Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur arbetar vi i Nacka kommun med portföljstyrning?

Enligt Nacka kommuns digitaliseringsstrategi ska utvecklingsbehov hanteras och prioriteras tillsammans i samlade utvecklingsportföljer. En utvecklingsportfölj är ett antal initiativ, idéer, upphandlingar och projekt som tillsammans möjliggör en effektiv styrning mot verksamhetens strategiska mål.

Tanken med portföljstyrning är att kommunen ska prioritera rätt utvecklingsprojekt. Verktyget för att kunna prioritera kallas portföljstyrning. Det syftar till att de projekt som startas skapar rätt nytta för organisationen och bidrar till att realisera satta verksamhetsmål.

Styrningen av portföljerna görs i ett centralt digitaliseringsråd, vars uppdrag är att identifiera, prioritera, auktorisera, styra och följa upp initiativen i portföljen, för att Nacka kommun ska nå sina strategiska mål. Portföljstyrningen ger oss en helhetsbild över pågående digitaliseringsprojekt och hjälper oss att identifiera eventuella samband mellan projekt, hinder eller risker.

Utan denna kunskap riskerar vi att ta fram en ofullständig bild över vår samlade verksamhet, och därmed missa eventuella beroenden och behov som påverkar hur vi driver digitaliseringsprojekt och utvecklar IT-stöd.

Portföljstyrning i praktiken

Portföljstyrningen hanteras rent praktiskt genom att nya utvecklingsinitiativ som är kopplade till digitalisering eller medför upphandling av IT-tjänster/system samlas in av beredningsgruppen. Redan i ett tidigt skede kan beredningsgruppen ge rekommendationer tillbaka till verksamheten på möjliga vägar att gå vidare med sitt initiativ, om det kan dra nytta av redan befintliga lösningar eller kan breddas till att involvera fler verksamheter som har liknande initiativ på gång.

I de fall initiativet kommer att involvera upphandling av IT-tjänster/system eller behöver konsultera eller informera digitaliseringsrådet bistår beredningsgruppen verksamheten att bereda ärendet till digitaliseringsrådet.

Sidan uppdaterades: