Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stockholmsenkäten 2022

Stockholmsenkäten är en totalundersökning av högstadie- och gymnasieungdomars vanor, attityder och upplevelser inom en mängd olika områden. Undersökningen genomförs i årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år, senast var 2022.

Syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga bland annat ungdomars levnadsvanor och att se hur utvecklingen förändras över tid. Resultaten ger en nulägesbild.

Stockholmsenkäten 2022

2219 elever i Nacka kommun har svarat på enkäten, svarsfrekvensen ligger på 80 procent. Totalt i Stockholms län är det 32976 elever som besvarat enkäten, svarsfrekvens 76 procent.

Alkohol

Under en längre tid har det blivit vanligare att helt avstå från alkohol eller dricka sig berusad.

Sett till den totala andelen, dricker och berusar sig elever i Nacka något mer än länet i genomsnitt. Trenden över tid visar en positiv förändring med färre som dricker för att berusa sig och att ungdomar dricker en mindre mängd alkohol jämfört med första mätningen i Nacka (2008).

Figur1_alkohol.png

Diagrammet visar andel elever som storkonsumerar alkohol det vill säga dricker 18 centiliter sprit eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/läsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl minst en gång i månaden.

Vem köper ut?

Den allra vanligaste langaren av alkohol är kamrater eller kamraters syskon, men jämfört med 2020 så har den siffran minskat. Det är även färre föräldrar som väljer att bjuda sina ungdomar på alkohol. Bland flickor i båda årskurserna har det blivit något vanligare att de tar alkohol av sina föräldrar utan lov.

Tobak

Vad gäller rökning har det skett en minskning sedan förra mätningen. En liten ökning kan ses bland pojkar och flickor i årskurs 9. Bland de som uppger att de röker är det vanligast att röka e-cigaretter.

Figur2_tobak.png

Diagrammet visar andel elever som röker dagligen eller ibland.

Vad gäller snusande kan vi se en ökning från föregående mätning bland alla utom gymnasiets pojkar. Denna ökning består mestadels av användningen av vitt snus/nikotinpåse. Även i länet syns en ökning av användandet av just vitt snus/nikotinpåse.

Figur3_snus.png

Diagrammet visar andel elever som snusar dagligen eller ibland.

Narkotika

I Nacka har andelen som någon gång använt narkotika minskat för pojkar i årskurs 9. Bland flickor i årskurs 9 är det en något högre andel som någon gång använt narkotika. För länet i snitt är andelen något lägre.

På gymnasiet är andelen som någon gång använt narkotika lite högre bland Nackas ungdomar än för länet i snitt, men det har skett en minskning sedan mätningen 2020. Bland flickorna är det 18 procent som någon gång använt narkotika jämfört med 27 procent från 2020. Bland pojkar är det 26 procent som någon gång använt narkotika jämfört med 42 procent från 2020.

Figur4_narkotika.png

Diagrammet visar andel elever som någon gång använt narkotika.

Vilka droger använder Nackas unga?

De allra flesta (86–95 procent) av de som har testat narkotika har använt cannabis. De droger som är vanligast efter cannabis är främst ”partydroger” som man blir uppåt eller speedad av såsom Ecstasy, LSD, amfetamin och kokain. Även sömn/lugnande medel av bensodiazepiner är relativt vanligt bland de som testat narkotika.

Var får unga tag på narkotika?

Det vanligaste sättet att få tag på narkotika är att bli bjuden av sina kamrater. Detta utmärker sig särskilt bland flickor som i högre grad än pojkar har blivit bjudna. Både flickor och pojkar, i både årskurs 9 och 2, köper narkotika antingen inom sin bekantskapskrets eller av okända.

Skyddande faktorer i Nacka

I Nackas resultat kan vi även se ett stort antal skyddande faktorer för våra unga.

Jämfört med Stockholms län i stort har större andel av ungdomarna i Nacka bott i Sverige hela livet, en större andel har högskoleutbildade föräldrar och en större andel har föräldrar som arbetar heltid eller deltid. Det är också fler unga som trivs bra i Nackas skolor jämfört med länet.

Jämfört med unga i Stockholms län tar unga i Nacka större utsträckning del av ledarledd fritidsaktivitet eller träning såsom sport, musik, teater och konst, hobby, kyrkligt, scouter, politik eller annan förening. Det är en skyddande faktor att ha aktiva relationer till flera vuxna än sina föräldrar. Det är störst skillnad jämfört med länet i årskurs 9 där omkring 52 procent ofta deltar i ledarledda aktiviteter och bara 21 procent som aldrig deltar.

Ta del av Stockholmsenkäten i sin helhet

På Länsstyrelsen Stockholms webbplats kan du ta del av Stockholmsenkäten i sin helhet.

Stockholmsenkäten 2020

Här finns statistik från 2020 års Stockholmsenkät.

Sidan uppdaterades: