Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Erstavik i ett nötskal

Erstaviks herrgård ligger i en dalgång längst in i Erstaviken. Markerna omkring har varit ett jordbruksområde i århundraden. Gravfält från brons- och järnålder vittnar om tidig bebyggelse. Idag är Erstavik ett populärt mål för allmänhetens friluftsliv - helt unikt genom sin storlek och närheten till bostadsområden i Nacka och Stockholmsregionen.

Riksintressen och grönt kärnområde


Erstaviks unika värden har gjort att området fått status som riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.

Riksintresset innebär bland annat att det krävs särskild hänsyn vid underhåll och skötsel av herrgårdsanläggningens 1700-talsmiljö. Även för torpen och andra byggnader i området är det viktigt att ta hänsyn till ursprunglig arkitektur, material och färgsättning. Gamla vägar och fornlämningar får inte heller skadas.

I länets naturvårdsprogram redovisas Erstavik som ett område av särskilt intresse. Området ingår i den regionala grönstrukturen, som består av kärnområden med flera värden (natur, kultur, social). Jordbruket och andra verksamheter på de tidigare odlingsmarkerna har stor betydelse för att bibehålla det öppna landskapet, för kulturmiljön och för det visuella intrycket.

De olika kulturvärdena och Nacka kommuns förhållningssätt till miljöerna beskrivs i kommunens kulturmiljöprogram.
Om Erstavik i Nackas kulturmiljöprogram

Bilder: Överst jordbrukslandskapet kring herrgården. Därefter torpet Sanda, där lövträd och öppen mark berättar om ett gammalt odlingslandskap. Vandraren på bilden därpå följer Blå spåret, som går genom Erstavik från öst till väst. Törnskatan är en karaktärsgågel för Erstavik. Den vill ha ett öppet landskap med buskar och gott om insekter. På bilden längst ner visas rester från den tillverkning av träkol som förekommit på flera ställen i skogarna. Foton: Ronny Fors och Jan Johansson.

Inventeringar av naturen har visat att Erstavik hyser många nyckelbiotoper. Det är skogsområden med särskilt höga naturvärden som har en nyckelroll för att hotade djur- och växtarter ska kunna bevaras. Sandbarrskogarna norr om Sandasjön, brandfältet öster om Källtorpssjön, ett par lövskogslundar och bergsbranter är några exempel.
Karta med nyckelbiotoper i Erstaviksområdet (klicka på ett område för mer information).

Ett naturreservat, Strålsjön-Erstavik, ligger på Erstaviks mark.

Brukandet präglar jorden och skogen

Naturen i Erstavik är växlingsrik. Här finns magra och rikare skogsområden, mossar, bergsbranter, och en rad fina småsjöar. Sandabäcken förbinder Sandasjön med Erstaviken. Där går öring upp.

Som besökare kan man hitta trolska miljöer, orördhet och tystnad - men också småvägar och markerade leder där det är lätt att ta sig fram till fots eller med cykel. Många äldre småvägar och stigar anlades för flera hundra år sedan för att förbinda torp och mindre gårdar med varann och med herrgården. Andra vägar har tillkommit senare för skogsbrukets behov. Vid en del intressanta platser finns också informationsskyltar som berättar om t.ex. gamla bosättningar, torparliv eller naturen på platsen.

Läs mer och se bildspel på sidorna om olika delområden - se menyn!

Samverkan mellan kommun och markägare

Regeringen beslutade 1998 att Erstavik ska fortsätta fungera som fideikommiss - en slags familjestiftelse, som medför att egendomen inte splittras - på grund av sina natur- och kulturvärden.

Nacka kommun vill värna områdets natur- och kulturvärden och bidra till att Erstavik ska vara en tillgång för Nackabornas friluftsliv. För markägaren är det viktigt att kunna bedriva skogsbruk och annan näringsverksamhet, trots att området är ett så stort besöksmål.

Handlingsplan och rapporter

2012 enades Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun om nya avtal och en gemensam handlingsplan. Där framgår vad parterna ska göra för att Erstaviks natur-, kultur- och rekreationsvärden ska öka, samtidigt som de bevakar att markägaren kan bedriva skogsbruk och andra verksamheter. De många åtgärderna som har genomförts utifrån handlingsplanen har till hälften finansieras av länsstyrelsens LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningen).

Ett antal undersökningar och underlagsrapporter togs också fram i samband med handlingsplanen.

Dokument:
Handlingsplan (PDF-dokument, 841 kB)
Natur- och kulturmiljöanalys (PDF-dokument, 4,4 MB)
Analysen beskriver olika delområden inom Erstavik, med ett rikt bildmaterial.

Besöksundersökning (PDF-dokument, 2,4 MB)
Skol- och föreningsundersökning (PDF-dokument, 1,4 MB)
Näringssammanställning (PDF-dokument, 339 kB)

En följd av avtalet är att Nacka kommun numera sköter några av de större vandringslederna och skyltning som ska vara till nytta för besökare i Erstavik.
Att vandra i Erstavik

Godsets näringsverksamhet

Sedan 1760-talet är Erstavik en samlad egendom i familjen af Petersens ägo. I Nacka är Erstaviks mark 2100 hektar stort. Det är cirka hälften av all skogs- och naturmark i kommunen.

Tidigare var jordbruk och fiske de viktigaste näringarna, både för godset och för folket i de mindre gårdarna och torpen. Idag betyder skogsbruk och utarrendering av mark till olika verksamheter mest.

Skogsbruk

Jämfört med det storskaliga skogsbruket i andra delar av landet är verksamheten inom Erstavik småskalig. Men den är ändå en viktig verksamhet för godset.

Erstavik har cirka 1500 hektar produktiv skogsmark med en årlig tillväxt på cirka 7000 kubikmeter. Mindre områden avverkas regelbundet, samtidigt som ny skog planteras. Träet går bland annat till sågverk och massabruk.

Jordbruk

Jordbruket i Sverige har utvecklats mot allt större enheter. Även jordbruket på Erstavik har genomgått stora förändringar. Bland annat har gårdens mjölkproduktion och spannmålsodling lagts ned. Produktionen har i stället inriktats mot höensilage. Produkten används som foder till hästar och kor. Jordbruksmarken på Erstavik uppgår nu till cirka 150 hektar.

Med ett minskat antal kor har hästarnas betydelse som betesdjur ökat. I de olika stallen på Erstaviks marker finns ett 60-tal hästar vintertid. Sommartid går betydligt fler hästar ute i hagarna. Kor går också på sommarbete i området, främst för att hålla landskapet öppet.

Uthyrning av byggnader och arrenden av mark

Det finns många byggnader inom Erstavik. Både husen i 1700-talsmiljön vid herrgården och små torp är klassade som särskilt värdefulla kulturmiljöer och kräver omsorgsfull skötsel och underhåll.

En del bostadshus och ekonomibyggnader används i godsets egen verksamhet, medan andra hyrs ut som fritidshus eller till föreningar och företag.

Några mark- och vattenområden arrenderas också ut till olika verksamheter. Det handlar bland annat om golfbanor, mobilmaster, ridhus, fiskerätt och båtklubbar.

Bilder: Skyltning och skötsel av leder - ett resultat av samarbetet mellan Nacka kommun och markägaren - och arbeten i Erstavik.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.