Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bygglov altaner

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov om den räknas som en nybyggnad, en tillbyggnad eller utvändig ändring. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå behöver oftast inte bygglov. Nedan har du svar på de vanligaste frågorna vi får kring altaner och bygglovsplikt.

Det finns tre typer av altaner i bygglovsammanhang

 • Altaner som inte kräver bygglov
 • Altaner som har befriats från krav på bygglov enligt plan- och bygglagen
 • Altaner som kräver bygglov

Altaner som inte kräver bygglov

Altaner som har en höjd på högst 1,2 meter från befintlig marknivå till altangolv. Ingen del av altanen får överstiga 1,2 meter.
Även om en altan inte kräver bygglov behöver den följa detaljplanen och får inte innebära en olägenhet för grannar eller trafiken.

Altaner som har befriats från krav på bygglov enligt plan- och bygglagen

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus eller ditt komplementbostadshus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden om altanen:

 • Byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Inte högre än 1,8 meter
 • Placeras minst 4,5 meter från gräns alternativt placeras närmare 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande.

Bygglov_altan.JPG

Oavsett om altanen kräver bygglov eller ej får den inte innebära olägenhet för grannar eller trafiken. Altaner får heller inte förvanska byggnaden.

Altaner som kräver bygglov

 • Bygglov för utvändig ändring eller tillbyggnad. Altaner som har en höjd mellan 1,2 och 1,8 meter från marknivån till altanens ovansida bedöms beroende av placering och utformning som en tillbyggnad eller utvändig ändring. Bra att tänka på är att altanens utformning kommer att påverka bedömningen, altanen behöver ha en lätt och luftig konstruktion.
 • Bygglov för tillbyggnad. När avståndet från marknivån till altanens ovansida överstiger 1,8 meter för någon del av altanen innebär det en volymökning. Altanen räknas då som en tillbyggnad av huvudbyggnaden och de delar av altanen som överstiger 1,8 meter upptar byggnadsarea.
 • Bygglov för fristående altan. När altanen är fristående kan den bedömas som en byggnad. Detta inträffar när altanens golv utgör tak till underliggande utrymme där människor kan uppehålla sig. Altanen upptar byggnadsarea om avståndet från marknivån till altanens ovansida överstiger 1,8 meter.
 • Bygglov behövs om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser för fasadändringar.

Räknas räcken med i altanens höjd?

Ett öppet/genomsiktligt räcke räknas inte med i altanens höjd. Om räcket inte är genomsiktligt och kombineras med sluten altansida räknas räcket med i altanens höjd. Då ses räcket och altanen som en och samma byggnadsdel. Tänk även på att ett räcke inte ska vara klättringsbart.

Vad säger detaljplanen?

Tänk på att altaner behöver följa detaljplanens bestämmelser i de flesta fall. Länk finns nedan.

Rättspraxis avgör

Ofta går det inte att ge enkel information om när altaner kräver bygglov. Det beror bland annat på att bygglovsplikten kommer från rättspraxis, det vill säga hur domstolar tidigare har dömt gällande bygglovsplikt för altaner.

Våga fråga!

Det kan vara svårt att avgöra om altanen är lovpliktig. Bygglovenheten gör en samlad bedömning utifrån flera aspekter.

Hittar du inte svar på din fråga eller är osäker på vad som gäller för ditt projekt - kontakta gärna Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se. Du får normalt svar inom 48 timmar. Du kan också boka ett rådgivningsmöte med oss. Här bokar du ett rådgivningsmöte.

Via kommunens karttjänst kan du:

Läs mer om altaner på Boverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: