Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Foodtrucks och matvagnar

Villkor för nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks/matvagn i Nacka kommun

Företag med verksamhet inom Nacka kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva måltidsförsäljning. Endast två tillstånd per företag beviljas.

Villkor för ansökan

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
 • Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3500 kg.
 • Serveringslucka ska finnas på höger sida av fordonet, lucka får också finnas på vänster sida. Endast luckan som är riktad mot gångbanan får vara öppen när nyttoparkeringstillståndet nyttjas.
 • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av enklare måltider till exempel frukost, lunch.
 • Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonet såväl från utsidan som inifrån.
  - Serveringsluckans placering ska framgå av bilden, här avses luckan på höger sida.
  - Elverk får inte placeras på gatan utanför fordonet. Av bilden ska det framgå om elverket är inbyggt eller om det är placerat med någon fästanordning utanpå fordonet.

Övrig information

Tillståndet beviljas maximalt till 31december 2022 och är under den perioden kostnadsfritt.

 • Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.
 • Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall.
 • Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan näringsidkare.
 • Tillståndet kan återkallas:
  - Om gällande lagar, bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av tillståndet.
  - Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av Miljöförvaltningen till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor.

Villkor och begränsningar i samband med måltidsförsäljning

 • Nyttoparkeringstillståndet är knutet till ett enskilt fordon.
 • Tillståndet kan när som helst återkallas av Nacka kommun vid misskötsel.
 • Fordonet får ställas upp dygnet runt, men högst fyra (4) timmar i sträck på allmän platsmark inom Nacka kommun.
 • Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutats genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift. Tillståndet gäller inte på tidsangivna eller veckodagsangivna stannandeförbud eller parkeringsförbud.
 • På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än fyra (4) timmar gäller tidsbegränsningen som framgår på respektive plats.
 • Tillståndet gäller inte där det gäller stannande och parkeringsförbud enligt trafikförordningen, exempel fordonet för ej ställas upp hindrande, nära vägkorsning, på gång/cykelbana eller på eller nära övergångsställe med flera.
 • Tillståndet gäller inte på platser för ett särskilt ändamål – vändplats, lastplats med flera eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade.
 • Tillståndet gäller inte inom gångfartsområde eller på gågata.
 • Tillståndet gäller inte på tomtmark/privat mark.
 • Tillståndet ska placeras väl synligt i främre vindruta på vänster sida tillsammans med en p-skiva som anger ankomsttid.
 • Verksamheten ska vara rörlig. Inga föremål får placeras utanför fordonet, som till exempel stolar, bord, menytavlor, elverk eller annat.
 • Tillståndshavaren ansvarar för skador som kan uppkomma på grund av verksamheten eller som drabbar tredje man.

Tillståndet gäller inte

 • På platser med förbud att stanna.
 • På tidsbegränsade parkeringsplatser med kortare uppställningstid än 4 timmar. Undantaget gatorna under punkt a) 1och a) 2 i ordningsföreskrifterna.
 • På parkeringsförbud under servicedag eller servicenatt (parkeringsförbud under en viss dag eller natt i veckan). Dag och tid är skyltat på platsen, till exempel torsdag 8-16.
 • På gågata, gångfartsområde eller på tomtmark (till exempel där det är skyltat att något bolag övervakar parkeringen).
 • På särskilt anordnad parkeringsplats – till exempel parkeringsplats för rörelsehindrad, mc-plats.
 • På plats som reserverats för särskilt ändamål – till exempel lastplats, taxiplats, vändplats.
 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik eller busshållplats.
 • Som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot trafik med fordon av visst slag.
 • På platser enligt 16 § i Allmänna ordningsföreskrifter för Nacka kommun där det krävs polistillstånd för tillfällig försäljning. Detta gäller allt utanför väg, tex torg, parker, det är inte tillåtet att stanna eller parkera i terräng.

Sidan uppdaterades: