Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen

Att bygga en hållbar framtid i en kommun som växer innebär både utmaningar och möjligheter. Kommunens strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen samlar kommunens ambition när det gäller miljö- och klimatarbete i stadsutvecklingen i Nacka.

Strategin för miljö- och klimatambitioner utgör en arbetsmetod som innebär att kommunen inom ramen för stadsutvecklingen i kommunen samarbetar med byggbranschen kring miljö- och klimatfrågor. Strategin gäller för alla stadsbyggnadsprojekt, vilket innefattar planering, utbyggnad och förvaltning, samt kommunens fastighetsförvaltning. Strategin kan även omfatta andra projekt inom stadsutvecklingen.

Strategins sex strategiska inriktningar

  • Tillgängliga och utvecklade park- och naturområden
  • Hållbart resande och mobilitet
  • Energieffektivt, attraktivt och sunt byggande
  • Hållbar hantering av vatten i bebyggelsen
  • Hållbar avfallshantering och återbruk
  • Anpassning till framtida klimat

Samtliga projekt som startat efter 1 januari 2020 kommer att omfattas av uppföljningen utifrån strategins sex strategiska inriktningar. För att uppnå ambitionerna har både byggaktör och kommunen ett stort ansvar. Läs mer om strategin kring Miljö- och klimatambitioner i Stadsutveckling.

Processen

Strategin är indelad i sex strategiska inriktningar. I inledningsskedet av varje nytt projekt som omfattas av strategin ska kommunens representanter tillsammans med byggherren ta fram projektspecifika ambitionsnivåer för varje strategisk inriktning och sedan konkreta åtgärder som kan uppfylla ambitionerna. Ambitionsnivåer och åtgärder utgår från plats- och objektsspecifika förutsättningar och ska förankras i olika formella dokument. En mer detaljerad beskrivning av hur strategin ska tillämpas i projekten preciseras i en genomförandeplan. Läs mer om Genomförandeplanen för strategin för miljö- och klimatambitioner här.

Uppföljning av ambitioner i stadsutveckling

En viktig del i strategin för miljö- och klimatambitioner är att kommunen ska genomföra en årlig uppföljning till kommunstyrelsen för miljö- och klimatarbetet i stadsutvecklingen.

De enskilda projekten ska följa upp ambitionsnivåerna överenskomna åtgärder som projektet beslutat om och arbetat med från start till avslut av projekt. Denna uppföljning följer projektens ordinarie uppföljning av projektmål.

Riktlinjer för hållbart byggande

Kommunen arbetade tidigare enligt riktlinjer för hållbart byggande. Riktlinjerna har upphört att gälla och ersatts med strategin för miljö- och klimatambitioner. Påbörjade stadsbyggnadsprojekt som tillämpar riktlinjer för hållbart byggande fortsätter arbeta enligt den metoden. De gamla riktlinjerna för hållbart byggande hittar du här.

Sidan uppdaterades: