Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Miljö, klimat och hållbarhet

Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål med 169 delmål för hållbar utveckling. Nacka kommun arbetar aktivt för att bidra till att vi tillsammans ska kunna nå de globala målen.

Om Agenda 2030

Agenda 2030 innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor.

Agenda 2030 fokuserar på vår tids utmaningar och syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Alla länder, regioner, kommuner, företag och verksamheter behöver tillsammans bidra i rätt riktning.

Agenda 2030 i Nacka

Nacka kommun har arbetat med hållbarhet genom sitt ordinarie styrsystem under många år. Den 15 juni 2020 tog kommunfullmäktige även beslut om en implementering av Agenda 2030. Beslutet innebär att Agenda 2030 ska utgå från kommunens befintliga styrmodell. Alla nämnder, enheter och kommunens bolag ska vara delaktiga i arbetet med att uppfylla målen och skapa ett långsiktigt hållbart Nacka.

Varje nämnd och verksamhet i kommunen identifierar själva vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. Uppföljning av resultatindikatorer som stödjer FN:s globala utvecklingsmål sker för respektive nämnd.

Ett viktigt verktyg i Nackas hållbarhetsarbete är de nyckeltal för Agenda 2030 som publiceras i kommundatabasen Kolada. Nyckeltalen ger en god hjälp för kommunen att synliggöra och jämföra det egna hållbarhetsarbetet i relation till andra kommuners. Resultaten ska kontinuerligt redovisas i årsredovisningen.

I Kolada kan du se hur Nacka ligger till i arbetet med de Globala hållbarhetsmålen jämfört med andra kommuner.

Handlingarna som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka går att hitta här.

Glokala Sverige

Nacka kommun är med i Glokala Sverige tillsammans flertalet andra kommuner och regioner. Syftet med projektet är att se till att kommunens tjänstemän och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Läs mer om Glokala Sverige, hitta utbildningsmaterial och webbutbildning här.

Lär dig mer om Agenda 2030!

Skulle du vilja engagera dig mer i de globala hållbarhetsmålen kan det vara klokt att fokusera på ett område som du tycker är intressant. Då blir vår gemensamma strävan mot en mer hållbar värld både lättare och roligare.

Ta reda på vilka globala mål som du brinner för och läs dem.

Vill du istället lära dig mer om målen har SCB tagit fram en digital utbildning. Utbildningen är för statsanställda men fungerar även för kommuner och andra som är intresserade av att lära sig mer om Agenda 2030.

Den digitala utbildningen.

Relaterade länkar

Vill du veta mer om Nackas kommuns arbete med de Globala hållbarhetsmålen kontakta gärna:

Helena Svärdh, Internationell samordnare
Stadsledningskontorets stab
helena.svardh@nacka.se
070-431 95 20

Anastasja Stengred, Miljösamordnare
Miljöenheten
anastasja.stengred@nacka.se
070-431 76 77

Sidan uppdaterades: