Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vy över villaområde

Sydöstra Boo

Sydöstra Boo ska få modern standard och byggs ut med kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar. Projektet omfattar detaljplaneområdena Dalvägen-Gustavsviksvägen, Galärvägen, Mjölkudden-Gustavsviks gård samt Solbrinken-Grundet.

Martin Örblom

Martin Örblom

Projektchef Boo

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Sydöstra Boo är attraktivt att bo i. Här finns havet, naturen och närheten till Stockholms innerstad. Området planerades under 1930 och 1940-talen som ett fritidshusområde och ska nu utvecklas för permanentboende med modern standard för vatten, avlopp och nya vägar samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras.

Den småhusbebyggelse som i dag präglar området kommer även fortsättningsvis att dominera men kompletteras med andra boendeformer så att området blir långsiktigt hållbart.

Sydöstra Boo utvecklas i samverkan mellan Nacka kommun, ledningsägarna och områdets fastighetsägare där iordningsställande av allmän platsmark kommer att ske parallellt med fastighetsägarnas husbyggen.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planerad byggstart vintern 2023/2024.
  • Den 30:e januari 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att tilldela medel till utbyggnaden av allmänna anläggningar i sydöstra Boo.

Utbyggnaden planeras starta i detaljplaneområdet Mjölkudden-Gustavsviks gård.

Tidplan för utbyggnaden

Utbyggnaden av allmänna anläggningar beräknas kunna starta under vintern 2023/2024 och beräknas vara klar under 2030. Arbete pågår med att uppdatera vår produktionstidplan och vi räknar med att kunna publicera en karta som visar vår planering sommaren 2023.

Utbyggnaden är uppdelad i olika skeden och etapper. Kommunen kommer att arbeta på varje vägsträcka vid två eller tre tillfällen totalt. Mellan dessa arbetsperioder kommer vägarna att vara framkomliga för trafik. Det första tillfället, som bara berör en mindre del av området, är markförstärkningar. Nästa tillfälle är själva utbyggnaden av vatten och avlopp samt den nya vägen. Sista tillfället är det som kallas finplanering, då det översta lagret asfalt läggs, gångbanor och kantstenar kommer på plats och linjer målas.

Vatten, avlopp, el- och fiberledningar läggs ner samtidigt och samordnas med vägbygget, så att vi bara ska behöva gräva upp marken en gång.

Markförstärkningar behövs på vissa sträckor

På vissa vägsträckor behöver marken stabiliseras för att klara kommande trafikbelastning och inte riskera att påverkas av sättningar. Dessa markförstärkningar förhindrar även att vatten och avloppsledningar rubbas ur sin position. Därför behöver marken förstärkas innan vi kan börja med det egentliga arbetet att lägga ner ledningar och bygga upp vägen igen.

Behovet av markförstärkningsåtgärder är störst inom området Dalvägen-Gustavsviksvägen. Eftersom den detaljplanen inte vunnit laga kraft ännu kommer markförstärkningarna att genomföras i ett senare skede.

Logistikcenter

För att utbyggnaden av sydöstra Boo ska genomföras på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt planerar Nacka kommun för ett logistikcenter i området Dalkarlsängen, som ligger i utkanten av området, söder om väg 222. En förutsättning är att kommunen medges nödvändiga tillstånd för verksamheten.

Logistikcentret leder till minskad byggtrafik till och från sydöstra Boo och möjliggör för återbruk av områdets massor. Massorna kan nyttjas som fyllnadsmassor vid sluttäckning av tippen i Dalkarlsängen. Logistikcentret bidrar också till en bättre boendemiljö under byggtiden eftersom gods kan mellanlagras inom logistikcenterområdet samt till en förbättrad arbetsmiljö med minskad risk för skador och olyckor. Mellanlagringen medför att gods inte behöver lagerhållas inom byggområdet och att gods kan samlastas och köras ut samordnat, vilket leder till färre transporter inom projektområdet.

Kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän platsmark

Inom sydöstra Boo finns flera olika föreningar som i dag ansvarar för vägar och annan allmän plats. Dessa föreningar är delvis också markägare. I samband med detaljplanernas genomförande kommer kommunen att ta över huvudmannaskapet för allmän platsmark. I samband med genomförandet kommer all allmän platsmark i detaljplanerna att överföras till kommunen.

Det är lantmäteriet som verkställer detaljplanen och upphäver föreningarnas ansvar för vägarna. Kommunen planerar övertagandet tillsammans med respektive förening så att driften upprätthålls på ett bra sätt.

För att möjliggöra utbyggnaden av VA samt upprustning av vägarna kommer vi att behöva göra mindre markinlösen och släntintrång på flera fastigheter i sydöstra Boo. De fastighetsägare som berörs av markinlösen eller släntintrång får ersättning.

Läs mer om markintrång och släntintrång här

Detaljplaner

Allmänna anläggningar byggs ut inom fyra detaljplaner, Solbrinken-Grundet, Galärvägen och Mjölkudden-Gustavsviks gård, i sydöstra Boo. Samtliga detaljplaner är antagna av kommunfullmäktige och tre har vunnit laga kraft. Detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen överklagats till Mark- och miljödomstolen som meddelat prövningstillstånd.

Detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen

Detaljplan Galärvägen

Detaljplan Mjölkudden-Gustavsviks gård

Detaljplan Solbrinken-Grunden

Detaljplan Dalkarlsängen

Gatukostnadsutredningar

Nacka kommun har genom framtagande av gatukostnadsutredningar beslutat att ägarna till fastigheterna i området ska finansiera åtgärder som är avsedda att tillgodose områdets behov av allmänna platser.

Gatukostnadsutredningarna för Solbrinken-Grundet och Mjölkudden-Galärvägen har antagits och vunnit laga kraft. Gatukostnadsutredningen för Gustavsvik har antagits och är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

Gatukostnadsutredning Gustavsvik

Gatukostnadsutredning Mjölkudden-Galärvägen

Gatukostnadsutredning Solbrinken-Grundet

Sidan uppdaterades: