Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Program för klimatanpassning

Nackas program för klimatanpassning ger en övergripande bild av riskerna kopplat till ett förändrat klimat i Nacka kommun. Programmet innehåller även förslag på prioriterade åtgärder kopplat till de största klimatrelaterade riskerna för Nacka.

Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks redan nu och de förändringar som inte kan förhindras i framtiden.

Nacka kommuns program för klimatanpassning antogs av kommunfullmäktige i maj 2022 och är det första i sitt slag för Nacka kommun. Syftet med programmet är att bidra till att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat i Nacka, samt utveckla Nacka kommuns proaktiva och systematiska klimatanpassningsarbete.

Programmet ger en övergripande bild av riskerna kopplat till ett förändrat klimat i Nacka kommun. Det innehåller även prioriterade åtgärder kopplat till riskerna gällande skyfall, värme, havsnivåhöjning och biologisk mångfald. Dessa bedöms i nuläget vara de största klimatrelaterade riskerna för Nackasamhället.

Delat ansvar för klimatanpassning

Kommunernas ansvar omfattar flera verksamheter som påverkas av klimatförändringar, därför har kommunen en viktig roll i arbetet. Kommunen behöver både arbeta med att anpassa och förebygga till följd av klimatförändringar och ha en beredskap för extraordinära väderhändelser som sker i nutid.

Här kan du läsa hela programet för klimatanpassning (PDF-dokument, 210 kB).

Ansvaret för klimatanpassning är delat mellan olika aktörer i samhället. Grundprincipen är att ansvaret för skydd av egendom i första hand ligger på egendomens ägare. Det gäller alla fastighetsägare, såväl enskilda personer som företag och kommunala och statliga myndigheter.

Här kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att klimatanpassa din fastighet.

Riskkartor kan vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning. Länsstyrelsen har tagit fram underlag som ger information om hur olika platser i länet kan påverkas av översvämningar, värme samt ras, skred och erosion. Skyfallskarteringar kan användas som planeringsunderlag för riskhantering, beredskapsplanering, detaljplanering i tidigt skede, översiktsplanering med mera. Skyfallskartorna kan inte användas för att förutsäga översvämningsrisk för enskilda fastigheter.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens Kartunderlag för klimatanpassning.

Sidan uppdaterades: