Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Sydvästra Stensö

I Sydvästra Stensö planeras för ett nytt bostadsområde i anslutning till parken väster om Oxelvägen. Projektet ska möjliggöra för cirka 325–450 bostäder, förskola, verksamhetslokaler och utveckling av gatumark. En del av parkmarken kommer att tas i anspråk för de kommande bostäderna. Marken ägs av Wallenstam och Nacka kommun.

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

08 718 94 64

Profilbild saknas

David Arvidsson

Kommunens projektledare

08 718 9318

Status och handlingar

 • Startskede

  Start-PM för projektet antogs i februari 2020.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektets syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och skapa en välkomnande entré till Älta. Planeringen ska ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen och stärka det som idag är utmärkande för Älta. Projektet ska bidra med bostäder, förskola och en fortsatt god tillgång till park- och grönområden.

Syftet med stadsbyggnadsprojektet är att pröva bostäder, lokaler, förskola för cirka 120 barn och nya kommunala anläggningar såsom park- och gatumark. Planen ska pröva en bebyggelse om cirka 325–450 bostäder, motsvarande cirka 32 500 kvadratmeter bruttoarea (BTA) bostäder. I planarbetet ska utredas möjligheten om delar av bostäderna kan bli ett trygghetsboende.

Projektets mål är:

 • Byggrätt för cirka 325-450 bostäder samt parkeringsgarage
 • Byggrätt för förskola med plats för 120 barn
 • Markanvisa kommunal mark
 • Nya gator för angöring till de nya bostadshusen
 • Anpassning och upprustning av den befintliga parken
 • Anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga kulturmiljön

Marken vid Cirkel K och parkeringsplatserna ägs av Wallenstam.

Liggande A2 1500.jpg

Sidan uppdaterades: