Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För att förbättra framkomligheten och avlasta bilvägarna till och från Nacka arbetar vi för att utveckla kollektivtrafiken. Till exempel har upprustningen av Saltsjöbanan påbörjats och tunnelbanans utbyggnad till centrala Nacka ska stå klar 2030. Läs mer om tunnelbaneprojektet här.

Nackas arbete med fossilfria transporter 2030

Bilkörning i den kommunala verksamheten är en tung utgiftspost och står för en betydande del av Nacka kommuns miljöpåverkan. Personalens bilresor i tjänsten är också en viktig arbetsmiljöfråga.

Projektet Fossilfritt 2030

Nacka kommun är med i projektet Fossilfritt 2030 som är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala tillsammans med BioDriv Öst. Fossilfritt 2030 är ett storregionalt samverkansprojekt i sex län som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter. Insatserna i projektet är uppdelade på två delområden – fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande.

Inom ramen för projektet tar Nacka kommun fram en nulägesanalys med tillhörande åtgärdsplan (PDF-dokument, 356 kB).

Miljökrav i inköp och upphandlingar

Kommunen ställer miljökrav i sin upphandlingar inom flera olika kategorier, bland annat transporter, entreprenad och livsmedel. Exempelvis ställs miljökrav i upphandling av turbundna resor och samordnad varudistribution. Kommunen ställer även miljökrav på transporterna för leveransen av livsmedel och måltider, som till exempel fossilfritt bränsle, euroklass och maximalt koldioxidutsläpp vid blandad körning.

Kommunens mål är att upphandlingar och inköp av varor och tjänster bidrar till en effektiv verksamhet med hög kvalitet och till en långsiktigt hållbar kommun. I hållbarhetsarbetet ingår såväl klimatmässig som social och ekonomisk hållbarhet. Detta i enlighet med kommunens inköpspolicy som du kan läsa här. (PDF-dokument, 157 kB)

Möjliggöra hållbara resor för invånarna

En av de viktigaste åtgärderna för att nå målen i miljöprogrammet är att göra resandet mer hållbart. Kommunens mål är att andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik årligen ska öka. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka är ett steg i att öka det kollektiva resandet. Nacka satsar också på bland annat nya cykelbanor och sopsaltning. Här kan du läsa mer om hur Nacka arbetar för att få fler att välja cykeln som färdmedel.

Energi- och klimatrådgivning

För att göra det enklare för de kommuninvånare som vill ställa om till fossilfria transporter erbjuder Nacka privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar kostnadsfri rådgivning genom Energi- och klimatrådgivningen. Här kan du till exempel få råd om hur du installerar laddplatser för elbilar. Läs mer om Energi- och klimatrådgivningen här.

Bilpool

Att äga en bil är dyrt, men det finns sätt att hålla kostnaderna nere. Ett alternativ är att dela på kostnaden för bilen, det vill säga bilda eller gå med i en befintlig bilpool.

Nacka kommun använder bildelningstjänsten M (tidigare Sunfleet). Med M sköter du allt direkt i appen, från att boka din bil till att låsa upp den. Inga plastkort, koder eller nycklar behövs. Bilpoolen är öppen för allmänheten på kvällar och helger. Här kan du läsa om hur du bokar bil via M.

Samlastning

Nacka kommun har tillsammans med upphandling Södertörn genomfört en upphandling av en samlastningsleverantör. Genom samlastning kan alla företag delta i kommunens upphandlingar på lika villkor oavsett företagets storlek.

Att Nacka arbetar med samlastning ger flera hållbarhetvinster, bland annat:

  • Färre transporter på våra vägar
  • Färre transporter i närheten av skolor och verksamheter
  • En leverans vid ett tillfälle
  • Minskade utsläpp (CO2, Nox)

Här kan du läsa mer om samlastning av varutransporter.

Ladda elbil och tanka miljöbränsle

Det finns flera platser runt om i Nacka där du kan ladda och tanka miljövänligare drivmedel. Dessa alternativa drivmedel påverkar inte klimatet genom utsläpp av växthusgaser i den utsträckning som fossilt drivmedel gör, till exempel bensin och diesel. Det finns också möjlighet för fler aktörer att etablera laddplatser i Nacka, mer information finns här.

Laddstolpar

Här kan du se var du kan ladda din elbil i Nacka.

Här finns en karta över alla elbilsladdplatser i Sverige.

Tankbilar för biogas

I Nacka kommun finns det ett tankställe för biogas, du hittar den på OKQ8 vid trafikplats Skvaltan.

Tankställe för HVO100

I Nacka kommun finns det ett tankställe för HVO100. Även det är lokaliserat på OKQ8 vid Trafikplats Skvaltan.

Sidan uppdaterades: