Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som hör till flera fastigheter gemensamt, till exempel en gemensam väg eller en lekplats, den kan också kallas för samfällighet eller GA.

Deltagandet i gemensamhetsanläggningen och delägandet av marksamfälligheten är direkt bundet till ägandet i de deltagande/delägande fastigheterna och kan inte överlåtas separat, utan följer med ägande av fastigheten vid en försäljning.

En gemensamhetsanläggning bildas vid en anläggningsförrättning där det beslutas vad som skall ingå i anläggningen och hur kostnaderna skall fördelas. Alla deltagande fastigheter ges får ett andelstal efter hur stor nytta de förväntas få av anläggningen (kallas "andelstal för utförande") och hur mycket fastigheten förväntas använda anläggningen (kallas "andelstal för drift").

De större gemsamhetsanläggningarna förvaltas oftast av en samfällighetsförening, där en föreningsstämma är det högsta beslutande organet och en styrelse driver det löpande arbetet. En gemensamhetsanläggning som inte förvaltas av en förening har så kallad "delägarförvaltning" och där måste alla beslut vara enhälliga.

Uppgifter om samtliga samfällighetsföreningar finns i samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av statliga Lantmäteriet. Registret innehåller uppgifter om föreningens stadgar, styrelsesammansättning, firmatecknare, postadress med mera. Det är viktigt att föreningarna anmäler förändringar till registret. Uppgifterna i registret ska uppdateras efter varje föreningsstämma, även om inga ändringar sker, för att registret skall ha rätt aktualitetsdatum.

 1. Bilda ,ändra eller upphäva en gemensamhetsanläggning
  Använd blankettetten för ansökan om en lantmäteriförättning. Kryssa för "Anläggningsförrättning" och ange i fritextfältet vad som ska utföras. Läs mer nedan på denna sida om vad man kan ansöka om.
  Ansök om en lantmäteriförrättning

 2. Upplösa en samfällighetsförening
  Då en samfällighetsförening inte har kvar några anläggningar att förvalta skall den upplösas. Föreningen kan också upplösas om alla medlemmar är överens om det och Länsstyrelsen medger det. Innan en samfällighetsförening kan upplösas av Länsstyrelsen skall alla skulder ha betalts eller satts ner hos Länsstyrelsen och eventuella överskott ska ha fördelats i enlighet med föreningsstämmans vilja.

  När samfällighetsföreningen är upplöst skall den tidigare styrelsen anmäla det till statliga Lantmäteriet.

 3. Upphäva en gemensamhetsanläggning
  En gemensamhetsanläggning kan upphävas genom omprövning i en anläggningsförrättning.

  Det kan behövas till exempel när kommunen tagit över huvudmannaskapet för en väg som förvaltats av en vägförening. Om föreningen inte har några andra anläggningar att förvalta skall även föreningen upplösas.

 4. Föreningsfrågor
  Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun hanterar inte frågor som rör föreningsrätt (hur föreningen fattar beslut, budget- och skattefrågor).

  Vi rekommenderar böckerna Samfälligheter, handbok för samfällighetsföreningar av Tommy Österberg och Samfälligheter, praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik av Björn Lundén.

 5. Ändra en gemensamhetsanläggning - så kallad omprövning
  Man kan behöva ändra en gemsanhetsanläggning när tidigare förhållanden har ändrats väsentligt eller om det på annat sätt finns ett klart behov av att ändra gemensamhetsanläggningen. Detta kallas omprövning.

  En omprövning av en befintlig gemensamhetsanläggning görs i en anläggningsförrättning. Den som är delägare i anläggningen och den som äger mark som är belastad av gemensamhetsanläggningen har rätt att ansöka. Även den samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen har, efter beslut på föreningsstämma, rätt att ansöka om ändring.

  I en omprövning prövas villkoren i anläggningslagen. Vid ändringen får det till exempel inte uppkomma någon ”avsevärd olägenhet ut allmän eller enskild synpunkt”.

 6. Ändra andelstal i en gemensamhetsanläggning
  Andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras:

  - om samfällighetsföreningens styrelse har fått befogenheten att ändra andelstal till exempel då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende.

  - om samfällighetsföreningens styrelse träffar en överenskommelse med en fastighetsägare om nytt andelstal.

  - om andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning, så kallad omprövning.

  - om andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen ändras.

  Har styrelsen i samfällighetsföreningen fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för de delägande fastigheterna i samfälligheten ska denna ändring registreras av Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. Styrelsens beslut gäller först när ändringen registrerats i fastighetsregistret.

  En överenskommelse mellan samfällighetsföreningens styrelse och fastighetsägare behöver godkännas av Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun och gäller då registrering skett i fastighetsregistret.

 7. Bilda en samfällighetsförening
  En samfällighetsförening kan bildas i samband med att en gemensamhetsanläggning nybildas. Föreningen bildas av Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun vid ett sammanträde där stadgar antas och styrelse utses.

  Om en befintlig gemensamhetsanläggning förvaltas genom delägarförvaltning har varje delägare i gemensamhetsanläggningen rätt att begära att en samfällighetsförening bildas.

  Det underlättar handläggningen och minskar kostnaderna för föreningsbildandet om delägarna i förväg går igenom statliga Lantmäteriets normalstadgar, tar fram förslag på vilka som skall tillsätta styrelseposterna och om samtliga berörda skriver under ansökan.
  Förutom timkostnaden för förrättningslantmätarens arbete debiteras en registreringsavgift för den nya samfällighetsföreningen.

 8. Bilda en gemensamhetsanläggning
  En gemensamhetsanläggning bildas vid en så kallad anläggningsförrättning, där vi, Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun, prövar att villkoren i anläggningslagen är uppfyllda. De fastighetsägare som vill vara med i gemensamhetsanläggningen har rätt att ansöka om förrättning.

  Normalt krävs att anläggningen är av väsentlig betydelse för de fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen för att den ska kunna bildas. Det samma gäller för en fastighet som ska anslutas till en befintlig gemensamhetsanläggning. Anläggningen får inte heller strida mot gällande detaljplaner eller andra bestämmelser.

  Vid anläggningsförrättningen beslutas om andelstal för de deltagande fastigheterna. Andelstalen reglerar vad fastigheten skall betala för byggandet av anläggningen (andelstal för utförande) samt för dess skötsel (andelstal för drift).

Länkar

Sidan uppdaterades: