Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Baggensfjärden

Baggensfjärden är djup. Den är i stort sett avsnörd från övriga skärgården genom landtungor och trösklar i vattnet. Det största vattenutbytet sker söderut, över tröskeln vid Fällström på 15 meters djup. Sedan början av förra seklet har fjärden varit ett eldorado för båtliv, bad och issporter. Många strandområden har bebyggts.

Bad och friluftsliv

Bad

Två anordnade badplatser finns vid Baggensfjärden. Det finns också möjligheter till fina bad på andra platser utanför tomtmark.
Badplatser i Saltsjöbaden-Fisksätra

Handredskapsfiske utmed kusten

Du som utnyttjar det fria handredskapsfisket måste respektera fredningstider och bestämmelser om fredningsområden. Uppgifter om det finns bland annat i sjökort. Lax, öring, gös, ål och flera fiskarter måste också hålla visst minimimått för att fångas. Minimimåttet för gös och gädda är 45 cm. Det betyder att endast gädda och gös mellan 45 och 75 cm får tas upp samt max tre fiskar per person och dag. Begränsningarna ska skapa bättre förutsättningar för att hållbart fiske.

  • Tänk på allemansrätten vid det fria handredskapsfisket!
  • Respektera hemfridszonen och fiska inte inom tomt eller annans brygga!
  • Skräpa inte ner, ta hand om krokar och avslitna linor som kan vålla stor skada bland djur och sjöfågel!
  • Visa stor hänsyn mot yrkes- och husbehovsfiskare!
  • Undvik att fiska från små kobbar och skär under fåglarnas häckningstider!
  • Kom ihåg att för att annat fiske än med handredskap - till exempel med nät och ryssjor - finns särskilda bestämmelser!

Vill du fiska med nät?

Inom vissa vattenområden i Erstaviken och Baggensfjärden som Nacka kommun äger har medlemmar i Saltsjöbadens Fiskevårdsförening rätt att fiska med nät. Du kan alltså gå med i klubben om du vill få den möjligheten.

Kartan nedan visar översiktligt vilka områden det gäller (mörkt på kartan). Detaljkartorna visar områden vid inloppen till Neglingeviken och Vårgärdssjön där nätfiske inte är tillåtet.
Saltsjöbadens fiskevårdsförening

Om du har TDA-kort (trollning, dragrodd, angel) får du inom i delar av de områdena även fiska från båt med spö eller från isen. TDA-fiskekort går att köpa bland annat i många sportfiskeaffärer.

Fisket får inte bedrivas så att det hindrar sjöfarten. Det får inte heller bedrivas närmare bebyggd strandtomt än 50 meter.

Under perioden 15 april-15 juni är inget nätfiske tillåtet.

Miljötillstånd

Förhållandena i Baggensfjärdens bottenvatten har förbättrats de senaste årtiondena, bland annat på grund av att Saltsjöbadens avloppsverk vid Moranviken byggts om till pumpstation. Cirka 90 procent av bottnarna anses vara levande. Under 30 meters djup finns dock syrefria områden utan normalt liv, och när prov tagits djupare ner i sedimenten har man känt stark lukt av giftigt svavelväte.

Halten av flera giftiga metaller vid bottnen är förhöjd, men är för de flesta ämnen ändå lägre än i till exempel Skurusundet.

I bottensediment vid båtklubbar och marinor finns gererellt mycket höga halter av tungmetaller, främst koppar- och tennföreningar, från båtbottenfärger.
Rapport om förekomst av metaller, kreosot och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken (PDF-dokument, 1,9 MB)

Läs om statusklassning och miljömål för Baggensfjärden i VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Som ett led i arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv färdigställdes 2020 ett underlag till lokalt åtgärdsprogram för Baggensfjärden. Beställare av rapporten var Nacka och Värmdö kommun. I rapporten framgår vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå god status. Åtgärdsprogrammet är inte bindande utan utgör ett beslutsunderlag vid framtagande av kommunens budget.

Rapport underlag till lokalt åtgärdsprogram - Baggensfjärden - 2020  (PDF-dokument, 2,1 MB)

2011 gjordes en inventering av livet i vattnen runt Svärdsön. Delar av vattenområdet hör till Baggensfjärden.
Marin inventering av Svärdsön. Undersökning inför bildande av naturreservat. (PDF-dokument, 4,7 MB)

Miljöinsatser

Kommunen har länge arbetat för att avlasta Baggensfjärden från avlopp och dagvattenutsläpp, genom att bygga ut kommunalt va och i vissa fall genom att dra ledningar till norra kusten. Det finns dock fortfarande fastigheter med dåliga enskilda avlopp som sprider föroreningar till fjärden. Kommunal anslutning, eller lokala lösningar som tar hand om föroreningarna på lämpligare sätt är nödvändiga insatser för att minska belastningen på Baggensfjärden.

Kommunen samarbetar med båtklubbar för att minska påverkan på vattenmiljön från båtbottenfärger.

Den bitvis täta bebyggelsen och ett alltmer intensivt båt- och friluftsliv påverkar det biologiskt viktiga strandområdet. Placering av flytbojar och bryggor kan störa bottenliv och lekområden för fisk. Utsläpp från fritidsbåtar och användning av olämpliga kemikalier är andra hot som tillsammans utsätter livet i kustvattnet för onödiga störningar.

Sidan uppdaterades: