Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Finansiering

All medelsförvaltning för kommunen och dess helägda bolag sker centralt genom att kommunen agerar koncernbank. Med medelsförvaltningen avses likviditetshantering, skuldhantering, placeringar och borgen samt därtill hörande administration och rapportering. Alla penningströmmar hanteras i en gemensam kassa.

Extern lånefinansiering och placering av kapital hanteras av koncernbanken. Genom ett aktivt förhållningssätt till kapitalmarknaden skapar koncernbanken möjligheter att rationellt hantera risker och att effektivisera upplåningen.

Nacka kommun verkar på finansmarknaden, dels genom ett certifikatprogram, dels genom ett MTN-program (obligationsprogram). Kommunen har även ett ”Ramverk för gröna obligationer” som möjliggör emission av gröna obligationer.

Nacka kommuns bolagsstruktur består av Nacka Stadshus AB (moderbolaget) och dess helägda dotterbolag Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nackas marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Läs mer om Nackas organisation

Finansiella styrinstrument

Nacka kommuns koncernbank med dess medelsförvaltning styrs utifrån styrdokumenten Reglemente för medelsförvaltning (beslutas av kommunfullmäktige) och Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning.

Finansverksamheten ska:

  • säkerställa kommunens betalningsförmåga och trygga tillgången till kapital på såväl kort som lång sikt
  • uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för de riktlinjer som fastställs
  • säkerställa att finanshanteringen bedrivs med god intern kontroll och med beaktande av lågt risktagande och god riskspridning
  • säkerställa goda rutiner för att effektivt utnyttja tillgänglig likviditet och när tillfälle ges amortera på utestående låneskuld
  • samordna de finansiella frågorna för kommunkoncernen i enlighet med detta reglemente, ägardirektiv och/eller i avtal.

Medelsförvaltningen ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Verksamheten ska bedrivas utan spekulativa inslag, så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.

I Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning är de limiter som ska gälla för att begränsa risktagandet fastställda.

Läs mer:

Kreditbetyg (rating AAA)

Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas för rating och har i Nacka kommun satts av ratingföretaget Standard & Poor's.

En stabil hög rating är en viktig faktor för kommunens tillgång till kostnadseffektiv upplåning och andra typer av finansieringslösningar.

Under hösten 2018 anlitade kommunen Standard & Poor's för att erhålla ett kreditbetyg. Kommunen fick sitt första kreditbetyg i december 2018 och erhöll då det högsta möjliga ratingbetyget AAA, med en stabil ratingutsikt. Kommunen har bibehållit detta betyg.

Läs mer:

Upplåningsprogram

Upplåning görs i Nacka kommun framför allt via certifikat, för löptider under ett år, och via obligationer, för löptider längre än ett år. Kommunens upplåningsprogram är:

Kommuncertifikatprogram

Det är ett kortfristigt upplåningsprogram, certifikatprogram, med löptider under ett år och med en ram om fyra miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, SEB och Swedbank.

Medium Term Note-program (MTN)

Det är ett långfristigt upplåningsprogram för obligationer med löptider från ett till högst 15 år och med en ram om fyra miljarder kronor. Arrangör för obligationsprogrammet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank.

Läs mer om MTN-program:

Slutliga villkor under Nacka kommuns svenska MTN-program

Kommuncertifikatprogram

Gröna obligationer

Nacka kommun har genom sitt MTN-program även möjlighet att emittera gröna obligationer. Den gröna obligationen stärker förutsättningarna för kommunens miljöarbete och bidrar till att uppfylla kommunens miljömål.

Nacka kommuns gröna ramverk – liksom andra svenska kommuners ramverk – följer principerna i Green Bond Principles (GBP). Ramverket anger vilka projekt som kan finansieras av den gröna obligationen. Ramverket tydliggör för investerare Nacka kommuns krav på de projekt som kommer att finansieras med hjälp av gröna obligationer.

Cicero (Centrum för internationell klimat- och miljöforskning – Oslo) har lämnat en second opinion på ramverket. En extern bedömning styrker trovärdigheten i ramverket. Cicero klassificerar Nacka kommun med en mörkgrön nyans, vilket är den högsta bedömningen. Detta återspeglar obligationernas klimat- och miljöambitioner och robustheten i strukturen för styrning av ramverket för gröna obligationer.

Vilka projekt finansieras av gröna obligationer?

Ett separat ramverk, Grönt finanseringsramverk (2023-04-24), anger vilka projekt som kan finansieras av den gröna obligationen. Möjliga gröna kategorier är: Förnybar energi, Energieffektiviseringar, Hållbara transporter, Energieffektiva lokaler och bostäder, Avfallshantering, Vatten och avloppsvattenhantering, Klimatanpassningsåtgärder samt Miljöåtgärder. Det handlar om investeringsprojekt som redan är beslutade av kommunfullmäktige.

Läs mer:

Grönt ramverk 2023-04-24

Grönt ramverk  2018-04-23

Investerarbrev

Sidan uppdaterades: