Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Sydvästra Stensö

I Sydvästra Stensö planeras ett nytt bostadsområde i anslutning till parken väster om Oxelvägen. Projektet ska möjliggöra för cirka 325–450 bostäder, förskola, verksamhetslokaler och utveckling av gatumark. En del av parkmarken kommer att tas i anspråk för de nya bostäderna. Marken ägs av Wallenstam och Nacka kommun.

Profilbild saknas

Ulrika Vikström

Projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

08 718 94 64

Status och handlingar

 • Startskede

  Start-PM för projektet antogs i februari 2020.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Markanvisningstävlingen är avslutad

Nu är markanvisningstävlingen för Sydvästra Stensö klar. Det blir Titania, ny aktör i Nacka, som får ensamrätt att bygga flerbostadshus med 178 bostäder.

 • Markanvisningsområdet, motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter ljus BTA med fri upplåtelseform. BTA står för bruttoarea och den sammanlagda arean av alla våningsplan inne i en byggnad.
 • Anbuden har utvärderats utifrån pris.
 • Titania inkom med priset 15 000 kronor per ljus BTA (bruttoarea).
 • Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen i Nacka den 27 september.
 • Detaljplanen för området planeras antas under 2023.
 • Titanias ambition är att bygga flerbostadshusen i området med förnyelsebara material med trästomme och träfasad.
 • Kvarteret är utformat för att främja möten mellan människor och knyter ihop områdets olika typer av platser och aktiviteter med en naturlig rörelse mellan husen.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antog start-PM för stadsbyggnadsprojketet Sydvästra Stensö den 18 februari 2020 .
Här kan du läsa protokollsutdraget (PDF-dokument, 905 kB)

Start-PM finns att läsa under startskede i status och handlingar.

Projektets syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och skapa en välkomnande entré till Älta. Planeringen ska ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen och stärka det som idag är utmärkande för Älta. Projektet ska bidra med bostäder, förskola och en fortsatt god tillgång till park- och grönområden.

Syftet med stadsbyggnadsprojektet är att pröva bostäder, lokaler, förskola för cirka 120 barn och nya kommunala anläggningar såsom park- och gatumark. Planen ska pröva en bebyggelse om cirka 325–450 bostäder, motsvarande cirka 32 500 kvadratmeter bruttoarea (BTA) bostäder. I planarbetet ska utredas möjligheten om delar av bostäderna kan bli ett trygghetsboende.

Projektets mål är:

 • Byggrätt för cirka 325-450 bostäder samt parkeringsgarage
 • Byggrätt för förskola med plats för 120 barn
 • Markanvisa kommunal mark
 • Nya gator för angöring till de nya bostadshusen
 • Anpassning och upprustning av den befintliga parken
 • Anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga kulturmiljön

Marken vid Cirkel K och parkeringsplatserna ägs av Wallenstam.

Liggande A2 1500.jpg

Sidan uppdaterades: