Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vårgärdssjön och Neglingemaren

Vårgärdssjön och Neglingemaren är havsvikar med förbindelse till Baggensfjärden. Sunden ut till havet är både smala och grunda, vilket gör att de båda vattenområdena utgör ovanliga livsmiljöer.

Bad och friluftsliv

Bad

Vårgärdsbadet är en idealisk badplats för familjer med små barn.
Badplatser i Saltsjöbaden-Fisksätra

Handredskapsfiske utmed kusten

Du som utnyttjar det fria handredskapsfisket måste respektera fredningstider och bestämmelser om fredningsområden. Uppgifter om det finns bland annat i sjökort. Lax, öring, gös, ål och flera fiskarter måste också hålla visst minimimått för att fångas. Minimimåttet för gös och gädda är 45 cm. Det betyder att endast gädda och gös mellan 45 och 75 cm får tas upp samt max tre fiskar per person och dag. Begränsningarna ska skapa bättre förutsättningar för att hållbart fiske.

  • Tänk på allemansrätten vid det fria handredskapsfisket!
  • Respektera hemfridszonen och fiska inte inom tomt eller annans brygga!
  • Skräpa inte ner, ta hand om krokar och avslitna linor som kan vålla stor skada bland djur och sjöfågel!
  • Visa stor hänsyn mot yrkes- och husbehovsfiskare!
  • Undvik att fiska från små kobbar och skär under fåglarnas häckningstider!
  • Kom ihåg att för att annat fiske än med handredskap - till exempel med nät och ryssjor - finns särskilda bestämmelser!

Vill du fiska med nät?

Inom vissa vattenområden i Erstaviken och Baggensfjärden som Nacka kommun äger har medlemmar i Saltsjöbadens Fiskevårdsförening rätt att fiska med nät. Du kan alltså gå med i klubben om du vill få den möjligheten.

Kartan nedan visar översiktligt vilka områden det gäller (mörkt på kartan). Detaljkartorna visar områden vid inloppen till Neglingeviken och Vårgärdssjön där nätfiske inte är tillåtet.
Saltsjöbadens fiskevårdsförening

Om du har TDA-kort (trollning, dragrodd, angel) får du inom i delar av de områdena även fiska från båt med spö eller från isen. TDA-fiskekort går att köpa bland annat i många sportfiskeaffärer.

Fisket får inte bedrivas så att det hindrar sjöfarten. Det får inte heller bedrivas närmare bebyggd strandtomt än 50 meter.

Under perioden 15 april-15 juni är inget nätfiske tillåtet.

Miljötillståndet

Vårgärdssjöns största djup är 14 meter, Neglingemaren är som mest 8 meter djup. Vid de smala sunden ut till Baggensfjärden är djupen dock mindre än 3 meter. Salthalten är ganska stabil, något högre i Vårgärdssjön än i Neglingemaren.

Det biologiska livet i vikarna är tydligt påverkat av mänskliga aktiviteter. Hårdbottnarna är artfattiga och glesa. Ändå klassas Vårgärdssjön, där förhållandena är bäst, som ett område med högt naturvärde. Där finns bland annat löslevande blåstång och kransalger, och på de flacka grunda bottnarna finns frodiga växtsamhällen. Båda vikarna är troligen viktiga som uppväxt- och lekområden för fisk.

I arbetet med EU:s vattendirektiv redovisas de här båda vattenområdena separat. Klassning, miljömål med mera redovisas i VISS (Vatteninformation Sverige):
Neglingeviken
Vårgärdssjön

2011 gjordes en inventering av livet i vattnen runt Svärdsön. Delar av vattenområdet hör till Vårgärdssjön.
Marin inventering av Svärdsön i Nacka kommun. Undersökning inför bildande av naturreservat. (PDF-dokument, 4,7 MB)

I bottensediment vid båtklubbar och marinor finns gererellt mycket höga halter av tungmetaller, främst koppar- och tennföreningar, från båtbottenfärger.

Miljöinsatser

Sedan 2009 tar Svealands Kustvattenvårdsförbund på kommunens uppdrag två gånger om året prover för att undersöka bland annat salthalt, kväve, fosfor, klorofyll och siktdjup i Vårgärdssjön och Neglingemaren.

Under 2013 har kommunen låtit WSR (Water Revival Systems) göra kompletterande undersökningar och ge förslag till åtgärder för att minska övergödningen. Målet är att vikarna ska uppnå god vattenstatus till år 2027.
Rapporter:
Undersökning av rörligt fosfor (PDF-dokument, 675 kB)
Förslag till åtgärder för förbättrad ekologisk status i Neglingeviken och Vårgärdssjön (PDF-dokument, 2,6 MB)
Provresultat 2018-2019 (PDF-dokument, 1 MB)

Kommunen samarbetar med båtklubbar för att minska påverkan på vattenmiljön från båtbottenfärger.

Sidan uppdaterades: