Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Solvägen

Projektets huvudsyfte är att en förskola med en attraktiv utemiljö för barn ska kunna byggas.

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Sandra Tiidus

Sandra Tiidus

Projektchef

08-718 92 56

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av centrala Älta som helhet.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanens innehåll utreds. Till dess att kommunen vet vilken inriktning planarbetet ska ha hålls planen vilande.

Projektets syfte och mål

 • Projektet ska möjliggöra bygge av en förskola med cirka sex avdelningar (för cirka 120 barn) med en attraktiv utemiljö.
 • Man ska även utreda om marken är lämplig för cirka 15-25 nya bostäder.
 • I möjlig mån ska naturmarken bevaras.
 • Det befintliga gång- och cykelstråket ska behållas eller dras om .

Marken som ska planläggas ägs av kommunen och kommer att direktanvisas till en byggaktör som ska bygga förskolan.

Startskede

Ett beslut om att anta startpromemoria för Solvägen togs av exploateringschef och planchef den 16 maj 2018, med stöd av kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplaneprogrammet för Älta centrum den 28 september 2015, § 235. Projektet ska samordnas med närliggande projekt, som Ältavägen och Stavsborgsskolans nya idrottshall samt med Älta centrumkvarteren.

Kommunens avsikt är att en del av fastigheten Älta 10:1 ska direktanvisas till en extern byggaktör som ska bygga förskolan. Ett markanvisningsavtal kommer att ingås med den byggaktör som tilldelas markanvisningen så snart det är möjligt. Ett planavtal kommer också att ingås med byggaktören.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: