Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Två förskoleplatser vid växelvis boende

Inför ansökan om delad förskoleplats är det viktigt att vårdnadshavarna känner till att

  • enligt Nacka kommuns riktlinjer utgår det dubbel avgift för delad förskoleplats. Det innebär att vårdnadshavarna får var sin faktura enligt maxtaxans regler. Fakturan är på maximalt belopp om ingen inkomstuppgift lämnats in.
  • vid beslut om delad förskoleplats görs en individuell prövning av checkbeloppets storlek för de båda förskolorna.
  • förskolan utanför Nacka behöver vara införstådd med att förskolan kommer att behöva fakturera Nacka kommun för att få den beslutade checken/ersättningen.

Ansökan om delad check

Ansökan är till för vårdnadshavare som vill ha två placeringar för barnet - i två olika kommuner. Vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad om barnet. Ansökan kan endast göras för barn som är folkbokfört i Nacka och har ett växelvis boende.

Klicka på knappen nedan för att komma till det digitala ansökningsformuläret.

Ansökan om dubbla placeringar för barn med växelvis boende

Prövning av ansökan

Barn i ålder 1-5 år har enligt skollagen rätt till förskoleplats i sin hemkommun, det vill säga den kommun där barnet är folkbokfört. Ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har alltså inte rätt till en förskoleplats i båda kommunerna, men det kan i vissa fall finnas särskilda skäl till undantag.

I Nacka gör utbildningsenheten en individuell prövning där handläggaren bedömer vårdnadshavarnas önskemål i relation till om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Bedömningen görs med utgångspunkt från barnets perspektiv och barnets behov av trygghet och kontinuitet. (Läs mer: 8 kapitlet 12–13 §§ skollagen och proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, sidan 38.)

Beslut

Utbildningsenheten skickar ett skriftligt beslut till vårdnadshavarna.
Om ansökan beviljas framgår checkbeloppets fördelning mellan förskolorna i beslutet.

Vad händer sedan

Kontrakt

Om ansökan beviljats skickas ett papperskontrakt ut tillsammans med beslutet.

På kontraktet intygar vårdnadshavarna med sin namnteckning att de är medvetna om att den delade placeringen innebär dubbel avgift enligt maxtaxans regler. De intygar också att de kommer att följa Nackas riktlinjer såsom att skicka in ändrad vistelsetid i god tid, göra en ny ansökan om förutsättningar ändras och göra eventuell uppsägning av platsen i god tid.

Förskolans kontaktperson intygar med sin namnteckning att förskolan utanför Nacka godkänner det beslutade checkbeloppet och åtar sig att fakturera Nacka kommun. Om förskolan är fristående åtar kontaktpersonen sig också att skicka in en bilaga som verifierar att de har tillstånd att bedriva förskola i den aktuella kommunen.

Det fullständigt ifyllda och undertecknade kontraktet skickas tillbaka till utbildningsenheten i Nacka.

Utbetalning av checkbelopp

Om ansökan beviljas fattas ett beslut om hur Nackas checkbelopp ska fördelas mellan förskolorna. Beslutet baseras på uppgifterna i ansökan.

  • Förskolan i Nacka får sin del av checkbeloppet utbetalat enligt Nackas interna rutiner.
  • Förskolan i annan kommun fakturerar Nacka kommun för sin del av checkbeloppet.

Avgift

Båda vårdnadshavarna betalar avgift till Nacka kommun. Enligt Nacka kommuns riktlinjer utgår dubbel avgift för delad förskoleplats. Vårdnadshavarna får varsin faktura enligt maxtaxans regler. Fakturan är på maximalt belopp om ingen inkomstuppgift lämnats in.

Fördelning av checkbelopp

Bilden nedan visar principen för fördelning av checkbelopp mellan förskolorna. Klicka på bilden så visas den i ett större format.

Sidan uppdaterades: