Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dela fastighet

Det finns olika sätt att dela en fastighet. Vid en "avstyckning" avskiljs ett område från en fastighet för att bilda en ny egen fastighet. Vid en "klyvning" kan en fastighet som ägs av två eller flera gemensamt delas upp i flera nya självständiga fastigheter.

Avstyckning

Vid en avstyckning avskiljs ett område från en fastighet för att bilda en ny egen fastighet. Den nya fastigheten kallas styckningslott och det som är kvar av den befintliga fastigheten kallas stamfastighet.

Vid en avstyckning får varken den fastighet som nybildas eller den kvarvarande fastigheten strida mot eventuell detaljplan eller andra planer och bestämmelser.

Om fastigheten är obebyggd och inte regleras av någon detaljplan bör du ansöka om förhandsbesked för bygglov för den fastighet som skall bildas.

ANSÖK OM avstyckning

Gör en ansökan

Inteckningsfri avstyckning

I samband med en avstyckning kan vi på Lantmäterimyndigheten i Nacka pröva om det är möjligt att låta stamfastigheten svara för samtliga penninginteckningar/pantbrev och låta den nya fastigheten vara fri från inteckningar, så kallad inteckningsfri avstyckning.

Lagfart vid avstyckning

Vid avstyckning av en fastighet följer lagfarten (bevis om äganderätt) med från den ursprungliga delen av fastigheten (stamfastigheten) till den nya delen av fastigheten (styckningslotten). Det vill säga den som är lagfaren ägare av stamfastigheten får automatiskt lagfart på styckningslotten.

Har du köpt en del av en fastighet måste du ansöka om lantmäteriförrättning senast inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknades, annars blir köpet ogiltig.

Om en ny fastighet har bildats genom avstyckning som grundas på köp eller gåva måste du ansöka om lagfart på den fastighet som bildats. Utan lagfart kan fastigheten inte läggas till grund för belåning.

Lagfartsansökan görs hos:
Fastighetsinskrivningen i Norrtälje
761 80 Norrtälje.
Telefon 0771-63 63 63.
Statliga Lantmäteriets webbplats

Viktigt att veta: när du söker lagfart behöver du ett särskilt värdeintyg som Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun kan upprätta efter beställning.

Klyvning

Genom klyvning kan en fastighet som ägs av två eller flera gemensamt delas upp i flera nya självständiga fastigheter. Den ursprungliga fastigheten tas bort.

Vid uppdelningen av fastigheten (lottläggningen) utgår man från andelen av ägandet och värdet på fastigheten i obebyggt skick. Eventuell skillnad mellan andel av det totala värdet av den ursprungliga fastigheten och värdet på den nya fastigheten ersätts i pengar.

Då äganderätten i den ursprungliga fastigheten överförs till de nya fastigheterna finns inget behov av att ansöka om ny lagfart.

ANSÖK OM klyvning

Gör en ansökan

Sidan uppdaterades: