Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resultat av mätning i digital mognad 2022

Analysen av vår mätning i digital mognad bekräftar att vi har en innovationspremierande kultur med fokus på digitalt först. Vi lägger stor vikt vid informationssäkerhet och har en väl fungerande prioriteringsprocess för digitala satsningar. Men vi behöver bättre uppföljning av vilka effekter våra satsningar ger, och relevant kompetens måste säkras och spridas.

Hur har mätningen genomförts?

Mätningen genomfördes under våren 2022 i hela organisationen genom ett riktat e-postutskick till utvalda representanter för varje verksamhet. Målgrupp för mätningen var roller som är med och styr och planerar verksamhetens utveckling och digitalisering, eller på annat sätt arbetar inom denna ram, t ex med systemförvaltning. Totalt skickades mätningen till 204 mottagare, och svarsfrekvensen var 73%.

Mätningen gjordes genom att respondenterna svarade på ett antal parametrar, som sedan vägts ihop till ett mått på vår digitala mognad. Mätningen har också gett oss enskilda mått på varje parameter, på vilka det går att göra djupare analyser inom specifika delområden.

Vad säger vårt resultat?

Årets mätning är Nackas första enligt DiMiOS-modellen. Vi ser därför vårt resultat som en initial temperaturmätare och ett utgångsläge från vilket vi årligen kommer följa vår utveckling framåt.

Att vi mäter med DiMiOS-modellen ger oss möjlighet att jämföra vårt resultat med ett nationellt snitt bland de ca 200 övriga offentliga verksamheter som använder samma mätverktyg. Vårt mått på digital mognad är 56%, vilket är något högre än det nationella snittet.

Fördjupad analys

Det är svårt att dra några större slutsatser då detta är vår första mätning enligt modellen. Men resultatet ger oss indikationer på inom vilka områden vi har våra styrkor, och vart vi har större utvecklingspotential.

Styrkor

Som organisation har vi

 • En innovationspremierande kultur som fokuserar på digitalt först
 • Hög nivå av informationssäkerhet
 • En väl fungerande prioriteringsprocess och översikt över digitaliseringsinitiativ

Utvecklingspotential

Som organisation behöver vi

 • Bättre kostnadskontroll och effektuppföljning av digitala insatser
 • Sprida kunskap om och bredda användningen av nya digitala lösningar
 • Säkra långsiktig tillgång till kompetens och öka delaktighet i ansvaret för digitaliseringen

Hur tar vi hand om resultatet?

För att möta utvecklingspotentialen och ta vara på våra styrkor planerar vi inom digitaliseringsprocessen bland annat följande aktiviteter under hösten 2022 och vidare in i 2023:

 • Utveckla metodstöd för effektkedjor och nyttorealisering
 • Förfina våra verktyg för att prioritera och följa upp digitaliseringsprojekt i digitaliseringsprocessen
 • Satsa på kompetenshöjning i form av seminarieserien DigiAkademin och e-learnings på ämnena ”digitalisering” och ”digital mognad”
 • Ökad kommunikation om ämnen som rör digitalisering och IT-säkerhet för att stärka kännedom och sprida kunskap
 • Ta vara på vår innovationsfrämjande kultur och testa nya koncept för kundnära utveckling

Sidan uppdaterades: