Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansök

För att göra en ändring, delning eller nybildning av en fastighet eller gemensamhetsanläggning behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning.

Vid lantmäteriförrättningen prövar vi bland annat att de fastigheter som nybildas eller ändras uppfyller fastighetsbildningslagens lämplighetskrav vad gäller utformning, storlek, tillgång till väg samt vatten och avlopp.

Man kan till exempel behöva skapa en rättighet över en annan fastighet, ett servitut, för att lösa väg- eller ledningsfrågan.

Vid en lantmäteriförrättning prövas även att förändringen inte strider mot eventuell detaljplan eller andra planer och bestämmelser.

Två sätt att ansöka om en lantmäteriförrättning

1. ansök via e-tjänst

Digital ansökan Lantmäteriförrättning (privatpersoner)

I ovan länk (oranga knappen) kan du ansöka om en lantmäteriförrättning digitalt.

2. ansök via blankett

Skriv ut, fyll i och skicka ansökningsblanketterna till:
Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun
131 81 Nacka kommun

Ansökningsblankett Lantmäteriförrättning

Ovan blankett används vid alla lantmäteriförrättningar.

Ansökningsblankett Överenskommelse fastighetsreglering

Ovan blankett används då berörda fastighetsägare är överens om marköverföringen eller bildandet av servitut.

Tänk på följande saker när du ansöker:

 • I ansökan är det viktigt att du talar om vad du önskar få utfört.
 • Skriv vilka fastigheter som berörs. Bifoga gärna en karta.
 • Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av fastighetsägaren eller ombud med fullmakt.
 • Om flera äger en fastighet tillsammans måste alla delägare eller deras ombud skriva under ansökan (utom vid klyvning).
 • Vid överlåtelse av del av fastighet (köp, byte eller gåva) ska ansökan lämnas senast inom sex månader från överlåtelsedagen, för att överlåtelsen ska vara giltig. Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar dessa i original eller bestyrkta kopior. Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga även kopia av bouppteckningen.

Väntetid och handläggningstid

Det är för närvarande viss väntetid för de ansökningar som skickas in till Lantmäterimyndigheten i Nacka. En inkommen ansökan får vänta cirka tre till fem månader i kö tills en handläggare utses (aktuell kötid under maj till augusti 2023).

Kötiden förväntas minska under återstoden av 2023. Först när en ansökan fördelats till en handläggare kan ansökan börja handläggas. Handläggningstiden kan variera stort beroende på vilket ärende det gäller. Median handläggningstid för alla ärendetyper var under 2022 15 veckor (exklusive kötiden).

Stadsbyggnadsservice i Nacka kommun:

 • Kan ta fram utdrag ur fastighetsregistret som visar vilka detaljplaner som reglerar fastigheten samt de inskriva rättigheter som berör fastigheten och hur fastigheten bildats.
 • Svarar på frågor om ansökan av förhandsbesked för bygglov.

Kontakta Stadsbyggnadsservice

Statliga Lantmäteriets e-tjänst "min fastighet":

 • Här kan du ta fram information din fastighet och de planer som berör den.
 • Här kan du se information om din egen fastighet, så som till exempel areal, inskrivna rättigheter, gemensamhetsanläggningar, inteckningar, taxeringsvärde, gällande planer, förrättningsakter och historiska kartor.
 • För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Till statliga Lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet"

Sidan uppdaterades: