Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rättigheter, servitut, 3D-fastighet

Här kan du läsa om vad som gäller vid rättigheter, servitut, och 3D-fastighet.

Servitut

Om en fastighet har ett stadigvarande behov som inte går att lösa inom den egna fastigheten, t.ex. utfart till allmän väg eller dragning av en servisledning till en anslutningspunkt för kommunal VA, kan det finnas möjlighet att skapa en rättighet, ett servitut, på en annan fastighet för att lösa bristen.

Då rättigheten är väsentlig kan Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun bilda ett servitut vid en lantmäteriförrättning, då bildas ett så kallat officialservitut. Ett officialservitut kan till exempel bildas i samband med en avstyckning (när en ny fastighet bildas) eller som en egen åtgärd i en fastighetsreglering. Servitut är inte knutet till ägaren av fastigheten, utan följer själva fastigheten vid ägarbyten. Berörda fastighetsägare kan vara överens om att ett officialservitut ska bildas vid en lantmäteriförrättning. Om man inte är överens kan det i vissa fall ändå finnas möjlighet att bilda ett officialservitut.

Det finns också möjlighet för ägarna av två fastigheter att skriva ett privat avtal om att en fastighet skall få en rättighet över en annan fastighet, ett så kallat avtalsservitut. Avtalet kan skrivas in i fastighetsregistret, det behövs dock inte för att servitutet skall få rättsverkan. Det kan ändå vara bra att skriva in servitutet för att inte riskera att rättigheten upphör om fastigheten byter ägare.

Den fastighet som drar nytta av ett servitut kallas härskande eller förmånsfastighet, den andra fastigheten kallas tjänande eller belastad fastighet.

Både official- och avtalsservitut kan ändras eller upphävas vid en fastighetsreglering.

Oklarheter om ett officialservitut kan klargöras i en lantmäteriförrättning, genom en fastighetsbestämning av servitutet.

Oklarheter om avtalsservitut (till exempel tolkningen av dem) kan man istället lösa genom en civilrättslig process i allmän domstol. Endast i vissa fall kan dessa fastighetsbestämmas av Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. Det krävs i så fall ett samband med en annan förrättningsåtgärd och att förrättningslantmätaren bedömer att det är nödvändigt att klarlägga avtalsservitutets giltighet eller omfattning.

Ledningsrätt

För allmännyttiga ledningar som exempelvis kommunala VA-ledningar, starkströmsledningar och gasledningar kan en ledningsrätt skapas för att trygga en ledningshavares eller fastighets behov av att dra fram en ledning över en annan fastighet.

Fastighetsinformation

Stadsbyggnadsservice i Nacka kommun kan svara på frågor om vilka inskrivna rättigheter som belastar en fastighet, hur en fastighet bildats, förutsättningar för att stycka en fastighet, detaljplaner och andra bestämmelser, pågående stadsbyggnadsprojekt samt frågor om bygglov, kart- och mättjänster.
De kan även hjälpa till med utdrag ut fastighetsregistret.

Beställa inskrivningshandlingar

Det statliga Lantmäteriet hanterar inskrivningshandlingar, avtalsservitut, lagfarter med mera, från juni 2008 eller senare.

Riksarkivet hanterar inskrivningshandlingar från maj 2008 eller tidigare.

3D-fastighet

Det vanliga är att en fastighet enbart är begränsad i horisontalplanet, det finns ingen juridisk benämning för dessa fastigheter, men de kallas ibland för traditionell fastighet eller 2D‑fastighet. En sådan 2D‑fastighet består av mark- och/eller vattenområde och innefattar även marken under och luftutrymmet över. Fastigheten kan även bestå av ett eller flera delområden som inte angränsar till varandra, så kallade skiften.

Sedan 2003 är det möjligt att bilda tredimensionella (3D) fastigheter, fastigheter som utgör en sluten volym och avgränsande både uppåt, nedåt och i vertikalled. Det finns krav på att en 3D‑fastighet ska innehålla byggnad eller annan anläggning och att den tillsammans med eventuella rättigheter på angränsande fastigheter ska kunna fungera som en självständig enhet. En 3D‑fastighet avsedd för bostadsändamål måste omfattas minst tre bostadslägenheter.

En 3D-fastighet som bara rymmer en bostadslägenheter, en ägarlägenhetsfastighet (ägarlägenhet), har samma regler för uthyrning, överlåtelse och pantsättning som radhus och andra småhus. Vanligtvis består ägarlägenheten av själva lägenhetsutrymmet och det inre ytskikten. Trapphus, husstomme, fasad, yttertak, m.m. ägs vanligen av ägarlägenhetsfastigheterna gemensamt, i form av en gemensamhetsanläggning förvaltad av en samfällighetsförening. Ägarlägenheter får bara bildas vid nyproduktion, tillbyggnad eller vid ombyggnad av ett utrymme som inte använts som bostadslägenhet någon gång under de senaste åtta åren. Lägenheterna måste också ingå in en sammanhållen enhet av minst tre ägarlägenhetsfastigheter.

Ett skifte (delområde) tillhörande en 2D- eller 3D-fastighet kan också utgöra en sluten volym, ett tredimensionellt (3D) fastighetsutrymme.

Den fastighet som begränsas geografiskt av en 3D‑fastighet eller ett 3D‑fastighetsutrymme kallas urholkad fastighet.

Länkar:

Sidan uppdaterades: