Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Trafiken i Nacka

Det händer mycket i Nacka. Samtidigt som vi gör plats för bostäder, verksamheter och mötesplatser skapas bättre möjligheter för dig att resa. Sommaren 2023 är det extra märkbart i Centrala Nacka, Värmdövägen ner till Sickla, Orminge, Fisksätra och runt Skurubron. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

Aktuellt

Aktuellt vecka 39

Nattarbete på Augustendalsvägen 25-26 september

Under natten kommer rivning och återställning av tillfällig asfaltering genomföras på en del av Augustendalsvägen. Vibrerande packmaskiner kan komma att bullra något under kvällen och natten. Flaggvakter finns på plats för att dirigera trafiken eftersom endast ett körfält är öppet under nattarbetet. Läs mer i nyheten om nattarbete på Augustendalsvägen 25-26 september.

Edövägen öppnar för dubbelriktad trafik

Måndagen den 25 september leds trafiken om på Edövägen för att åter bli en dubbelriktad väg. Helenbergsvägen kommer att stängas av. Anledningen är kommande mark- och ledningsarbeten på Helenbergsvägen. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att dirigera om trafiken och säkerställa att trafikomläggningen sker tryggt och säkert.
Läs mer om trafik på Edövägen och följ utvecklingen i området här

Aktuellt vecka 38

Nattarbete på Augustendalsvägen 18-19 september

Nattarbetet pågår från måndag 18 september klockan 20.00 till tisdag 19 september klockan 03.00.

OBS! Allt vatten kommer vara avstängt mellan klockan 22.00-03:00 vid arbete med inkoppling av vattenledning. Vattnet slås på tidigare om arbetet går snabbare än planerat.

Aktuellt vecka 37

Omledning av vägen vid Sickla bro

Natten till måndag den 11:e september kommer körbanor, cykelbana samt gångbana dras söderut i en liten båge vid Sickla bro. Anledningen är att man måste komma åt ledningarna i nuvarande körbana.
För mer information se nyhet på Nackas webbplats: Omledning av vägen vid Sickla bro

Aktuellt vecka 36

Bergarbeten utmed Saltsjöbadsleden

Under vecka 36 startar arbeten med bergskärningar utmed Saltsjöbadsleden. I arbetsområdet kommer ett körfält stängas av i vardera riktningen. Var uppmärksam och följ skyltning på plats. Arbetet beräknas vara klart i slutet på november.
För mer information se nyhet på Nackas webbplats: Bergarbeten utmed Saltsjöbadsleden

Renoveringen av Danviksbron startar 4 september

Den 4 september startar Region Stockholm renoveringen av Norra Danviksbron. Efter cirka 100 år har Norra Danviksbron nått sin tekniska livslängd. Under renoveringen påverkas trafiken på olika sätt i perioder.
Läs mer på Region Stockholms webbplats: Norra Danviksbron renoveras

Större trafikpåverkande arbeten 2023

Karta som visar planerade arbeten som påverkar trafiken (kartan uppdateras vid behov). Klicka på kartan för större bild.

Fisksätra (1)

Nummer 1.
Fisksätra utvecklas med fler bostäder och verksamheter

Åtgärd: Fisksätra entré är under uppbyggnad med nya bostäder. Vid Fisksätra station bygger SL om för dubbelspår och en ny multihall kommer stå klar 2024.
Plats: Fisksätra Centrum och närområdet.
Datum: Start hösten 2022 och kommer att pågå fram till 2030.
Påverkan: Flera aktörer arbetar på platsen. Utvecklingen av Fisksätra påverkar framkomligheten på vissa platser. Följ skyltning på plats.
Nytta: Stora delar av Fisksätra Centrum kommer att moderniseras, förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö, bättre belysning och ett starkare centrum med utbyggd lokal service.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Fisksätra entré | Nacka kommun

Region Stockholm: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 till våren 2024. Sträckan ersätts med bussar.
Nytta: För att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik byggs dubbelspår i Tattby och Fisksätra.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar.
Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

Orminge (2)

Nummer 2.
Orminge utvecklas för framtida bostäder, service och handel
Åtgärd: Som ett led i Orminges utveckling, pågår förberedande mark- och ledningsarbeten i centrumområdet.
Plats: Kanholmsvägen /Edövägen.
Datum: Maj 2023 – hösten 2023
Påverkan: Begränsad framkomlighet till och från Orminge. Med start i maj kommer framkomligheten begränsas på Edövägen. Inledningsvis smalnas körfälten av och senare i sommar blir Edövägen enkelriktad. Del av Kanholmsvägen är avstängd sedan tidigare. Följ skyltning på plats.
Nytta: Nära 2 000 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge Centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledning.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Orminge | Nacka kommun

Fisksätra (3)

Nummer 3.
Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet, väg 222.

Åtgärd: I sommar öppnar Trafikverket den nya Skurubron i etapper, allt eftersom olika delar av bron blir färdiga. Under augusti kommer bron öppna för trafik i båda riktningar. Därefter börjar Trafikverket bygga om den befintliga Skurubron till en lokalväg och en gång- och cykelväg.
Plats: Trafikplats Skuru –Trafikplats Björknäs.
Datum: Sommaren 2023.
Påverkan: Trafikverket arbetar på och vid sidan av vägen under hela sommaren 2023. Trafikverket har flera körfält öppna under hela byggtiden, men trafiken förflyttas i sidled när arbete på vägen pågår, och kan också komma att ledas om.
Nytta: Höjer trafiksäkerheten för alla trafikanter, skapar ett mindre sårbart trafiksystem, gynnar gröna transportalternativ som kollektivtrafik och cykel.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Trafikverket | Skurubron

Centrala Nacka (4 och 5)

Nummer 4.
Värmdövägen byggs om till en trygg och grön stadsgata och viktig infrastruktur byggs ut för framtiden.
Plats: Värmdövägen Finntorp – Järla bro.
Datum: I början av 2023 till och med 2024. Värmdövägen som helhet, sträckan Sickla bro i Sickla till Vikdalsvägen i centrala Nacka beräknas stå klar 2028.
Påverkan: Trafiken på Värmdövägen leds om till en tillfällig väg på Saltsjöbanans spårområde, sträckan Finntorp – Järla bro. Att nyttja spåren under Saltsjöbanans avstängning gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om. Sprängningar genomförs och innebär kortare stopp för samtliga trafikslag. Följ skyltning på plats.
Nytta: Som en del av utvecklingen av Nacka stad byggs Värmdövägen om till en grön, trygg och trafiksäker stadsgata med breda gång- och cykelbanor, butiker, mötesplatser och torg. Längs vägen kommer nya träd och grönska att planteras. Träden hjälper också till med hållbara dagvattenlösningar. Från stadsgatan når du enkelt de tre kommande tunnelbanestationerna: Sickla, Järla och Nacka. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Värmdövägen | Nacka kommun

Nummer 5.
Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanans Blå linje till Nacka
Plats: Vid de framtida tunnelbanestationerna Sickla, Järla och Nacka.
Datum: Våren – sommaren 2023.
Påverkan: Arbeten ovan jord för framtida biljetthallar. Arbetet har en viss trafikpåverkan under hela perioden. Sprängningar ovan jord genomförs och innebär kortare stopp för samtliga trafikslag (bilister, cyklister, gående).

Vägar som påverkas är:

 • Värmdövägen och Alphyddevägen i Sickla.
 • Värmdövägen, Birkavägen och Kyrkstigen i Järla.
 • Väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka Forum, Vikdalsvägen, Griffelvägen, Skönviksvägen och Jarlabergsvägen.

Nytta: Utbyggnaden av tunnelbanan ger ökad kapacitet och kortare restider.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Region Stockholm | Blå linje till Nacka

Sickla (6 och 7)

Nummer 6.
Sickla bro ersätts med ny bro
Åtgärd: Bron har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Samtidigt ska nya ledningar säkerställa infrastrukturen för framtiden.
Plats: Värmdövägen /Sickla bro/Sickla industriväg.
Datum: Våren 2023 – våren 2024.
Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning har delar av Värmdövägen stängts av och trafiken har lagts om till en tillfällig väg söder om Sickla bro. Sickla industriväg har stängts av för genomfart. Sprängningar genomförs och innebär kortare stopp för samtliga trafikslag. Följ skyltning på plats.
Nytta: Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Samtidigt ska ledningar för vatten, avlopp, el, tele, värme, fiber och dagvatten under Värmdövägen förstärkas och anpassas efter de moderna behov vi har idag och i framtiden.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Värmdövägen | Nacka kommun

Nummer 7.
Tvärbanan stängs av på grund av underhållsarbete – ersätts med buss
Åtgärd: Underhållsarbeten på Tvärbanan.
Plats: Sträckan Stora Essingen –Sickla (Uddvägen) är avstängd.

Platser där arbeten utförs och vad som görs:

 • Plankorsningsbyte Förmansvägen Årstadal.
 • Plankorsningsbyte Åmänningevägen.
 • Dilatations- och rälsbyte på Fredriksdalsbron.
 • Smörjsystem Gröndal och Fredriksdal.
 • Smörjsystem Rosterikurvan.
 • Makadambyte Årstadal–Liljeholmen
 • Samt spårslipning, pålägg, svetsning och slyröjning /träd.

Datum: 10 juli – 6 augusti.
Påverkan: Bussar ersätter Tvärbanan.
Nytta: Spårövergångar kommer att göras om till mer hållbara betongövergångar.Det görs även växelarbeten.
Håll dig uppdaterad på sl.se

Norra Danviksbron (8)

Nummer 8.
Region Stockholm renoverar Norra Danviksbron
Plats: Danvikstull, Nacka /Stockholm.
Datum: Juli och september 2023.
Påverkan: Arbetsområdet runt bron börjar etableras från 31 juli och då stängs gångvägarna under bron av på både Nacka- och Stockholmssidan. Motvikten på bron planeras att demonteras från 4 september vilket gör att bron inte kan öppnas. Segelfri höjd blir då 10.8 meter i tre månader. Kanalen stängs sedan av helt i två veckor i november/december.
Nytta: Norra Danviksbron totalrenoveras för att hålla i 100 år till. Den renoverade bron anpassas för framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. Brons unika utformning bibehålls.
Läs mer/håll dig uppdaterad: Region Stockholm | Danviksbron

Ska tas bort

Ska tas bort

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden. Vid behov görs förbättringar för att få trafiken att flyta bättre i samband med trafikomläggningar, till exempel genom att flytta om skyltning eller ändra trafikljusens styrning.

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas

Nacka ska växa för att skapa bättre förutsättningar för människor som bor i Nacka idag, och de som kommer att bo här imorgon. För att skapa ett fungerande Nacka behöver även infrastrukturen byggas ut. Ny tunnelbana med stationer i Sickla, Järla och Nacka och en ny Skurubro är två av de stora projekten. Samtidigt pågår åtgärder och ombyggnationer för att skapa ett stabilt vägnät och bra möjligheter för gående och cyklister.

Stockholm växer – och Nacka är en del av det

Nacka blir med sitt centrala läge och som Stockholm stads närmaste östra granne en del av regionens utveckling. När Stockholmsregionen växer, utvecklas även Nacka - men på sitt sätt.

Bygget av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö på västra Sicklaön är redan i full gång. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.
För dig om vill veta mer om Nackas utveckling:
Nacka växer och utvecklas

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen smidigare.

Sidan uppdaterades: