Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lokala parkeringsregler i Nacka

Här kan du läsa om var parkeringstillståndet gäller och inte, hur du använder tillståndet, avgifter parkering samt om särskilda regler för Nacka kommun.

Här gäller parkeringstillståndet

 • Du får parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden, eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
 • Du får parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, under så lång tid som anges på platsen.
 • Du får parkera under högst tre timmar på gågata.

Här gäller inte parkeringstillståndet

 • Där det är förbjudet att stanna eller parkera.
 • Platser som är avsedda för ett visst ändamål eller fordonsslag, till exempel lastplatser, vändplatser eller taxiplatser.
 • Gårdsgata eller gångfartsområde, förutom på markerade parkeringsplatser.
 • Privat mark* eller i garage om inte ägaren har medgivit det.

*Privat mark är all mark som inte är gatumark. Parkering på privat mark styrs av en civilrättslig lag, till skillnad från parkering på gatumark som
styrs av en offentligrättslig lag. Är du osäker, kontrollera skylten vid infarten. Om det finns en tilläggs-tavla med ett företagsnamn och telefonnummer (se exempel nedan) är parkeringen på privat mark. För att parkera där med tillstånd för rörelsehindrade krävs markägarens godkännande eller att det finns en anvisad parkeringsplats. Observera även att vissa gator är enskilda, alltså privat mark.

Parkering.JPG Parkering_2.JPG

Så här använder du tillståndet

 • Du får bara använda ditt beviljade parkeringstillstånd som förare när du själv kör bilen. Har du beviljat tillstånd som passagerare får det bara användas när du medföljer som passagerare och behöver förarens hjälp att ta dig ur bilen. Tillstånd som missbrukas kan återkallas.
 • För att tillståndet ska vara giltigt måste det vara i original och i gott skick. Hologrammet på framsidan ska vara oskadat.
 • När tillståndet används ska det placeras i fordonets främre del, i vindrutan på passagerarsidan, så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
 • Tillståndet är en värdehandling som är stöldbegärlig. Därför bör du inte förvara tillståndet i fordonet när du inte använder det för parkering.
 • Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Skicka en kopia på polisanmälan till Nacka kommun, som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Avgift för parkering

Grundregeln är att en avgift ska betalas för att parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Kommunerna beslutar dock själva vad som gäller och i vissa kommuner är det gratis, så var uppmärksam när du ska parkera.

Särskilda regler för Nacka kommun

Förutom de rikstäckande reglerna finns det även lokala regler för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade:

 • Du får parkera i upp till 24 timmar på Nacka kommuns gatumark där du måste betala parkeringsavgift klockan 8–17, så länge det inte så länge det inte finns något annat förbud på platsen. Kontrollera alltid skyltarna innan du parkerar för att se aktuella förbud.
 • Du behöver inte betala någon avgift på parkeringsplatser för rörelsehindrade och får parkera där i upp till 24 timmar.
 • Du får parkera på Nacka kommuns gatumark där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering i upp till 24 timmar på samma plats, så länge det inte försvårar framkomligheten eller hindrar annan trafik i onödan. Undvik om möjligt att parkera på kommunens servicegator, så underlättar du att komma fram och utföra servicearbete på gatorna.
Parkering_3.JPG Parkering_4.JPG

Att anlägga parkeringsplats för rörelsehindrad

Långtidsparkering ska i största möjliga utsträckning ske på tomtmark. Ansökan om parkeringsplats ska därför i första hand göras till fastighetsägare i närområdet. Komplettera gärna din ansökan med ett intyg från din fastighetsägare som visar att det inte går att få parkering på tomtmark.

Sidan uppdaterades: