Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Utvändig ändring

Inom detaljplanelagt område behöver du bygglov för att göra väsentliga förändringar av en byggnads yttre utseende. Att ändra utseendet på en byggnad kallas också fasadändring/utvändig ändring. Detta inkluderar olika åtgärder såsom byte av färg, fasadbeklädnad och takmaterial. Dessutom krävs bygglov för andra typer av ändringar på en byggnad om dessa betydligt påverkar byggnadens yttre utseende.

Utvändig ändring som inte kräver bygglov

 • Byte av kulör, fasadmaterial och taktäckningsmaterial utanför detaljplanelagt område är vanligtvis bygglovbefriade åtgärder.
  Däremot kan det finnas områdesbestämmelser som innebär utökad lovplikt för byte av kulör, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.
  Här finns en guide för hur du hittar din detaljplan och/eller områdesbestämmelser.
 • Du behöver inte heller inom/utom detaljplanelagt område bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en– och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, så länge som förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För en- och tvåbostadshus finns undantag, som du kan läsa om på Boverkets hemsida.

Utvändiga ändringar som kräver bygglov

Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för utvändig ändring, i det fall att ändringen innebär väsentlig påverkan på byggnadens och/eller områdets karaktär. Exempel på sådana åtgärder:

 • Byta kulör på byggnaden, till exempel från vit till röd färg
 • Byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • Byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
 • Insättning av nytt, eller ändrad storlek av fönster och dörrar.

Här kan du ta del av checklistan för handlingar som vanligtvis behövs vid ansökan om en utvändig ändring; Checklista/Utvändig ändring

För mer information om ändring av byggnaders yttre utseende se Boverkets hemsida.

Utökad lovplikt

Nacka är rikt på kulturhistoriskt värdefull miljö. Kulturvärden finns antingen utpekade i kommunens kulturmiljöprogram eller i detaljplan.
Se om din fastighet har en byggnad som är utpekad som värdefull eller ingår i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter omfattas av förvanskningsförbud och utökad lovplikt för bl.a. utvändiga ändringar. Vägledning om vad som gäller för just din fastighet finner du i din detaljplan, eller i kulturmiljöprogrammet. Är du osäker på vad som gäller är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice.

Utvändiga ändringar som kräver anmälan

 • Åtgärd som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
 • Åtgärd som påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Våga fråga!

Det kan vara svårt att avgöra om din tilltänkta utvändiga ändring är lovpliktig. Bygglovenheten gör en samlad bedömning utifrån flera aspekter.

Hittar du inte svar på din fråga eller är osäker på vad som gäller för ditt projekt - kontakta gärna Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se. Du får normalt svar inom 48 timmar. Du kan också boka ett rådgivningsmöte med oss. Här bokar du ett rådgivningsmöte.

Via kommunens karttjänst kan du:

Sidan uppdaterades: