Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år, oavsett förälders sysselsättning.

Förskolan är viktig för ditt barn!

Förskolan är frivillig, men den har samma betydelse som skolan för ditt barns utveckling och lärande. I förskolan får ditt barn möjlighet att utvecklas och lära sig mycket. Förskolan har en egen läroplan som till exempel innehåller mål för språk, matematik, teknik, natur och samhälle. Undervisningen leds av en förskollärare och barnen lär sig saker på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Läs mer här och se en film om förskolan i Nacka

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar/läsår) som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag. Det är förskolan som beslutar om hur vistelsetiden förläggs. Verksamheten är gratis, måltider ingår inte. Allmän förskola följer skolans terminer och är stängd under skolloven.

I Nacka erbjuder alla förskolor allmän förskola integrerat med den övriga verksamheten. Gå gärna in på Jämföraren där du kan hitta och jämföra alla förskolor i Nacka. Länk till Jämföraren

Ansökan om plats inom allmän förskola

Om du vill ha plats i den allmänna förskolan för ditt barn meddelar du det till utbildningsenheten via e-post utbildningsenheten@nacka.se. Du blir sedan skyndsamt kontaktad med besked om var det finns plats.

Om ditt barn redan går på förskola och du vill byta till allmän förskola ska du begära ändrad omsorgstid via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Informera även rektor på förskolan eftersom förskolan behöver ändra taxekategori för att placeringen ska bli avgiftsfri.

Hemkommunen bedriver uppsökande verksamhet

Den kommun där barnet är folkbokfört kallas för hemkommun. Hemkommunen ska enligt skollagen kontakta barnets vårdnadshavare inför hösten det år barnet fyller tre år, om barnet inte redan har en plats i förskolan. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola.

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola inför den höst då allmän förskola ska erbjudas, det vill säga hösten det år barnet fyller tre år. Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas av den uppsökande verksamheten.

Inför varje höst och varje vår kontaktar hemkommunen vårdnadshavare vars barn inte har en plats i förskola. Sista kontakten tas inför vårterminen det år barnet fyller sex år.

Kommunen behöver inte ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte är folkbokförda i Sverige.

Platserbjudande vid anvisad plats

Från den 1 juli 2023 är hemkommunen skyldig att anvisa – det vill säga erbjuda – förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola.

Hemkommunen ska anvisa/erbjuda plats till barn som är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller om barnets vårdnadshavare är födda utomlands men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

De första erbjudandena om anvisad plats i Nacka skickas ut i början av maj månad. Erbjudandet gäller allmän förskola 15 timmar per vecka och platsen är gratis. Barnets vårdnadshavare väljer om de vill tacka ja eller nej till den anvisade platsen.

 • Om vårdnadshavare tackar ja till erbjudandet om anvisad plats
  Förskolan ansvarar för uppföljning av barn som eventuellt inte kommer till anvisad plats. Om barnet inte kommit till förskolan under de första 30 dagarna så sägs platsen upp.

 • Om vårdnadshavare tackar nej till erbjudandet om anvisad plats
  Den anvisade platsen sägs upp av utbildningsenheten.

 • Om vårdnadshavare inte svarar på erbjudandet om anvisad plats
  Den anvisade platsen hålls enligt lag reserverad i 30 dagar efter det datum då placeringen skulle ha påbörjats, även om barnet inte kommer till förskolan. Först när reservationstiden löpt ut kan platsen erbjudas till ett annat barn.

  Utbildningsenheten ansvarar för uppföljning om vårdnadshavare inte svarar på erbjudandet om anvisad plats.

Sidan uppdaterades: