Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun ansvarar för skötsel av den kommunala parkmarken. Drift och underhåll av parkmarken handlas upp i konkurrens. Olika driftsentreprenörer sköter kommunens olika delar.

Attraktiva och hållbara utemiljöer

Vi strävar efter att erbjuda våra invånare i Nacka attraktiva utemiljöer. Den kommunala parkmarken omfattar alltifrån bostadsnära parker och lekplatser till strandpromenader, utegym, bollplaner, hundrastgårdar och blomsterplanteringar i vägmiljöerna.

Kommunens uppdrag är att vårda och utveckla Nackas utemiljöer på bästa sätt utifrån behov och användning. När Nacka växer med alltfler invånare ökar trycket på befintliga grönytor. Därför ställs det allt högre krav på hållbara lösningar när det gäller både utformning av utemiljöerna, men också skötselinsatser för att ge invånarna gröna oaser för promenader, avkoppling och lek.

Så här arbetar vi med förslag på förbättringar

Varje år tar vi emot cirka 1 000 synpunkter och förslag. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dem.

Foto: Plantering pågår för fullt i Nyckelvikens visningsträdgård

Underhållsaktiviteter

Städning

Städning är en stor och central del av vår underhållsverksamhet. Vi städar varje dag, året om, på olika platser och enligt olika scheman.

Exempel på städaktiviteter är sandupptagning, underhållssopning och lövupptagning av parkvägar och parkeringsplatser, plockstädning och papperskorgstömning.

En kontinuerlig översyn av papperskorgar sker. Vi ansvarar för att byta ut gamla papperskorgar till nya och större och se över placeringarna av papperskorgarna så att de står där behovet är störst.
Läs mer om sandupptagning
Läs mer om kommunens städaktiviteter och städkampanjer

Vinterunderhåll

Snöröjning och halkbekämpning utförs på parkvägar och i parker och trappor anslutna till på de större kommunikationsstråken.
Här kan du läsa mer om vinterunderhåll

Barmarksunderhåll

Efter snösmältningen vårstädas alla parkytor. Skräp, kvistar och andra föremål städas bort. Sandupptagning sker på gångvägar och trappor.

Under sommarhalvåret genomförs kontinuerligt klippning av gräsytor som brukas av nackabor för picknick och andra aktiviteter.

Gräsytor som har högvuxet gräs och äng klipps en till två gånger per sommar för att gynna biologisk mångfald.

På hösten utförs lövupptagning i utemiljön. Lövstädningen genomförs med hjälp av lövblåsar och lövuppsugningsmaskiner.

Blomsterplanteringar samt rensning av ogräs och invasiva växtarter som jättebjörnloka ingår också i barmarksunderhåll.

Läs mer om bekämpning av jättebjörnloka och parkslide
Läs mer om blomsterplanteringar och utsmyckning
Läs mer om ängsmark och höggräs betydelse för biologisk mångfald

Badplatser

Inför varje badsäsong gör dykare en bottensyn inom badområdet och eventuella föremål tas bort. Vi fyller på sand på stränderna. Bojlinor för att avgränsa badområdet läggs ut på vissa badplatser. Tillgänglighetsramper läggs ut på de bladplatser som är tillgänglighetsanpassade. Om det saknas pemanenta toaletter på en badplats ställs sommartoaletter ut. Badvattenprover tas regelbundet.
Läs mer om våra badplatser och vattenprovtagning

Hundrastgårdar

Skötsel av hundrastgårdar ingår i uppdraget parkskötsel. Tillsyn sker regelbundet för att säkerhetsställa att stängsel och utrustning är intakt.
Läs mer om våra hundrastgårdar

Lekplatser och säkerhetsbesiktning

Årligen utförs säkerhetsbesiktning av samtliga lekplatser som kommunen ansvarar för. Besiktningarna görs av en oberoende besiktningsman enligt senaste EU standard för lekredskap och stötdämpande underlag.
Läs mer om våra lekplatser

Trädvård

Trädkonditionen av träd på allmän platsmark inventeras regelbundet av utbildade arborister (trädexperter) Trädvård prioriteras särskilt i anslutning till lekplatser och de mest besökta parkerna eller naturreservaten. Det kan handla om borttagning av torra grenar i trädens kronor. Om trädens kondition är väldigt dålig, kan ibland hela träd behöva tas bort.
Läs mer om träd och trädfällning

Utegym

Skötsel av utegymen ingår i uppdraget parkskötsel. Tillsyn av utegym sker regelbundet för att utrustningen ska vara säker att använda för träning.
Läs mer om våra utegym

Allmän park- och naturmark kan förvaltas av vägföreningar

I en del områden förvaltas den allmänna park- och naturmarken (allmän platsmark) av vägföreningar. Vägföreningen har då det så kallade huvudmannaskapet för områdets vägar och den allmänna park- och naturmarken. Bor du i ett område där det finns en vägförening med huvudmannaskap så är det till dem du ska vända dig med dina frågor om den allmänna park- och naturmarken. Det gäller framför allt i delar av Boo. På privat mark är respektive markägare ansvarig för skötseln.

Är du osäker på vem som sköter ett markområde, kontakta Kontaktcenter.
Vill du hjälpa till att sköta kommunens mark?

Sidan uppdaterades: