Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ältadalen

Ältadalen ligger i den sydligaste delen av Nacka, mellan Storkällans kyrkogård och Erstaviksvägen. Genom området går en stor rullstensås, som fram till 1970-talet användes som grustäkt. Nu byggs här ett område med cirka 330 småhus, förskola, äldreboende och parkmark.

Profilbild saknas

Philip Hua

Kommunens Delprojektledare, Utbyggnad

0708 94 94 23

Profilbild saknas

Robert Ekengren

Platschef, Bonava

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Bonava och Ikano fortsätter sin utbyggnad av hus och tomter på kvartersmark där arbetsområden och vissa vägar kommer att vara inhägnade som arbetsplatser och inte möjligt att gå igenom. Områdena kommer att öppnas upp efterhand som husen färdigställs och inflyttning sker.

  • Den sista delen av parken i Ältadalen färdigställs först när Bonava och Ikano har byggt klart husen. Så preliminär tidplan för färdigställandet av parken är 2025 -26.

Trafik och säkerhet

Inom Ältadalen finns det fortfarande byggarbetsplatser där obehöriga inte får vistas, framförallt ur säkerhetssynpunkt. Det är stängsel uppsatt och det är inte möjligt att gå genom området i väst- östlig riktning.

Vissa vägar inom området kommer inte att öppnas upp nu eftersom de tillfälligt ingår i Bonavas arbetsområden. Vägarna öppnas upp efterhand som byggnaderna blir klara.

I områdets östra del, mellan aktivitetsparken och kyrkogården finns en tillfällig byggväg som används för byggtransporter när området ska färdigställas. Byggvägen är tillfällig och inte utformad för gång- och cykeltrafik eftersom den är smal med mötesplatser, har diken på båda sidor och saknar trottoarer. Transporterna består ofta av tunga lastbilar som har lång bromssträcka. Vid halt väglag blir bromssträckan åtskilligt förlängd samtidigt som det finns båda kurvor och backar längs med byggvägen. Byggvägen är skild från aktivitetsparken genom bullerplank och stängsel eftersom aktivitetsparken ska vara säker för barn och det ska inte vara möjligt för barn att springa ut på byggvägen eller för barn och vuxna att gå längs med byggvägen då det inte är trafiksäkert. Utan bullerplank och stängsel kan säkerheten i parken inte säkerställas. Byggvägen kan trafikeras av byggtransporter alla dagar i veckan. Byggvägen kommer att vara kvar tills exploatörerna har byggt ut alla sina hus.

Klicka för att förstora bilderna

Byggritning över det aktuella arbetsområdet (pdf, där du kan zooma för att se detaljer)

Startskede

Projektet inleddes med att ett program för planområdet utarbetades. Kommunstyrelsen antog detaljplaneprogrammet för Ältadalen den 3 maj 2010.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Utgångspunkten i programmet för Ältadalen var att området ska bebyggas med bostäder. Det ska också finnas plats för en förskola och ett äldreboende. Möjligheten att använda området för idrotts- och fritidsaktiviteter utreddes också.

Samråd

Samråd pågick 12 oktober - 15 november 2011.

Utställning/Granskning

Förslag till detaljplan var utsänt för utställning 28 maj - 5 juli 2013.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 mars 2015.

Överklagande

Den 27 april överklagades beslutet om detaljplanen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandena den 25 juni 2015

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 19 september 2015.

Utbyggnad

Utbyggnaden av allmänna anläggningar såsom vägar, vatten och avlopp och park för etapp 1  startde hösten 2017 och planeras vara klart under maj 2019. I utbyggnaden ingår även Storkällans väg och Lovisedalsvägen. Kommunen har skrivit kontrakt med SVEAB AB om att utföra utbyggnaden av etapp 1.

Bonava AB ska bygga småhus inom området. Uppförandet startade i september 2017. Det kommer att ske i mindre etapper med planerad inflyttning efterhand som etapperna färdigställs. Utbyggnaden kommer att ske i mindre etapper, med första inflyttning i mitten av maj 2018.

De största markägarna i Ältadalen är Erstavik, Nacka kommun och Bonava.

Bonava/NCC är klara med sin markuppfyllnad. Erstavik har inte påbörjat sin markuppfyllnad som planeras ta cirka 1,5 år att genomföra. När arbetena pågår kommer cirka 30 transporter per dag med lastbil att gå till området. Transporterna sker från Tyresövägen via Grustagsvägen söder om området, vardagar kl. 07.00-17.00.

Utbyggnaden av allmänna anläggningar i etapp 2 kan påbörjas när uppfyllnaden av mark där är färdig. Denna utbyggnad ligger några år fram i tiden.

Allmänna vägar i anslutning till området kommer att vara öppna för trafik under genomförandet. Tyvärr kan det komma att bli störningar för trafiken under byggtiden eftersom delar av vägarna ska byggas om och nya gång- och cykelbanor ska anläggas.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: