Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap handlar om att rusta det lokala samhället inför olika typer av påfrestningar. Målet är att samhällsviktiga funktioner ska kunna hålla igång, oavsett om det är extremt väder eller en större olycka som påverkar vår vardag.

Det förändrade omvärldsläget innebär ökat fokus på trygghet- och säkerhetsfrågor i kommunen. Under 2023 har det pågått ett intensivt arbete för att skapa ett mer robust Nacka i händelse av samhällsstörningar och kris. Arbete med krisberedskap och civilt försvar har blivit allt viktigare, inte minst på grund av kriget i Ukraina, ökat terrorhot, eskalerande våldsutveckling och väderrelaterade kriser.

Här är några exempel på insatser som har genomförts under 2023:

Nödvattenplan

En nödvattenplan och arbetet med att säkra dricksvatten samt att öka redundans i vattenförsörjningen har tagits fram. Den ska bidra till att kommunens och samhällsviktiga verksamheter fungerar i en krissituation, vilket skapar trygghet för de som bor och verkar i Nacka.

Trygghetspunkter

Arbete med planering av trygghetspunkter pågår dit Nackaborna ska kunna vända sig i händelse av kris för att kunna hämta vatten, värma sig, ladda mobiltelefonen, rengöra sig etcetera.

Informationsinsatser för Nackaborna

Medverkan i den nationella beredskapsveckan för att öka Nackabornas motståndskraft inför kriser och krig. Föreläsning om hemberedskap och öppet hus i skyddsrummet i Finnboda.

Informationstillfällen för Nackabor, anställda och förtroendevalda i kommunens krisberedskap, bland annat i Nacka Aula och Boo Folkets hus.

Risk och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är framtagen och bidrar till att Nacka är en motståndskraftig kommun, väl förberedd på att minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Internt arbete

Framtagande har skett av säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsbedömning på grund av ökat terrorhot och styrdokument kring krisberedskap. Olika övningar i krisberedskap och ett antal kompetensutvecklande insatser inom krisberedskap, civilt försvar, signalskydd och säkerhetsskydd har också genomförts. Arbete med ökad cybersäkerhet och planering av kommunens prioritering i händelse av effektbortfall i elnätet.

Beredning för beredskapsfrågor

Dessutom har en särskild beredning för beredskapsfrågor tillsatts under kommunstyrelsen med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag och erfarenheter för att stärka Nackas beredskap att klara olika typer av kriser.

Övrigt arbete för krisberedskap

Risk- och sårbarhetsanalys

I Nackas arbete för att höja den egna krisberedskapen ingår en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med en sådan analys är att minska sårbarheten, stärka krisberedskapen och beskriva en riskbild för kommunens geografiska område. I analysen pekas sju riskområden ut som vid olycka och kris kan störa och negativt påverka samhällsviktiga verksamheter:

  • Risker kopplade till klimatförändringen
  • Störningar i IT- och kommunikationssystem
  • Störningar i el-, värme- och vattenförsörjning
  • Omfattande bränder
  • Störningar i transportsystem
  • Smittspridning
  • Sociala riskfaktorer

På sidan med styrdokument, under "Program", hittar du Nackas övergripande krisplan, Program för krisberedskap och Utbildnings- och övningsplan.

Samverkansfunktion Stockholmsregionen – Trygg, säker och störningsfri region

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet skapat samverkansfunktionen som ett långsiktigt projekt för att utveckla en effektiv samverkan när det kommer till krishantering. Nacka kommun är en av de kommuner som deltar i projektet. Målsättningen är att stärka samhällets beredskapsförmåga genom att samordna de olika resurser som finns inom länet. Tillsammans kan aktörerna skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid en kris.

Du kan läsa mer om projektet här.

Seveso-anläggningar i Nacka

Seveso-lagstiftningen är uppkallad efter staden Seveso i Italien där en allvarlig kemikalieolycka inträffade 1976. Lagen riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier och syftet är att förebygga allvarliga olyckor.

Seveso-lagstiftningen är uppdelad i två olika kravnivåer, som du kan läsa mer om på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida.

I Nacka är det Cirkle K Sverige AB (Bergs Oljehamn) som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Tillsammans med räddningstjänsten har rutiner för hanteringen av en olycka tagits fram. Du kan läsa mer om det samarbetet här.

Svenska krisberedskapssystemet

Läs mer om det svenska krisberedskapssystemet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida.

Mer information om krisberedskap

Sidan uppdaterades: