Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skurusundet-Lännerstasundet

Vattenvägen genom Stäket, Lännerstasunden och Skurusundet var förr en viktig farled in till Stockholm. En rad småindustrier som hämtade energi från uppdämda sjöar på Boolandet etablerade sig vid stränderna. På senare år har de anslående strandlägena på många platser tagits över av bostadshus och båtplatser.

Bad och friluftsliv

Bad

Fisksätrabadet och Boobadet är kommunala badplatser. Det går också att bada från klippor inom obebyggda strandområden.
Badplatser i Saltsjöbaden-Fisksätra

Motion

Möjligheterna att vandra och springa i terräng är goda, bland annat i området kring Tollare (norra sidan av Lännerstasunden). Stora delar av Tollare är numera naturreservat.
Tollare naturreservat

Miljötillståndet

Vattnet i Skurusundet och Lännerstasunden är tydligt påverkat av näring och giftiga metaller från Stockholms inre vatten. Särskilt i norra Skurusundet är bottnarna förgiftade av tungmetaller som kvicksilver och bly.

I bottensediment vid båtklubbar och marinor finns också höga halter av koppar- och tennföreningar från båtbottenfärger.

Den bitvis täta bebyggelsen och ett intensivt båt- och friluftsliv påverkar också det biologiskt viktiga strandområdet. Placering av flytbojar och bryggor kan störa bottenliv och lekområden för fisk. Utsläpp från fritidsbåtar och användning av olämpliga kemikalier är andra faktorer som tillsammans utsätter livet i kustvattnet för onödiga störningar.

Som ett led i arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv färdigställdes 2020 en rapport som utgör ett underlag till lokalt åtgärdsprogram för Skurusundet. Eftersom Skurusundet står i förbindelse med Baggensfjärden och Askrikefjärden är det väsentligt att även ka kunskap om utbytet mellan dessa vattenområden, Rapport vatten- och fosfordynamik.

I rapporten framgår vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå god status. Åtgärdsprogrammet är inte bindande utan utgör ett beslutsunderlag vid framtagande av kommunens budget.

Underlag till Lokalt åtgärdsprogram för Skurusundet - 2020-05-08  (PDF-dokument, 1,8 MB)

Rapport vatten- och fosfordynamik 200916 - 2020  (PDF-dokument, 393 kB)

Åtgärder dagvatten Skurusundets tillrinningsområde 2020 (PDF-dokument, 2,5 MB)

I arbetet med EU:s vattendirektiv kallas området i sin helhet Skurusundet.
Läs om klassning och miljömål för området i VISS (Vatteninformation Sverige)

I arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd att utvidga Fisksätra marina har bland annat bottensediment och villkoren för fisk studerats.
Undersökning av lekbotten och sediment i Lännerstasundet (PDF-dokument, 460 kB)

Miljöinsatser

Företaget NCC, som planerar att bygga bostäder och arbetsplatser i Tollare, har placerat ut erosionsskydd över delar av den gamla fiberbanken i Lännerstasundet, i enlighet med en miljödom. Erosionskyddet ska förhindra att föroreningarna (främst kvicksilver) sprids. Föroreningar på land i det gamla fabriksområdet saneras också.
Läs om planering för bostäder med mera i Tollare

Kommunen samarbetar med båtklubbar för att minska påverkan på vattenmiljön från båtbottenfärger. Flera tömningsstationer för toalettavfall från båtar och en båtbottentvätt har nyligen öppnat.
Om fritidsbåtar och miljö

Det finns fortfarande fastigheter med dåliga enskilda avlopp som sprider överskott av näring och föroreningar till fjärden. Kommunal anslutning, eller lokala lösningar som tar hand om föroreningarna på lämpligare sätt behövs för att minska belastningen på sunden.

Kommunen utökade 2015 provtagningarna vid Fisksätrabadet. Det beror på att man sommaren 2014 kunde konstatera att vattnet i närheten av badplatsen var påverkat av tennorganiska föreningar. Detta följs nu upp. Ytterligare ett skäl till utökad provtagning är att Fisksätra marina kommer att byggas ut och båtverksamheten i området öka. Det skulle kunna påverka vattenkvaliteten vid badplatsen.
Kontrollprogram för badplatsen vid Fisksätra Holme, för ytvatten och sediment (PDF-dokument, 5,3 MB)
Kontrollprogram, resultat 2015  (PDF-dokument, 3,2 MB)

Sidan uppdaterades: