Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor och svar KBF - kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning boende i bostad med särskild service för vuxna

8

Har jag rätt att ansöka om KBF retroaktivt?


Svar:

KBF beviljas som huvudregel från och med den månad du lämnat in din ansökan. Om det finns särskilda skäl kan KBF beviljas retroaktivt, dock inte för längre tid än högst tre månader före ansökningsmånaden.

Fick du svar på din fråga?
8

Kan jag överklaga beslutet?


Svar:

Beslut om KBF fattas med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, och beslut enligt den paragrafen kan inte överklagas till förvaltningsdomstol. För att du ska få möjlighet att överklaga, fattar kommunen alltid ett beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen först.

Du överklagar skriftligen till omsorgsenheten. Överklagandet skickas till:

Nacka kommun
Omsorgsenheten LSS
131 81 Nacka

Överklagandet ska vara omsorgsenheten tillhanda senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och varför du önskar ändring.

Fick du svar på din fråga?
7

Vem kan ansöka om KBF?


Svar:

Vuxna personer mellan 18 och 65 år med funktionsnedsättning och som uppfyller samtliga kriterier:

 1. Är folkbokförd i Nacka kommun.
 2. Har beslut om bostad med särskild service i form av servicebostad eller gruppbostad enligt 9 §9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bostad med särskild service enligt 5 kap. 7§ tredje stycket socialtjänstlagen (SoL).
 3. Har blivit beviljad bostadstillägg från Försäkringskassan.
 4. Har en bostadskostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad för det år som ansökan avser.
Fick du svar på din fråga?
7

Vad menas med specifikation till inkomstdeklarationen?


Svar:

Det är den delen av självdeklarationen där dina inkomster för tidigare år redovisas. Det är en gul- och vitrandig sida.

Fick du svar på din fråga?
6

När kan jag ansöka om KBF?


Svar:

Du kan ansöka om KBF när du flyttar in på en bostad med särskild service för vuxna, oavsett vilken månad på året du flyttar in.

Ditt beslut om KBF måste förnyas varje år. Du måste därför ansöka på nytt varje år och din ansökan ska vara inne senast den 31 december.

Anledningen är att varje årsskifte ändras olika uppgifter som har betydelse för ditt KBF. Det gäller både hur bostadskostnaden beräknas och vilka inkomst- och förmögenhetsgränser som påverkar bidraget. Vissa uppgifter är beroende av prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Andra uppgifter är Försäkringskassans genomsnittliga hyresnivåer.

Om dina egna förhållanden ändras, till exempel din inkomst, bostadskostnad eller antal personer i hushållet, måste du anmäla detta omgående.

Fick du svar på din fråga?
6

Hur ansöker jag om KBF?


Svar:

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar här.

En ifylld ansökan ska tillsammans med de efterfrågade bilagorna skickas via post till:

Nacka kommun
Omsorgsenheten LSS
131 81 Nacka

Fick du svar på din fråga?
6

När får jag KBF?


Svar:

Bidraget betalas ut månadsvis. Handläggningstiden varierar, men även om handläggningen dröjer så går du inte miste om dina pengar. Du får en retroaktiv utbetalning från och med den månad då ansökan inkommit.

Fick du svar på din fråga?
6

Vad innebär förmögenhet?


Svar:

Med förmögenhet avses värdet av tillgångar efter avdrag för skulder, med undantag från sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet.

Följande räknas som tillgångar:

 1. Pengar på bankkonto eller i kontanter
 2. Fonder, aktier, obligationer eller andra värdepapper

Med skulder avses:

 1. Banklån, kontokortsskulder och studielån är skulder som får dras av från tillgångarna.
 2. Privata skulder och reverser under förutsättning att det i dessa finns ett åtagande om att skulderna ska återbetalas. Det finns inga formkrav på hur skuldebrev ska vara utformade. Ett grundläggande krav är dock att personuppgifter på långivaren framgår. Detta för att möjliggöra en kontroll av äktheten i skuldebrevet.

Skulder som inte ger rätt till avdrag från förmögenhet

 1. Skulder som hänförs till näringsverksamhet.
 2. Skulder med säkerhet i permanentbostad som sökande bodde i den 31 december året före ansökan.
 3. Underskott på skattekontot medräknas som skuld först efter att Skatteverket beslutat om slutlig skatt.
Fick du svar på din fråga?
5

Hur mycket kan jag få i KBF?


Svar:

Du kan som högst få 90 procent av den del som bostadskostnaden överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad. Det finns flera olika aspekter som påverkar ditt bostadstillägg, exempelvis storleken på din årsinkomst eller förmögenhet.

Tillägg under 100 kronor betalas inte ut.

Fick du svar på din fråga?
4

Vilka bilagor ska jag skicka med till min ansökan?


Svar:

Du ska skicka med kopia av:

 • Den senaste hyresavin.
 • Beslut från Försäkringskassan om bostadstillägg eller bostadsbidrag.
 • Senaste deklarationen inklusive specifikation.
 • Årsbesked som visar dina tillgångar 31 december året innan ansökan.
 • Årsbesked som visar dina skulder 31 december året innan ansökan.

Årsbesked som visar dina skulder 31 december året innan ansökan.

Fick du svar på din fråga?
4

Kan jag bli av med KBF?


Svar:

Ja, om du inte längre uppfyller kriterierna för att få KBF eller om din årsinkomst eller förmögenhet förändras så att KBF-beloppet minskas så mycket att det inte betalas ut.

Fick du svar på din fråga?
0

Vad händer om jag missar att anmäla en förändring i det underlag som legat till grund för uträkningen av KBF?


Svar:

Om förändringen skulle ge dig rätt till ett högre bidrag innebär det att du kan förlora pengar på det. Om förändring skulle sänka ditt bidrag så har kommunen ingen rätt att begära att du återbetalar pengarna, men däremot kan kommunen komma att polisanmäla dig för bedrägerier.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: