Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ekosystemtjänster i Nacka

Det breda visionsarbete om staden i Nacka visade att tillgängligheten till naturen är en av de mest betydelsefulla komponenter som Nackaborna vill ha med i den framtida staden på västra Sicklaön. Kommunen använder begreppet ekosystemtjänster för att planera hur grönstrukturen i området ska fungera.

Efter dialogen om en vision för Nacka stad sammanfattades synpunkter från över fem tusen Nackabor i ordmolnet ovan.

Från pilotprojekt till arbete med framtidens Nacka stad

Projektet "Ekosystemtjänster i Nacka" har utvecklat en modell som bygger på hur intressenter aktivt kan vara delaktiga i planeringen av stadens grönstruktur ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Modellen är således ett verktyg som kan användas för att uppfylla nackabornas vision om bland annat naturens roll i Nacka stad.

Ekosystemtjänster - vad är det?

Ett ekosystem är en miljö och samspelet mellan alla levande varelser som finns där. Ekosystemtjänster är funktioner i ekosystemet som gynnar människan.

Över hela världen pågår arbete med att utveckla begreppet och att gå från teori till praktik. Det gäller bland annat att göra tjänsterna synliga och att värdera dem. Ett syfte är att skapa verktyg som kan leda till bättre beslut inom framför allt samhällsplanering och naturvård.

Tjänsterna brukar delas in i fyra grupper:

  • Understödjande: De här tjänsterna är en nödvändig bas för att de andra ska fungera – t.ex. biologisk mångfald, fotosyntes, närings- och vattencykler.
  • Reglerande: Pollinering och fröspridning är tydliga exempel. I stadsmiljöer och gränsområden mellan stad och land är det viktigt att det finns växter som lockar olika slags bin och fåglar – annars försvinner bär och frukt. Träds förmåga att sänka lufttemperaturen och absorbera vissa föroreningar är en annan värdefull tjänst i stadsmiljöer.
  • Kulturella: Här handlar det om hur naturen påverkar människors hälsa och välbefinnande. Samma tjänst gynnar dessutom ofta biologisk mångfald. Välordnade parker, koloniområden och strandpromenader placerade så att många kan utnyttja dem är exempel.
  • Försörjande: De här tjänsterna är de lättaste att ta på och förstå – mat, virke, vattenkraft, mediciner och annat som vi hämtar från vad naturen producerar.

Faktablad: Översikt över ekosystemtjänster (PDF-dokument, 4,7 MB)

Ett arbete enligt samma modell har genomförts för hela det geografiska område som Nacka stad omfattar - från Danvikstull i väst till Bergs oljehamn och Skogalund i öst, från Kvarnholmen i norr till Sicklasjön i syd. Boende och verksamma i områdena samt Nacka kommuns tjänstemän och politiker har deltagit i workshoppar om fyra delområden.

Deltagarna delades in i totalt 18 grupper med 4-5 personer i varje grupp. De tog fram varsitt underlag i form av en karta. Samtliga gruppers kartor har sedan digitaliserats och sammanställts efter olika teman.


Illustration: Del av kartbild från en arbetsgrupp viktiga gröna samband.

I slutrapporten finns bland annat de sammanställda tematiska kartorna. Resultaten som presenteras i rapporten har arbetats in i den utvecklade strukturplanen för Nacka stad och används i planeringsarbetet.
Ekotjänster i Nacka stad, slutrapport

Sidan uppdaterades: