Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap handlar om att rusta det lokala samhället inför olika typer av påfrestningar. Målet är att samhällsviktiga funktioner ska kunna hålla igång, oavsett om det är extremt väder eller en större olycka som påverkar vår vardag.

Risk- och sårbarhetsanalys

I Nackas arbete för att höja den egna krisberedskapen ingår en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med en sådan analys är att minska sårbarheten, stärka krisberedskapen och beskriva en riskbild för kommunens geografiska område. I analysen pekas sju riskområden ut som vid olycka och kris kan störa och negativt påverka samhällsviktiga verksamheter:

  • Risker kopplade till klimatförändringen
  • Störningar i IT- och kommunikationssystem
  • Störningar i el-, värme- och vattenförsörjning
  • Omfattande bränder
  • Störningar i transportsystem
  • Smittspridning
  • Sociala riskfaktorer

På sidan med styrdokument, under "Program", hittar du Nackas övergripande krisplan, Program för krisberedskap och Utbildnings- och övningsplan.

Samverkansfunktion Stockholmsregionen
– Trygg, säker och störningsfri region

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet skapat samverkansfunktionen som ett långsiktigt projekt för att utveckla en effektiv samverkan när det kommer till krishantering. Nacka kommun är en av de kommuner som deltar i projektet. Målsättningen är att stärka samhällets beredskapsförmåga genom att samordna de olika resurser som finns inom länet. Tillsammans kan aktörerna skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid en kris.

Du kan läsa mer om projektet här

Seveso-anläggningar i Nacka

Seveso-lagstiftningen är uppkallad efter staden Seveso i Italien där en allvarlig kemikalieolycka inträffade 1976. Lagen riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier och syftet är att förebygga allvarliga olyckor.

Seveso-lagstiftningen är uppdelad i två olika kravnivåer, som du kan läsa mer om på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida.

I Nacka är det Cirkle K Sverige AB (Bergs Oljehamn) som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Tillsammans med räddningstjänsten har rutiner för hanteringen av en olycka tagits fram. Du kan läsa mer om det samarbetet här.

Svenska krisberedskapssystemet

Läs mer om det svenska krisberedskapssystemet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida.

Sidan uppdaterades: