Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sydvästra Stensö

I Sydvästra Stensö planeras ett nytt bostadsområde i anslutning till parken väster om Oxelvägen. Projektet ska möjliggöra för cirka 325–450 bostäder, förskola, verksamhetslokaler och utveckling av gatumark. En del av parkmarken kommer att tas i anspråk för de nya bostäderna. Marken ägs av Wallenstam och Nacka kommun.

Hedda Magnusson

Hedda Magnusson

Projektingenjör

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Start-PM för projektet antogs i februari 2020.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Drivmedelstation på platsen har avvecklats. Här hittar du en Frågor och svar om drivmedelstationerna i Älta
 • Ett planförslag tas fram och bedöms kunna sändas ut på samråd i kvartal 4, 2023.
 • En markanvisningstävling för Sydvästra Stensö avgjordes. Det blir Titania, ny aktör i Nacka, som får ensamrätt att bygga flerbostadshus med cirka 170 bostäder. Markanvisningsområdet, motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter ljus BTA med fri upplåtelseform. Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen i Nacka den 27 september 2021. Titanias ambition är att bygga med förnyelsebara material i form av stomme och fasad i trä.
 • Wallenstam som är fastighetsägare för de södra kvarteren utvecklar fastigheter med cirka 250 nya bostäder.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antog start-PM för stadsbyggnadsprojketet Sydvästra Stensö den 18 februari 2020 .
Här kan du läsa protokollsutdraget (PDF-dokument, 905 kB)

Här kan du ta del av anbudet från Titania. Anbud Titania

Start-PM finns att läsa under startskede i status och handlingar.

Projektets syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och skapa en välkomnande entré till Älta. Planeringen ska ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen och stärka det som idag är utmärkande för Älta. Projektet ska bidra med bostäder, förskola och en fortsatt god tillgång till park- och grönområden.

Syftet med stadsbyggnadsprojektet är att pröva bostäder, lokaler, förskola för cirka 120 barn och nya kommunala anläggningar såsom park- och gatumark. Planen ska pröva en bebyggelse om cirka 325–450 bostäder, motsvarande cirka 32 500 kvadratmeter bruttoarea (BTA) bostäder. I planarbetet ska utredas möjligheten om delar av bostäderna kan bli ett trygghetsboende. Detaljplanen bedöms kunna antas kvartal 4, 2024. Wallenstam och Nacka kommun är befintliga markägare i planområdet.

sv stensö.jpg

Sidan uppdaterades: