Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rutin arbetsskador och tillbud

I Nacka kommuns akutplan kan du läsa mer om hur man bör agera i en nödsituation, vid hot och våld, åtgärder vid krisstöd, första hjälpen vid personskada med mera.

Vid personliga problem kan alla medarbetare också få snabb och gratis professionell hjälp via vårt personalstöd. Den som kontaktar personalstödet har rätt att vara anonym.

Skyldighet rapportera och hantera tillbud och arbetsskador

Skyldigheten att rapportera och hantera tillbud och olycksfall/arbetsskador regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som gäller alla medarbetare och elever från och med förskoleklass.

Inom Nacka kommun ska tillbud och olycksfall/arbetsskador rapporteras och hanteras i KIA.

OBS! Allvarliga arbetsskador, allvarliga tillbud som inträffat i arbetet ska utan dröjsmål också rapporteras till Arbetsmiljöverket (enligt praxis inom 24 timmar).

Tillbud och arbetsskador som rapporteras i KIA följs på övergripande nivå i samverkansmöten mellan personalenheten och huvudskyddsombud. Allvarligare tillbud rapporteras vidare till KS-SAMK.

OJ! - tillbud utan personskada

Med tillbud menas att en plötslig och oönskad händelse har inträffat, som under andra omständigheter hade kunnat orsaka ohälsa eller olycksfall med personskada. Även hot och trakasserier räknas som tillbud. Observera, har personskada (allvarlig eller lindrig) inträffat - läs vidare om arbetsskada nedan.

Exempel på tillbud:
• Halka
• Risker pga pågående ombyggnadsarbeten
• En hylla ramlar ner, utan att någon skadar sig
• Trafikincidenter (på arbetstid)
• Hotfulla situationer

Mer information finns på arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se och exempelvis i följande broschyr.


TILLBUD - GÖR SÅ HÄR:

Medarbetare som bevittnar/upptäcker/råkar ut för ett tillbud har en skyldighet att rapportera händelsen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren får då möjlighet att vidta åtgärder så att ingen råkar illa ut i framtiden.

1. Registrera tillbudet i KIA
Medarbetare kan själv registrera ett tillbud i KIA. Ansvarig chef får då per automatik information om att ett tillbud har inträffat. Anmälan kan också göras muntligen till närmaste chef eller skyddsombud. Närmaste chef är ansvarig för att tillbudet blir registrerat i KIA samt för att lokalt skyddsombud får ta del av de tillbud som rapporteras.

Här finns förteckning över alla skyddsombud inom Nacka kommun. Huvudskyddsombud är ombud i de fall lokalt skyddsombud saknas.

2. Anmäl allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar!
Om ett tillbud är riktigt allvarligt, dvs innebär fara för liv och hälsa, måste ansvarig chef utan dröjsmål rapportera tillbudet till Arbetsmiljöverket (enligt praxis inom 24 timmar). Allvarliga tillbud som inte rapporteras kan leda till en åtalsanmälan för ansvarig chef.

Anmälan till Arbetsmiljöverket görs via webbformulär www.anmalarbetsskada.se eller telefon 010-730 90 00 (dagtid må-fr) alt 08-737 15 55 (kvällar, nätter och helger). Anmälan till Arbetsmiljöverket kan också göras via KIA under fliken Utredning & Åtgärder. Klicka på "Hantera extern anmälan" så kommer du till ovan beskrivna formulär.

Exmpel på ett allvarligt tillbud är ett hot om våld – om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, varit allvarligt menat, eller handlat om knivhot eller hot med skjutvapen. Andra fysiska tillbud som ska anmälas är t ex om en byggnadsdel lossnar från taket och faller ner i närheten av medarbetare och/eller elev. Om du är osäker på om ett tillbud ska tolkas som allvarligt eller inte - ring och rådgör med Arbetsmiljöverket.

3. Utred orsakerna till tillbudet och vidtag åtgärder för att undanröja riskkällan. När ett tillbud har anmälts ska ansvarig chef, tillsammans med medarbetare och eventuellt skyddsombud, utreda orsakerna och vidta åtgärder för att undanröja riskkällan - i andra hand reducera risken - så att ingen i framtiden råkar illa ut. Åtgärder som inte kan genomföras omgående ska tidssättas i en handlingsplan. Följande dokumenteras i KIA:

  • Utredning och riskbedömning.
  • Åtgärder som vidtagits.
  • Handlingsplan över åtgärder som ej kunnat vidtas direkt.

4. Följ upp att åtgärderna gett resultat.

Dokumentera uppföljningen i KIA och markera om åtgärderna gett önskat resultat. Status sätts till "Klar” när tillbudet är åtgärdat och uppföljt.

Arbetsskada (aj!)

Med arbetsskada menas:

 • Personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet och där anställda skadats lindrigt eller allvarligt.
 • Färdolycksfall där anställd skadats lindrigt eller allvarligt på väg till eller från arbetet.
 • Arbetssjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet som pågått under längre tid. Exempelvis kan det handla om stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar, hörselnedsättning etcetera.
 • Smitta av mer allvarligt slag som medarbetare t ex ådragit sig på grund av eller genom arbetet (vid t ex utlandsvistelser i tjänsten eller blodsmitta).
 • Dödsfall som inträffat i arbetet alternativt till/från arbetet.

ARBETSSKADA - GÖR SÅ HÄR:

Anmälan om arbetsskada ska göras i syfte att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas men är också viktig för medarbetarens eventuella rätt till ersättning. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.

1. Informera närmaste chef
Den drabbade medarbetaren ska så fort som möjligt kontakta sin chef och/eller skyddsombud och berätta vad som hänt.

2. Registrera arbetsskadan i KIA
Medarbetaren kan antingen själv registrera arbetsskadan i KIA alternativt att medarbetaren och chef gör det tillsammans. Chef är ansvarig för att arbetsskadan rapporteras samt för att det lokala skyddsombudet informeras.

3. Anmäl arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket
En arbetsgivare som får kännedom om en arbetsskada ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Försäkringskassan är i sin tur skyldig att skicka en kopia av arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket, som ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken.

Följande ska anmälas till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan:

 • Allvarliga arbetsolyckor ska anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
 • Dödsfall på grund av arbetsolycka ska anmälas till Försäkringkassan och Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsolyckor ska anmälas till Försäkringskassan.
 • Olycka som skett på väg till eller från arbetet ska anmälas till Försäkringskassan.
 • Dödsfall på grund av arbetssjukdom ska anmälas till Försäkringkassan.
 • Arbetssjukdom ska anmälas till Försäkringskassan.

För att förenkla anmälan har Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan skapat ett gemensamt formulär på nätet där du kan göra din anmälan.

Du når webbformuläret via länk www.anmalarbetsskada.se. Informationen som registreras går direkt till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och du behöver själv inte tänka på till vem anmälan ska skickas. Anmälan kan också göras via KIA under fliken Utredning & Åtgärder, klicka på "Hantera extern anmälan".

Om arbetsolycka eller arbetssjukdom föranlett dödsfall, svårare personskada (t ex större fraktur eller blodförlust) eller drabbat flera personer samtidigt ska arbetsgivaren omedelbart anmäla det inträffade till Arbetsmiljöverket (enligt rättspraxis inom 24 timmar). Allvarliga akuta arbetsskador som inte rapporteras till Arbetsmiljöverket kan leda till en åtalsanmälan för ansvarig chef.

Anmälan görs via www.anmalarbetsskada.se, eller via telefon 010-730 90 00 (dagtid må-fr) alt 08-737 15 55 (kvällar, nätter och helger). Anmälan kan också göras via KIA under fliken Utredning & Åtgärder, klicka på "Hantera extern anmälan".

4. Utred orsakerna till uppkommen arbetsskada och vidtag åtgärder.

Ansvarig chef ska tillsammans med medarbetaren och eventuellt skyddsombud (samt fackligt ombud om medarbetaren önskar), utreda orsakerna till uppkommen arbetsskada. Därefter ska beslutas vilka åtgärder som kan vidtas för att medarbetaren ska kunna fortsätta arbeta på ett bra sätt samt vad som kan göras för att förhindra att liknande arbetsskada inträffar igen. Åtgärder som inte kan genomföras omgående, tidssätts i arbetsplatsens handlingsplan.

Nedan finns en mall som kan användas som stöd för att genomföra utredning.
Mall - Riskbedömning och handlingsplan (Word-dokument, 131 kB)

Följande dokumenteras i KIA:
• Utredning och riskbedömning.
• Åtgärder som vidtagits.
• Handlingsplan över åtgärder som ej kunnat vidtas direkt.

5. Anmäl skadan till AFA
Den som har drabbats av en arbetsskada kan få ersättning från TFA- KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada för t ex inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, bestående besvär, tandskador med mera. Det är därför viktigt att anmälan också görs till AFA, som hanterar TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Försäkringen gäller även under färd till och från arbetsplatsen.

Anmälan görs via KIA under fliken Utredning & Åtgärder. Klicka på ”Skicka TFA elektroniskt” eller ”Blankett TFA”. Anmälan ska fyllas i både av den anställde och arbetsgivaren. Nacka kommuns försäkringsavtalsnummer är 4000022 (ska anges på blanketten).

Mer information om TFA-KL, trygghetsförsäkring finner du på AFA:s webbplats www.afaforsakring.se.

6. Ansök eventuellt om ersättning från Försäkringskassan
En anställd som skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen kan ersätta kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och vård utomlands.

Den som skadas ansöker själv om ersättning genom att fylla i och skicka in blankett, 5002 Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, till Försäkringskassan. Blankett samt mer information finns på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se.

Försäkringskassan utreder endast en arbetsskada om det behövs för att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning.

7. Följ upp att åtgärderna gett resultat.
Dokumentera uppföljningen i KIA och markera status ”Klar” när arbetsskadan är åtgärdad och uppföljd.

Mer information finns på arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se och exempelvis följande broschyr (pdf).

Sidan uppdaterades: