Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap handlar om att rusta det lokala samhället inför olika typer av påfrestningar. Målet är att samhällsviktiga funktioner ska kunna hålla igång, oavsett om det är extremt väder eller en större olycka som påverkar vår vardag.

Risk- och sårbarhetsanalys

I Nackas arbete för att höja den egna krisberedskapen ingår en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med en sådan analys är att minska sårbarheten, stärka krisberedskapen och beskriva en riskbild för kommunens geografiska område. I analysen pekas sju riskområden ut som vid olycka och kris kan störa och negativt påverka samhällsviktiga verksamheter:

  • Risker kopplade till klimatförändringen
  • Störningar i IT- och kommunikationssystem
  • Störningar i el-, värme- och vattenförsörjning
  • Omfattande bränder
  • Störningar i transportsystem
  • Smittspridning
  • Sociala riskfaktorer

På den här sidan, under rubriken Program och planer, hittar du bland annat Nackas Krisplan med checklistor och vårt Program för Nacka kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete.

Samverkansfunktion Stockholmsregionen
– Trygg, säker och störningsfri region

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet skapat samverkansfunktionen som ett långsiktigt projekt för att utveckla en effektiv samverkan när det kommer till krishantering. Nacka kommun är en av de kommuner som deltar i projektet. Målsättningen är att stärka samhällets beredskapsförmåga genom att samordna de olika resurser som finns inom länet. Tillsammans kan aktörerna skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid en kris.

Du kan läsa mer om projektet här

Seveso-anläggningar i Nacka

Seveso-lagstiftningen är uppkallad efter staden Seveso i Italien där en allvarlig kemikalieolycka inträffade 1976. Lagen riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier och syftet är att förebygga allvarliga olyckor.

Seveso-lagstiftningen är uppdelad i två olika kravnivåer, som du kan läsa mer om på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida.

I Nacka är det Cirkle K Sverige AB (Bergs Oljehamn) som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Tillsammans med räddningstjänsten har rutiner för hanteringen av en olycka tagits fram. Du kan läsa mer om det samarbetet här.

Svenska krisberedskapssystemet

Läs mer om det svenska krisberedskapssystemet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida.

Sidan uppdaterades: