Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ordlista - begrepp inom lantmäteri

3D-fastighet
En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften).

3D-fastighetsutrymme
Ett utrymme som ingår i en traditionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Kan sitta ihop med eller vara fristående från den traditionellt avgränsade delen av den traditionella fastigheten. Ett eller flera 3D-fastighetsutrymmen kan ingå i en traditionell fastighet.

3D-utrymme
Utrymme av en fastighet eller samfällighet som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Innefattar 3D-fastighet, skifte av 3D-fastighet, 3D-fastighetsutrymme

Anläggningsförrättning
Bildande av gemensamhetsanläggning för att bygga och sköta gemensamma anläggningar. Man kan även ompröva och ändra beslut som gäller för en redan befintlig gemensamhetsanläggning samt upphäva en gemensamhetsanläggning om den inte längre behövs.

Avstyckning
Ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Avtalsservitut
Avtalsservitut tecknas mellan berörda fastighetsägare och ger den ena fastigheten rätt att nyttja den andra fastigheten för ett visst ändamål. Avtalsservitut kan via Inskrivningen skrivas in i Fastighetsregistret. Se vidare under Servitut.

Baskarta
Samma som primärkarta, se ovan.

Beskrivning
Redovisar de förändringar som genomförs vid en lantmäteriförrättning. Del av besluts-handlingar vid en lantmäteriförrättning.

Fastighet
All mark och vatten i landet är indelad i fastigheter. En fastighet kan bestå av byggnader, skog, vatten m.m. Varje fastighet har en unik fastighetsbeteckning som består att ett traktnamn och en sifferkombination, till exempel Sicklaön 1:1.

Det juridiska begreppet "fastighet" syftar på ett avgränsat mark- eller vattenområde, det som många kallar tomt.

En fastighet kan ha rättigheter som förmån eller belastning på en annan fastighet. Det kan till exempel vara en väg eller VA-ledning som ligger delvis på grannens fastighet. En fastighet kan också ha andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, exempelvis en väg som flera fastigheter använder tillsammans

Fastighetsbestämning
Vid en fastighetsbestämning utreds och bestäms hur gränserna går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Fastighetsbevis
Ett fastighetsbevis är en fullständig utskrift av all information rörande fastigheten från fastighetsregistret. Tidigare gravationsbevis, det innehöll dock inte lika mycket information.

Fastighetsbildningsåtgärd
Åtgärder som genomförs vid en lantmäteriförrättning t.ex. avstyckning och klyvning.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Bestämmelse i en detaljplan som reglerar markens blivande indelning i fastigheter, samfälligheter, servitut mm. Tidigare kallad tomtindelning eller fastighetsplan.

Fastighetsinskrivning
En division inom Lantmäteriet som granskar, beslutar och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, avtalsservitut, nyttjanderätter, beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter samt handlägger förlorade pantbrev i fastighet. Redovisningen sker i inskrivningsregistret.

Fastighetsplan
Se under Fastighetsindelningsbestämmelser.

Fastighetsregister
Ett offentligt register där fakta om enskilda fastigheter finns samlat. Samtliga fastigheter och rättigheter som tillkommer vid en lantmäteriförrättning redovisas i fastighetsregistret.

Fastighetsreglering
En eller delar av en fastighet eller ett fastighetstillbehör överförs från en fastighet till en annan, en samfällighet eller ett servitut nybildas, ändras eller upphävs. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Finutsättning
Sätts ut efter schaktning med profilställning.

Förrättningskarta
Karta som redovisar slutresultatet av en lantmäteriförrättning. Det innebär att kartan redovisar förändringar i fastighetsindelningen, servitut, ledningsrätter m.m. Den är beslutshandling vid en lantmäteriförrättning

Förrättningslantmätare
Förrättningslantmätaren ansvarar för arbetet med en förrättning som utförs av lantmäteri-myndigheten och fattar de olika beslut som ingår. Arbetsuppgifterna är tekniska, juridiska och ekonomiska.

Gemensamhetsanläggning
Benämning på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som består av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna ska kunna fungera på lång sikt. En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning.

Geodesi
Geodesins huvuduppgift är att bestämma punkters koordinatläge på jordytan, dess höjd över havsytan och deras tyngdkraftsvärden.

GIS-system
GIS står för geografiskt informationssystem och avser datoriserade informationssystem för insamling, lagring, hantering, analys, presentation av lägesbundna data. Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation.

GPS
Förkortning av Global Positioning System, det enda allmänt användbara systemet för satellitnavigering och drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. Används för navigation på land, hav och i luften runt hela världen. Används också inom kartografi och lantmäteri.

Gravationsbevis
Se under Fastighetsbevis

Grovutsättning
Görs av en byggnads hörn innan röjning eller schaktning.

Gränspunkt
En brytpunkt på en fastighetsgräns tillkommen vid en lantmäteriförrättning, t.ex. rör i mark (rm), rör i berg (rb), råsten (rn)

Gränsutvisning
Utvisning av fastighetsgräns enligt de ursprungliga förrättningshandlingarna. Markering utförs med träpålar eller sprayfärg. Ej juridiskt bindande åtgärd.

Inmätning
Kallas det när geodetisk data samlas in för vidare behandling i olika dataprogram för CAD eller GIS.

Inskrivningen
Inskrivningen är en del av Lantmäteriet registrerar bland annat lagfarter, inteckningar, avtalsservitut och nyttjanderätter.

Inteckningsfri avstyckning
Styckningslotten (den nya fastigheten) befrias från inteckningar/pantbrev.

Klyvning
Klyvning användas när en fastighet som ägs av två eller fler skall delas upp så att varje ägare får en egen ny fastighet. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Kontrollbevis
Kallas intyget som lämnas till kund/byggherre och kommunens bygglovenhet efter utförd lägeskontroll.

Koordinat
Tal som anger läget för punkter i förhållande till ett koordinatsystem.

Koordinatsystem
System för att numeriskt representera ett referenssystem. Man kan förenklat beskriva det som att man gör en positionsbestämning i en X- och Y-axel. 2011 övergick Nacka kommun att arbeta i referenssystem Sweref 99 1800. Innan 2011 användes en lokal variant av ST74.

Lagfart
I fastighetsregistret registreras ägarna av en fastighet, registreringen kallas lagfart. Lagfarterna hanteras av den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet.

Lantmäteriförrättning
En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos lantmäterimyndigheten. Flera olika fastighetsbildningsåtgärder kan genomföras vid en lantmäteriförrättning.

Lantmäterimyndighet
Lantmäterimyndigheten är den myndighet som genomför och registrerar lantmäteriförrättningar. Det finns statliga och i vissa kommuner kommunala lantmäterimyndigheter, som det gör i Nacka kommun.

Ledningsrätt
Säkerställande av en rätt för ägaren av en allmän ledning att anlägga och underhålla ledningen på annans mark. Ledningsrätt kan fås för t.ex. VA-ledningar, telemast och starkströmsledningar. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Littera
Littera är latin och betyder bokstav. Om ett ledigt gatunummer saknas för en nybildad fastighet kan den få en bokstav till ett befintligt gatunummer.

Lägeskontroll
Kontroll av att byggnadens läge överensstämmer med bygglovsbeslutet.

Mark- och miljödomstolen
Till mark-och miljödomstolen kan man som sakägare överklaga beslut som lantmäterimyndigheten fattat vid en förrättning.

Mätningsingenjör
Mätningsingenjörer och mätningstekniker utför mätningar i många olika sammanhang som t.ex. mätning av byggnader, vägar och andra anläggningar.

Nybyggnadskarta
Dokument, karta och beskrivning som sammanfattar av kommunen kända data om aktuell fastighet. Den ska beställas från kommunen inför ett byggprojekt.

Nyttjanderätt
Nyttjanderätt, t.ex. arrende, innebär en tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet.

Officialnyttjanderätt
Nyttjanderätt som tillkommit genom beslut av domstol eller myndighet. Se vidare under Servitut.

Officialservitut
Officialservitut kallas servitut som är av väsentlig betydelse för en fastighets möjlighet att fungera. Officialservitut bildas vid lantmäteriförrättning och skrivs in i det offentliga fastighetsregistret.

Pantbrev
Ett bevis för en inteckning. Ett pantbrev är en värdehandling som utfärdas av Fastighetsinskrivning (en division inom Lantmäteriet) efter att de beslutat bevilja din ansökan om inteckning. Om du lånar på ditt hus överlämnas pantbrevet till långivaren som säkerhet för lånet. De flesta pantbrev hanteras numer i elektronisk form i pantbrevsregistret. När ett pantbrev inte hanteras elektroniskt är det i pappersform.

Pantbrevsregistret
De flesta pantbrev hanteras i elektronisk form i pantbrevsregistret som Lantmäteriet (den statliga lantmäterimyndigheten) ansvarar för och kreditinstituten använder. I pantbrevs-registret finns ett ägararkiv för de pantbrev som inte är belånade och som alltså fastighetsägaren råder över.

Primärkarta
Kallas även baskarta, är ett storskaligt, detaljrikt, kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på, i och under marken.

Profilställning
Ställs upp längs byggnadens sidor med en horisontell regel upptill. Byggnadens fasadliv märks ut med spikar.

Protokoll
Redogör för de beslut som fattas vid en lantmäteriförrättning. Del av beslutshandlingar vid en lantmäteriförrättning.

Registerbeteckning
Riksunik beteckning på fastigheter och samfälligheter registrerade i Fastighetsregistret. Den består av kommun, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer, t.ex. Nacka Sicklaön 1:2.

Registerkarta
Den digitala registerkartan är en del av fastighetsregistret. Här lagras fastighetsindelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar. Registerkartan har inte någon rättsverkan, det är förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har rättsverkan.

Sakägare
Alla fastighetsägare, köpare och rättighetshavare som berörs av en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten avgör vilka personer som är sakägare vid en förrättning.

Samfällighet
Gemensamt ägd och förvaltad mark för ett antal fastigheter, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov. Kan gälla vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande.

Sammanläggning
Sammanläggning används när två eller fler fastigheter läggs samman till en ny fastighet. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Servitut
Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan t.ex. gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat. Se även Avtalsservitut och Officialservitut,

Stomnät
En uppsättning punkter sammanlänkade av geodetiska mätningar. Stomnätet består av rör nedslagna i marken eller borrade i berg.

Stomnätskarta
Nacka kommun har ett heltäckande geodetiskt stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ca 8000 markerade punkter på marken. Punkterna redovisas på en stomnätskarta.

Stompunkt
Punkt ingående i stomnätet.

Sökande
Sökande kallas den eller de personer som hos lantmäterimyndigheten skriftligen ansökt om en lantmäteriförrättning. Sökande måste vara ägare till den fastighet som berörs, d.v.s. den som har lagfart eller är köpare med köpeavtal för hel eller del av fastighet. En rättighetshavare kan också vara sökande.

Särskild gränsutmärkning
Genom särskild gränsutmärkning kan en förekommen gränsmarkering markeras på nytt och bli rättsligt gällande. Kan endast genomföras om gränsen är rättsligt entydig annars krävs fastighetsbestämning. Genomförs vid en lantmäteriförrättning.

Tredimensionell fastighet
Se under 3D-fastighet

Tomtindelning
Se under Fastighetsindelningsbestämmelser.

Urholkad fastighet
En traditionell fastighet som urholkas av ett 3-utrymme.

Utsättning
Innebär att byggnadens läge märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. Utsättning kan delas in i grovutsättning och finutsättning.

Ägarlägenhetsfastighet (ägarlägenhet)
En 3D-fastighet avsedd att bara rymma en enda bostadslägenhet, med samma regler för uthyrning, överlåtelse och pantsättning som radhus och andra småhus.

Sidan uppdaterades: