Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

God man och förvaltare

Den som själv har svårt att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Vill du bli god man eller förvaltare? Anmäl ditt intresse här!


Godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap innebär att utföra uppgifter för någons räkning. Det är ett viktigt uppdrag eftersom tanken är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Att vara god man eller förvaltare är ingen anställning, utan utförs vid sidan av ordinarie arbete. Den huvudsakliga uppgiften är att vara ställföreträdare för huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget är arvoderat.

Uppdraget innebär också att verka för huvudmannens bästa i olika sammanhang samt att se till så att denne får den vård och tillsyn hen behöver. Det betyder inte att den som har uppdraget själv ska delta i vården eller tillsynen.

En god mans ansvar och befogenheter skiljer sig lite åt från en förvaltares. En god man kan inte utses till någon mot dennes vilja. Förvaltarskap däremot, är en tvångsåtgärd. Läs mer om vad det innebär att vara god man och förvaltare.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Personer som inte själva klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller bevaka sina personliga intressen kan ansöka om att få en god man. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

Ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare har också rätt att få en god man som ska bevaka barnets rätt under asylprocessen. När barnet fått permanent uppehållstilltillstånd utses istället en särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV. Båda dessa uppdrag upphör när barnet fyller 18 år.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Det är inget som hindrar att en anhörig blir god man åt den som behöver detta. Läs mer om hur det går till att bli god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Från den 1 juli 2017 gäller Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som den enskilde kan skriva i förebyggande syfte, för ett framtida behov. Läs mer om famtidsfullmakt och anhörigbehörighet.

Särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV

En särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV ska enligt Föräldrabalken utses till alla barn vars föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet (innefattar även omyndiga ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i Sverige). Det är socialnämnden som ansvarar för att barnet får en SFV.

Förmyndare för barn

Det är normalt föräldrarna som är förmyndare för sina underåriga barn, men i vissa fall behöver en annan person utses till förmyndare. Det kan handla om frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut. Läs mer om när en förmyndare för barn behövs.

Kontakta oss på överförmyndarenheten

overformyndaren@nacka.se
Telefon 08-718 92 12

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.