.
Påverkan: Avspärrningar under byggtiden vilket påverkar framkomligheten. Minst ett körfält är öppet under byggtiden. Alternativa vägar kommer finnas tillgängliga.
Tidplan: Från vår till slutet av 2024.
För mer information: Älta centrumkvarter | Nacka kommun

19. Trafikverket: Ältastråket
Nytta: Trafikverket rustar upp delar av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket, för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.
Påverkan: Påverkan ännu okänd, men cykelstråket kommer att påverkas etappvis under upprustningen.
Tidplan: Projektet beräknas påbörjas under 2024.
För mer information: Trafikverket - Ältastråket, väg 260

Sidan uppdaterades: